Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 24-01-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 12-08-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 29-12-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 16-01-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 05-03-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 30-04-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 04-08-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 23-04-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 10-02-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 21-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 Annex 4: Instal·lacions de parades, barraques, casetes de venda, aparells per a la venda automàtica, espectacles, atraccions, situats en te 21-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de les Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local 21-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, material de contrucció, runes, tanques puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 21-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de Preus públics 07-11-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 21-08-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua 21-08-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 28-07-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 28-07-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per recollida d'escombraries 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de les Taxes del Fòrum de Llívia 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 Annex 1: Guals, reserves d'espais per a aparcaments exclusius, parades de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 Annex 2: Ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 Annex 3: Instal·lació de quioscos en la via pública 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 Annex 5: Taxa per a la utilització d'instal·lacions municipals 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 Annex 6: Taxa per a la utilització de taules, cadires, cadafals, i altres elements anàlogues de propietat municipal 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la Taxa per expedició de llicències urbanístiques 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de la Taxa de clavegueram 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de la Taxa de cementiri municipal 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per utilització del servei de guarderia municipal 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per llicència d'obertura d'establiments 31-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 23-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de l'Impost sobre l'increment del valors dels terrenys de naturalesa urbana 11-11-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 29-03-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 31-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministrament 31-12-2003 Enllaç
Ordenança reguladora del preu públic per l'entrada de vehicles 23-12-2002 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2003 12-11-2002 Enllaç