Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 9/2019

Data d'inici de la sessió 04-07-2019

Hora d'inici de la sessió 20:30h

Lloc Sala d'actes Ajuntament de Llers

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió de 15 de juny de 2019.

2.- Determinar la periodicitat i règim de les sessions del Ple.

3.- Creació de la Junta de Govern Local i aprovació del seu règim de sessions.

4.- Nomenament de representants de la corporació en altres organismes.

5.- Determinar la composició de la Comissió Especial de Comptes.

6.- Donar compte de la resolució de l'Alcaldia en materia de nomenament de Tinents d'Alcalde.

7.- Donar compte de la resolució d'Alcaldia en relació a les delegacions a favor de membres de la corporació.

8.- Donar compte de la resolució de l'Alcaldia en relació al nomenament dels membres i delegació de competències a la Junta de Govern Local.

9.- Donar compte de la creació de grups municipals.

10.- Establir el règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació.

Ple 8/2019

Data d'inici de la sessió 15-06-2019

Hora d'inici de la sessió 08,00h.

Lloc Sala d'actes de l'Ajuntament de Llers

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.- Constitució de la nova Corporació Municipal i elecció d'Alcalde/ssa.

Ple 7/2019

Data d'inici de la sessió 12-06-2019

Hora d'inici de la sessió 20:30h

Lloc Sala d'actes Ajuntament de Llers

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió de 30 d'abril de 2019

2.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió de 22 de maig de 2019.

3.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió de 4 de juny de 2019.

 

Ple 6/2019

Data d'inici de la sessió 04-06-2019

Hora d'inici de la sessió 13,30

Lloc Sala d'actes Ajuntament de Llers

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Desestiment d'adjudicació del lot núm. 1 i adjudicació dels lots núms. 2 i 3 de l'expedient de contractació del servei de recollida de la fracció resta en contenidors, residus voluminosos porta a porta i gestió de la deixalleria municipal.

Ple 5/2019

Data d'inici de la sessió 22-05-2019

Hora d'inici de la sessió 13,30h

Lloc Sala d'actes Ajuntament de Llers

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de la certificació d'obres núm. 1 de l'obra "Desglossat del projecte bàsic i projecte executiu de vestidors de les piscines descobertes fase III en el terme de Llers (Girona)".

2.- Rectificació Inventari general de béns i drets municipals tancat a 31 de desembre de 2018.

Ple 4/2019

Data d'inici de la sessió 30-04-2019

Hora d'inici de la sessió 21,00h.

Lloc Sala d'actes Ajuntament de Llers

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió de 2 d'abril de 2019

2.- Donar compte del decrets de l'alcaldia núm. 115/2019 al decret de l'alcaldia núm. 150/2019

3.- Donar compte de l'Informe sobre el període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de 2019.

4.- Donar compte de l'Informe d'execució del pressupost corresponent al primer trimestre de 2019.

5.- Ratificar l'acord de dissolució i liquidació del "Consell d'inicialtives locals per al medi ambient de les comarques gironines" (CILMA) adoptat per la seva Assemblea Extraordinària en data 14.03.2019.

6.- Aprovació del conveni de delegació de les competències de promoció de la salut, per a la realització de les activitats de tallers de memoria i tallers de gimnàstica per a persones grans organitzada i realitzada pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà per l'any 2019

7.- Sorteig membres de la mesa electoral per les eleccions municipals i europees a celebrar el proper 26 de maig de 2019.

8.- Assumptes urgents

9.- Precs i preguntes

Ple 3/2019

Data d'inici de la sessió 02-04-2019

Hora d'inici de la sessió 21,00h.

Lloc Sala d'actes Ajuntament de Llers

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió de 26 de febrer de 2019.

2.- Donar comptes dels Decrets de l'Alcaldia núms. 55/2019 a 114/2019.

3.- Prorroga del contracte de concessió del servei de llar d'infants signat en data 10.07.2017 entre l'Ajuntament de Llers i la Fundació Privada Petit Reig.

4.- Sorteig membres mesa electoral per les eleccions generals del 28 d'abril de 2019.

5.- Assumptes urgents.

6.- Precs i preguntes.

 

Ple 2/2019

Data d'inici de la sessió 26-02-2019

Hora d'inici de la sessió 21,00h

Lloc Sala d'actes de l'Ajuntament de Llers

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió de 29 de gener de 2019.

2.- Donar compte del decrets de l'alcaldia núm. 11/2019 al decret de l'alcaldia núm. 54/2019.

3.- Donar compte de l'Informe sobre el període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de 2018.

4.- Donar compte de l'Informe sobre l'execució del pressupost corresponent al quart trimestre de 2018.

5.- Donar compte de l'Informe sobre el compliment dels terminis de pagament imposats per la llei 15/2010 de modificació de la llei 3/2004 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat referent al quart trimestre de 2018.

6.- Verificació del text refós de la modificació del Pla Parcial del Sector C2.

7.- Aprovació de l'expedient de contractació del servei de recollida de la fracció resta en contenidors, residus voluminosos porta a porta i gestió de la deixalleria municipal. Autorització la despesa. Obertura de la licitació.

8.- Aprovació de la certificació d'obres núm. 2 i  última del projecte "Canvi d'ubicació de l'entada al cementiri municipal".

10.- Modificació del “CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L’AJUNTAMENT DE LLERS I L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL PER A LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL RAMAL, AL TERME MUNICIPAL DE LLERS (ALT EMPORDÀ) aprovat pel Ple de 29.01.2019.

11.- Prorrogar el contracte d'arrendament de finques rústiques signat entre l'Ajuntament de Llers i Cales de Llierca SA.

12.- Aprovar la modificació del conveni per a la delegació de les competències del servei de recollida selectiva de la fracció orgánica dels residus municipals (FORM) a subscriure entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Llers.

14.- Assumptes urgents

15.- Precs i preguntes

Ple 1/2019

Data d'inici de la sessió 29-01-2019

Hora d'inici de la sessió 21,00h.

Lloc Sala d'actes Ajuntament de Llers

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió de 20 de desembre de 2018.

2.- Donar compte del decrets de l'alcaldia núm. 439/2018 al decret de l'alcaldia núm. 10/2019.

3.- Aprovació de l'encàrrec de gestió a la Diputació de Girona per a la licitació agregada per contractar la millora de l'enllumenat públic així com el conveni per a la formalització de l'encàrrec.

4.- Aprovació de l'encàrrec de gestió mitjançant conveni al Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la licitació de la contractació conjunta esporàdica del servei de Delegat de Protecció de Dades (DPD) + assistència al DPD.

5.- Aprovar l'acta de preus contradictoris núm. 1 de l'obra "Canvi d'ubicació de l'entrada al cementiri municipal".

6.- Aprovar la certificació núm. 1 de l'obra "Canvi d'ubicació de l'entrada al cementiri municipal".

7.- Assumptes urgents.

8.- Precs i preguntes.

 

Ple 14/2018

Data d'inici de la sessió 20-12-2018

Hora d'inici de la sessió 21,00h.

Lloc Sala d'actes Ajuntament de Llers

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió extraordinària de 22 de novembre de 2018. 

2.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària de 27 de novembre de 2018. 

3.- Donar compte del decrets de l'alcaldia núm. 411/2018 al decret de l'alcaldia núm.   438/2018. 

4.- Aprovació de l'expedient de contractació de l’obra definida en el projecte “Desglossat del projecte bàsic i projecte executiu de vestidors de les piscines descobertes fase III en el terme de Llers".

5.- Aprovació inicial del pressupost general de la corporació per a l’exercici 2019, les bases d’execució del pressupost i la plantilla de personal. 

6.- Assumptes urgents. 

7.- Precs i preguntes.

Ple 13/2018

Data d'inici de la sessió 27-11-2018

Hora d'inici de la sessió 21,00h.

Lloc Sala actes Ajuntament de Llers

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió de 30 d’octubre de 2018.

2.- Donar compte del decrets de l'alcaldia núm. 361/2018 al decret de l'alcaldia núm. 410/2018.

3.- Devolució de la garantía definitiva del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal de recollida d'escombraries i el trasllat a l'abocador comarcal, la recollida domiciliària d'estris i la gestió i manteniment de la minideixalleria municipal de data 21 d'abril de 2009.

4.- Donar suport a la candidatura de la COSTA BRAVA com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

5.- Adhesió al Pla d'Adaptació al canvi climàtic de l'Alt Empordà promogut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

6.- Assumptes urgents.

7.- Precs i preguntes.

Ple 12/2018

Data d'inici de la sessió 22-11-2018

Hora d'inici de la sessió 21,00h.

Lloc Sala d'actes Ajuntament de Llers

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació del "Desglossat del projecte bàsic i projecte executiu de: vestidors de les piscines descobertes fase III en el terme de Llers (Girona)”.

2.- Ratificar el Decret de l'Alcaldia núm. 400/2018 de continuació del contracte per la prestació del servei de recollida de la fracció resta, residus voluminosos i gestió de la mini-deixalleria del municipi de Llers i inici de nova contractació.

Ple 11/2018

Data d'inici de la sessió 30-10-2018

Hora d'inici de la sessió 21,00h.

Lloc Sala d'actes Ajuntament de Llers

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió de 25 de setembre de 2018.

2.- Donar compte del decrets de l'alcaldia núm. 317/2018 al decret de l'alcaldia núm. 360/2018.

3.- Donar compte de l’Informe sobre el període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre del 2018.

4.- Donar compte de l’Informe sobre l'execució del pressupost corresponent al tercer trimestre de 2018.

5.- Aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida de residus especials o perillosos i d’adhesió a la xarxa comarcal de deixalleries entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Llers.

6.- Assumptes urgents.

7.- Precs i preguntes.

Ple 10/2018

Data d'inici de la sessió 25-09-2018

Hora d'inici de la sessió 21,00h.

Lloc Sala d'actes de l'Ajuntament de Llers

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió de 28 d’agost de 2018.

2.- Donar compte del decrets de l'alcaldia núm. 276/2018 al decret de l'alcaldia núm. 316/2018.

3.- Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 i següents.

4.-Assumptes urgents.

5.- Precs i preguntes.

Ple 9/2018

Data d'inici de la sessió 28-08-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00 h

Lloc Sala d'actes de l'Ajuntament de Llers

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió de 31 de juliol de 2018

2.- Donar compte del decrets de l'alcaldia núm. 233/2018 al decret de l'alcaldia núm. 275/2018

3.- Resolució de l'expedient sancionador contra el Sr. Luis Fernando Blasco Alvaredo per incompliment de la normativa en materia de gossos potencialment perillosos.

4.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017.

5.- Assumptes urgents

6.- Precs i preguntes

Ple 8/2018

Data d'inici de la sessió 31-07-2018

Hora d'inici de la sessió 21,00h.

Lloc Sala d'actes de l'Ajuntament de Llers

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió de 26 de juny de 2018

2.- Donar comptes dels Decrets de l'Alcaldia del núm. 188/2018 al núm. 232/2018

3.- Donar compte de l’Informe sobre el període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre del 2018

4.- Donar compte de l’Informe sobre l'execució del pressupost corresponent al segon trimestre del 2018

5.- Aprovar el text de la clàusula addicional quarta al conveni signat entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament per a la prestació de l’assistència sanitària de cobertura pública en el consultori municipal pel període 01.01.2018 a 31.12.2018

6.- Aprovació definitiva del mapa de capacitat acústica

7.- Assumptes urgents

8.- Precs i preguntes

Ple 7/2018

Data d'inici de la sessió 26-06-2018

Hora d'inici de la sessió 21,00h.

Lloc Sala d'actes de l'Ajuntament de Llers

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió de 29 de maig de 2018.

2.- Donar compte dels decrets de l'alcaldia núm. 163/2018 al decret de l'alcaldia 187/2018.

3.- Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall d'ordenació de l'àmbit del sistema local del sector C2.

4.- Aprovar inicialment l'establiment del servei municipal d'obertura i manteniment d'una franja de exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions i nuclis de població.

5.- Assumptes urgents.

6.- Precs i preguntes.

 

 

 

 

 

Ple 6/2018

Data d'inici de la sessió 29-05-2018

Hora d'inici de la sessió 21,00h.

Lloc Sala d'actes de l'Ajuntament de Llers

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acte de la sessió ordinària de 2 de maig de 2018.

2.- Donar compte del decret de l'alcaldia núm. 129/2018 al decret de l'alcaldia núm.   162/2018.

3.- Adhesió al servei d'assistència en l'exercici del control intern de la Diputació de Girona.

4.- Adhesió a l'acord marc de subministrament d'aparells desfibril·ladors i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya de l'ACM i aprovar la contractació amb l'empresa adjudicatària TECHNOLOGY 2050 S.L.

5.- Adhesió al procediment de contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que durà a terme el Consorci Localret.

6.- Assumptes urgents.

7.- Precs i preguntes.

Ple 5/2018

Data d'inici de la sessió 02-05-2018

Hora d'inici de la sessió 21,00h.

Lloc Sala d'actes Ajuntament de Llers

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 27 de març de 2018.

2.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 87/2018 al Decret de l’Alcaldia núm. 128 /2018.

3.- Donar compte de l’Informe sobre el període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre del 2018.

4.- Donar compte al Ple de l’informe d’execució del pressupost corresponent al primer trimestre 2018.

5.- Aprovació inicial del Mapa de Capacitat Acústica.

6.- Aprovació provisional de la modificació del Pla Parcial del sector C2 que té per objecte proporcionar l’accés des del carrer Hispano Suiza a la parcel·la de referència cadastral 5028201DG9852N0001OE del Polígon Industrial C2 de Llers.

7.- Assumptes urgents.

8.- Precs i preguntes

Ple 4/2018

Data d'inici de la sessió 27-03-2018

Hora d'inici de la sessió 21,00h.

Lloc Sala actes de l'Ajuntament de Llers

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.-Presa de possessió del Sr. Lluís Ribera Ponsí del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Llers.

2.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 27 de febrer de 2018.

3.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 56/2018 al Decret de l’Alcaldia núm. 86 /2018.

4.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 69/2018 referent a l’aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2019 a 2021.

5.- Aprovar les festes locals de Llers per l’any 2019.

6.- Aprovar definitivament l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament de Llers.

7.- Moció de rebuig a la línia elèctrica d’alta tensió Juià-La Farga3.

8.- Moció d’adhesió al manifest de Somescola i de suport a la consolidació, protecció i millora del model educatiu català i de la seva aportació als valors democràtics i a la cohesió social.

9.- Assumptes urgents.

10.- Precs i preguntes.

Ple 3/2018

Data d'inici de la sessió 27-02-2018

Hora d'inici de la sessió 21,00h.

Lloc Sala d'actes Ajuntament de Llers

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 30 de gener de 2018.

2.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària de data 9 de febrer de 2018.

3.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 23/2018 al Decret de l’Alcaldia núm. 55/2018.

4.- Prorrogar el “Conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Llers per al desenvolupament del Projecte Tècnic de Joventut Compartit 2017” per l’anualitat 2018.

5.- Cessió d’ús d’un immoble al Club Patinatge Llers.

6.- Assumptes urgents.

7.- Precs i preguntes

Ple 2/2018

Data d'inici de la sessió 09-02-2018

Hora d'inici de la sessió 13,30h.

Lloc Sala d'actes de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Donar compte al ple de l’Informe d’intervenció sobre el període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre del 2017.

2.- Donar compte al ple de l’informe d’intervenció de subministrament d’informació pressupostària corresponent al quart trimestre 2017

3.- Donar compte al ple de l’informe d’intervenció relatiu al compliment dels terminis de pagaments imposats per la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat corresponent al quart trimestre 2017.

4.- Prendre coneixement de la defunció del regidor Sr. Miquel Roura Expòsit i sol·licitar a la Junta Electoral Central que expedeixi credencial a favor del Sr. Lluís Ribera Ponsí.

Ple 1/2018

Data d'inici de la sessió 30-01-2018

Hora d'inici de la sessió 21,00h.

Lloc Sala d'actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.-  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 27 de desembre de 2017.

2.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 341/2017 al Decret de l’Alcaldia núm. 22/2018.

3.- Adjudicar a l’empresa COMSA SERVICE FM SAU el contracte d’ obres del projecte denominat “Canvi d’ubicació de l’entrada al cementiri municipal.

4.- Aprovació inicial de l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament de Llers.

5.- Assumptes urgents.

           6.- Precs i preguntes.

 

 

Ple 14/2017

Data d'inici de la sessió 27-12-2017

Hora d'inici de la sessió 21,00h

Lloc Sala d'actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.-  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 28 de novembre de 2017.

2.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 320 al Decret de l’Alcaldia núm. 340.

3.- Classificació de les proposicions presentades en l’expedient de contractació de les obres del projecte denominat “Canvi d’ubicació de l’entrada al cementiri municipal” i requerir a COMSA SERVICE FM SAU que presenti la documentació per a procedir a la contractació.

4.- Aprovació del “Conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Llers” i deixar sense efecte l’aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 31.01.2017.

5.- Adherir-nos al Conveni Marc referent a les aportacions econòmiques establertes a la fitxa 43 de plans locals de joventut i pla comarcal de joventut on es troben inclosos els ajuntaments menors de 20.000 habitants, que han sol·licitat finançament en polítiques de joventut recollides al contracte programa 2016-2019 en assumptes de serveis socials, altres programes de benestar social i polítiques d’igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

6.- Assumptes urgents.

7.- Precs i preguntes.

 

Ple 13/2017

Data d'inici de la sessió 28-11-2017

Hora d'inici de la sessió 21,00h

Lloc Sala d'actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.-  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 26 de setembre de 2017.

2.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària de data 26 d’octubre de 2017.

3.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària de data 22 de novembre de 2017.

4.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 258/2017 al Decret de l’Alcaldia núm. 319/2017.

5.- Donar compte de l’Informe sobre el període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre del 2017.

6.- Donar compte al Ple de l’informe d’execució del pressupost corresponent al tercer trimestre 2017.

7.- Aprovació inicial del pressupost general de la corporació per a l’exercici 2018, les bases d’execució del pressupost i la plantilla de personal

8.- Assumptes urgents

9.- Precs i preguntes

 

Ple 12/2017

Data d'inici de la sessió 22-11-2017

Hora d'inici de la sessió 13,30h

Lloc Sala d'actes Ajuntament de Llers

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Sorteig  del membres que composaran la mesa electoral única de Llers en les eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar el proper 21 de desembre de 2017.

2.- Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions destinades al foment de l’activitat en l’àmbit de les festes, cultura, esport, joventut i gent gran i efectuar convocatòria.

 

Ple 11/2017

Data d'inici de la sessió 26-10-2017

Hora d'inici de la sessió 13,30h.

Lloc Sala d'actes de l'Ajuntament de Llers

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Resolució recurs de reposició interposat per Fàbrega Immobles SL contra el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació de l’obra “Canvi d’ubicació de l’entrada al cementiri municipal”. Aixecar la suspensió del procediment administratiu i obrir nou termini per a la presentació de ofertes.

2.- Liquidació del contracte de concessió de la gestió de la llar d’infants signat en data 12.08.2010 amb “La Casa dels Nins SCCL” i devolució de la garantia  definitiva aportada.

3.- Aprovar inicialment el “Projecte executiu de la franja de protecció perimetral per la prevenció d’incendis”.

4.- Aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 4/2017.

5.- Moció de condemna de la violència i repressió efectuada per part de l’Estat espanyol el dia 1 d’octubre.

6.- Moció per exigir la llibertat dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana i d’Òmnium Cultural.

7.- Moció en defensa de les institucions de Catalunya.

Ple 10/2017

Data d'inici de la sessió 26-09-2017

Hora d'inici de la sessió 21,00h.

Lloc Sala d'acte de l'Ajuntament de Llers

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.-  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 29 d’agost de 2017.

2.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 235/2017 al Decret de l’Alcaldia núm. 257/2017.

3.-  Aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. 3/2017.

4.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals 5, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, i 10 reguladora de la taxa per la realització d’activitats administratives de competència municipal.

5.- Adjudicació definitiva del contracte per la concessió de la gestió dels serveis públics d’abastament domiciliari d’aigua potable i de clavegueram.

6.- Prorrogar el contracte per la prestació del servei de recollida de la fracció resta, residus voluminosos i gestió de la mini-deixalleria.

7.- Aprovar el text de la clàusula addicional quarta al conveni signat entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament per a la prestació de l’assistència sanitària de cobertura pública en el consultori municipal pel període 01.01.2017 a 31.12.2017.

8.- Assumptes urgents

9.- Precs i preguntes

 

Ple 9/2017

Data d'inici de la sessió 29-08-2017

Hora d'inici de la sessió 21:00 h

Lloc Sala d'actes de l'Ajuntament de Llers

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.-  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 25 de juliol de 2017.

2.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 147/2017 al Decret de l’Alcaldia núm. 234/2017.

3.- Classificació de les proposicions presentades en l’expedient de contractació de la concessió de la gestió dels serveis públics d’abastament domiciliari d’aigua potable i de clavegueram i requerir la documentació que determina la clàusula setzena del plec de clàusules administratives particulars a l’empresa que ha obtingut major puntuació.

4.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació, de l’obra “Canvi d’ubicació de l’entrada al cementiri municipal”. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques.

5.- Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions destinades al foment de l’activitat en l’àmbit de les festes, cultura, esport, joventut i gent gran.

6.- Assumptes urgents.

7.- Precs i preguntes.

Ple 8/2017

Data d'inici de la sessió 25-07-2017

Hora d'inici de la sessió 21:00h.

Lloc Sala d'actes de l'Ajuntament de Llers

Tipus Ordinària

Ordre del dia

       

1.-  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 29 de maig de 2017.

2.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària de data 7 de juliol de 2017.

3.- Donar compte de l’Informe sobre el període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre del 2017.

4.- Donar compte al Ple de l’informe d’execució del pressupost corresponent al segon trimestre 2017.

5.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016.

6.- Assumptes urgents

7.- Precs i preguntes

 

Ple 7/2017

Data d'inici de la sessió 07-07-2017

Hora d'inici de la sessió 20:30h.

Lloc Sala d'actes de l'Ajuntament de Llers

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de les festes locals per l’any 2018.

2.- Adjudicació a l’empresa Fundació Privada Petit Reig el contracte de concessió del servei de llar d’infants municipal.

3.- Delegar a la Diputació de Girona la recaptació executiva del cànon dominical i les sancions urbanístiques i d’activitats.

4.- Aprovar el “Conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Llers per al desenvolupament del Projecte Tècnic de Joventut Compartit 2017”.

5.- Iniciar el procediment d’adjudicació del contracte del “Projecte de canvi d’ubicació de l’entrada al cementiri municipal”.

Ple 6/2017

Data d'inici de la sessió 29-05-2017

Hora d'inici de la sessió 21:30h.

Lloc Sala d'actes de l'Ajuntament de Llers

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.-  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 27 de març de 2017.

2.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària de data 10 d’abril de 2017.

3.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària de data 22 de maig de 2017.

4.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 62/2017, de 22 de març de 2017, al Decret de l’Alcaldia núm. 146/2017, de data 22 de maig de 2017.

5.-Canvi d’hora i dia de les sessions ordinàries del Ple.

6.- Aprovació de l’expedient de contractació de la concessió del servei públic d’abastament domiciliari d’aigua potable i de clavegueram del municipi de Llers mitjançant tramitació ordinària i procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació. Aprovació definitiva del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. Designació de la mesa de contractació. Obertura del termini de licitació.

7.- Assumptes urgents

8.- Precs i preguntes

 

Ple 5/2017

Data d'inici de la sessió 22-05-2017

Hora d'inici de la sessió 21:30h.

Lloc Sala d'actes de l'Ajuntament de Llers

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Donar compte de l’Informe sobre el període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre del 2017.

2.- Donar compte al Ple de l’informe d’execució del pressupost corresponent al primer trimestre 2017.

3.- Aprovació definitiva de la modificació de la forma de gestió del servei públic de clavegueram passant de gestió directe a gestió indirecte.

4.- Aprovació definitiva de l’Avant-projecte d’explotació dels serveis d’aigua i clavegueram.

5.- Moció d’adhesió al pacte nacional pel referèndum.

 

Ple 4/2017

Data d'inici de la sessió 10-04-2017

Hora d'inici de la sessió 20,30h.

Lloc Sala d'actes de l'Ajuntament de Llers

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 56/2017, de 9 de març.

2.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 83/2017, de 4 d’abril.

3.- Aprovar definitivament el Reglament regulador del servei municipal d’escola bressol de Llers.

4.- Aprovació definitiva del Projecte constructiu de les xarxes d’aigua potable i clavegueram al Poble Nou de Llers.

5.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació per a la concessió del servei d’escola bressol de Llers. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de Prescripcions tècniques. Obrir licitació.

6.- Aprovar no prorrogar el contracte de concessió administrativa per regentar i explotar l’edifici destinat a bar ubicat a la zona esportiva municipal de Llers signat amb la Sra. Olimpia Maria Enachi en data 26 de juny de 2012.

Ple 3/2017

Data d'inici de la sessió 27-03-2017

Hora d'inici de la sessió 21:30

Lloc Sala d'actes de l'Ajuntament de Llers

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

1.-  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data  27 de febrer de 2017.

2.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 39/2017, de 22 de febrer de 2017, al Decret de l’Alcaldia núm. 61/2017, de data 22 de març de 2017.

3.- Assumptes urgents.

4.- Precs i preguntes.

Ple 2/2017

Data d'inici de la sessió 27-02-2017

Hora d'inici de la sessió 21:30

Lloc Sala d'actes de l'Ajuntament de Llers

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.-  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 30 de gener de 2017.

2.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 12/2017, de 25 de gener de 2017, al Decret de l’Alcaldia núm. 38/2017, de data 22 de febrer de 2017.

3.- Donar compte de l’Informe sobre el període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre del 2016.

4.- Donar compte al ple de l’informe d’intervenció del quart trimestre 2016, relatiu al compliment dels terminis de pagaments imposats per la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat.

5.Donar compte al Ple de l’informe d’execució del pressupost corresponent al quart trimestre 2016.

6.- Aprovar inicialment l’avant-projecte d’explotació de la concessió dels serveis d’aigua i de clavegueram.

7.- Aprovar el plec de condicions tècniques i el plec de clàusules administratives i d’explotació de l’expedient de contractació de la concessió dels serveis públics d’aigua i clavegueram mitjançant procediment obert i tramitació ordinària .

8.- Assumptes urgents

9.- Precs i preguntes

Ple 1/2017

Data d'inici de la sessió 30-01-2017

Hora d'inici de la sessió 21:30h.

Lloc Sala d'actes de l'Ajuntament de Llers

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.-  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 31 d’octubre de 2016.

2.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària de data 16 de desembre de 2016.

3.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 329/2016, de 25 d’octubre de 2016, al Decret de l’Alcaldia núm. 11/2017, de data 25 de gener de 2017.

4.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 394/2016, de 29 de desembre de 2016, d’adhesió al contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, del Consorci Català pel desenvolupament Local.

5.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 382/2016, de data 21 de desembre de 2016, mitjançant el qual es crea l’aplicació de despeses 1610.225.01 “cànon de l’aigua”.

6.- Aprovació inicial del Reglament regulador del servei municipal d’escola bressol.

7.- Aprovació inicial del Projecte constructiu de les xarxes d’aigua potable i clavegueram al Poble Nou de Llers.

8.- Assumptes urgents

9.- Precs i preguntes