Atenció a la ciutadania

 

Centres educatius

 

Hisenda, impostos, taxes i preus públics

 

Obres

 

Activitats


 

 

- Altres tràmits - Instància genèrica - tramitació electrònica*

* ( Per a qualsevol tràmit que no tingui relacionada una instància electrònica concreta, podeu utilitzar el model d'instància genèrica tot omplint i adjuntant la documentació corresponent al presentar la sol·licitud. Podeu descarregar els documents disponibles a continuació - Impresos específics )

 

Impresos administratius pel ciutadà

Instància per incidències de la TDT

Al·legació multa

Sol·licitud de concessió de nínxol

Sol·licitud targeta aparcament

Registre animals de companyia

Llicència gossos perillosos

Instància servei bus piscina (CURS 2018-2019)

Ús sala municipal Casa de Cultura

Consulta d'expedient

Inscripció Casal d'estiu 2018 (Inscripcions a partir del 14 de maig) - Ordre de domiciliació bancària SEPA CORE

Inscripció Casal d'esports 2018 (Període d'inscripcions entre el 14 i 21 de maig) - Ordre de domiciliació bancària SEPA CORE

Inscripció curs de natació 2018 *(Important, abans de tramitar on-line la inscripció, adreceu-vos a la Casa de Cultura per demanar informació del curs i comprovar la disponibilitat de places)

 

Impresos econòmics pel ciutadà

Ajut adquisició material – llar infants El Patinet

Ajut adquisició material – CEIP Pompeu Fabra

Ajut adquisició material – INS LLANÇÀ

Ajut adquisició material – Altres Centres

Ordre de domicilació bancària

Fitxa de creditor

Llicència de placa de gual i reserva de via pública

Devolució aval o fiança

Presentació d’escriptura a efectes de plusvàlua

Bonificacio IVTM vehicles de més de 25 anys

Impresos per a subvencions

Sol·licitud subvenció directa

Declaració responsable en matèria de subvencions 

Certificació de finançament de subvencions

Instància compte justificatiu de subvencions

Impresos tècnics pel ciutadà

Sol·licitud llicència d’obres majors

Sol·licitud llicència d’obres menors

Sol·licitud de llicència de primera ocupació

Instal·lació de grúa

Sol·licitud ocupació via pública per obres

Sol·licitud obertura rasa

Sol·licitud de certificat de Compatibilitat Urbanística

Sol·licitud de certificat de qualificació urbanística

Sol·licitud de llicència d’espectacle o activitat recreativa de caràcter extraordinari

Comunicació prèvia d’inici d’activitat habitatge d’ús turístic

Impresos Habitatges de Protecció Oficial

Sol·licitud de preinscripció

Declaracions responsables

Autorització Agència Tributària

 


 

Impresos per a entitats

Inscripció al registre municipal d’entitats

Borsa d’entitats on-line pàgina web municipal

 


 

Impresos administratius per l’activitat empresarial

Llicència venda mercats ambulants

Declaració responsable del compliment de les condicions per ser titular de llicència per exercir la venda no sedentària en el mercat no sedentari de Llançà / Circular informativa sobre la declaració responsable

Impresos econòmics per l’activitat empresarial

Llicència d’ocupació de via pública

Llicència per instal·lació de rètols, banderoles o plaques professionals