Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

Convocatòries obertes

Convocatòria per cobrir en propietat 3 places d’agent de la policia local i constituir una borsa de treball

Edicte publicat al BOP de 4 de juny de 2019

Edicte esmena publicat al BOP de 14 de juny de 2019 

Edicte publicat al DOGC de 4 de juny

Edicte publicat al BOE de 21 de juny de 2019

Model instància

Declaració de no trobar-se en cap dels supòsits d’incompatibilitat

Declaració de no estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques

Declaració jurada de compromís de portar armes

Convocatòria per constituir una borsa d’educadors/es per a les llars d’infants municipals

Edicte publicat al BOP de 4 de juny de 2019

Edicte publicat al DOGG d'11 de juny de 2019

Model instància

Convocatòria per a la provisió d’una plaça de mestre especialista en educació infantil per a les llars d'infants municipals de Llagostera i creació d'una borsa de treball

Edicte publicat al BOP de 28 de maig de 2019

Edicte publicat al DOGG de 31 de maig de 2019 

Model instància

Procés de selecció, pel torn de promoció interna, de dues places d’administratiu, vacants a la plantilla de personal laboral

Edicte publicat al BOP de 28 de maig de 2019

Edicte publicat al DOGG de 31 de maig de 2019 

Model instància

Convocatòria per seleccionar un tècnic mitjà social en règim de funcionari interí

Llista provisional d’admesos i exclosos (Publicat el 25 de juny de 2019)

Edicte publicat al BOP de 10 de maig de 2019

Model instància

Convocatòries tancades

Convocatòria per cobrir amb caràcter interí una plaça d’enginyer tècnic

Resultat final (Publicat el 12 de maig de 2019)

Llista definitiva d’admesos i exclosos (Publicat el 29 de maig de 2019)

Llista provisional d’admesos i exclosos (Publicat el 9 de maig de 2019)

Edicte publicat al BOP de 25 de març de 2019

Model instància

Convocatòria provisió d'una plaça de bibliotecari, vacant a la plantilla de personal funcionari.

Resultat final (Publicat el 29 d'abril de 2019)

Llista definitiva d’admesos i exclosos (Publicat el 18 d'abril de 2019)

Llista provisional d’admesos i exclosos (Publicat l'1 d'abril de 2019)

Edicte publicat al BOE de 1 de març de 2019

Edicte publicat al DOGC de 22 de febrer de 2019

Edicte publicat al BOP de 19 de febrer de 2019

Formulari normalitzat

Convocatòria per a la provisió, amb caràcter interí, d’una plaça de tècnic d’educació, vacant a la plantilla de personal funcionari

Resultats finals (Publicat el 25 d'abril de 2019)

Resultats de la prova de català  (Publicat el 24 d'abril de 2019)

Llista definitiva d’admesos i exclosos (Publicat el 12 d'abril de 2019)

Llista provisional d’admesos i exclosos (Publicat el 25 de març de 2019)

Edicte publicat al BOP de 20 de febrer de 2019

Formulari normalitzat

Convocatòria per seleccionar un tècnic mitjà social en règim de funcionari interí

Certificat d’acord de Junta de Govern (Publicat el 25 de març de 2019)

Resultats finals (Publicat el 12 de març de 2019)

Llista definitiva d’admesos i exclosos (Publicat el 28 de febrer de 2019)

Llista provisional d’admesos i exclosos (Publicat el 7 de febrer de 2019)

Edicte modificació de de les bases publicat al BOP de 18 de desembre de 2018

Edicte publicat al BOP de 17 d'octubre de 2018

Model instància

Convocatòria per cobrir una plaça d’arquitecte tècnic, en règim de funcionari interí

Resultats revisats pel Tribunal qualificador (Publicat el dia 08/02/2019)

Resultats finals (Publicat el dia 23/01/2019)

Edicte publicat al BOP de 16 d'octubre de 2018

Model instància

Llista provisional d’admesos i exclosos (Publicat el dia 04/12/2018)

Llista definitiva d’admesos i exclosos (Publicat el dia 11/01/2019)

Convocatòria per seleccionar un administratiu de cultura en règim de funcionari interí

Resultats finals (Publicat el dia 20/09/2018)

Modificació de la designació dels membres del tribunal qualificador (Publicat el dia 17/09/2018)

Llistat definitiu admesos i exclosos (Publicat el dia 07/09/2018)

Llistat provisional d'admesos i exclosos (Publicat el dia 09/08/2018)

Edicte publicat al BOP 9 de juliol de 2018

Model instància

Convocatòria per seleccionar un educador ambiental en règim de funcionari interí

Resultats finals (Publicat el dia 31/08/2018)

Llistat definitiu d'admesos i exclosos (Publicat el dia 23/08/2018)

Llistat provisional d’admesos i exclosos (Publicat el dia 03/08/2018)

Edicte publicat al BOP 22 de juny de 2018

Model instància

Convocatòria per seleccionar un auxiliar de promoció econòmica en règim de funcionari interí

Resultats finals (Publicat el dia 01/08/2018)

Llistat definitiu d'admesos i exclosos (Publicat el dia 30/07/2018)

Llistat provisional admesos i exclosos (Publicat el dia 12/07/2018) 

Edicte publicat al BOP 13 de juny de 2018

Model instància

Convocatòria per seleccionar un tècnic mitjà de promoció local en règim de funcionari interí

Resultats finals (Publicat el dia 26/07/2018)

Llista definitiva d’admesos i exclosos (Publicat el dia 20/07/2018)

Llistat provisional admesos i exclosos (Publicat el dia 05/07/2018) 

Edicte publicat al BOP 11 de juny de 2018

Model instància

Convocatòria per a la provisió mitjançant promoció interna de 2 places de caporal de la Policia Local

Resultats finals (Publicat el 23/07/2018) 

Llista definitiva d'admesos i exclosos (Publicat el 20/07/2018)

Llista provisional d'admesos i exclosos (Publicat el 05/07/2018) 

Edicte publicat al BOP 22 de juny de 2018

Model instància

Borsa d’agents interins de la Policia Local, en règim de funcionari interí.

Certificat relació d'aspirants

Convocatòria per seleccionar un tècnic mitjà coordinador del Centre cultural en règim de funcionari interí

Edicte publicat al BOP 20 d'abril de 2018

Model instància 

Llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos (Publicat el dia 15/05/2018) 

Llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos (Publicat el dia 07/06/2018) 

Resultats finals del procés de selecció (Publicat el dia 11/06/2018)

Convocatòria per seleccionar un tècnic mitjà social en règim de funcionari interí

Certificat declarant deserta la plaça de tècnic mitjà social (Publicat el dia 12/07/2018)

Resultats de les proves de la convocatòria  

Llista definitiva d’admesos i exclosos (Publicat el dia 22.06.2018) 

El termini de presentació d’instàncies és del 9 al 28 de març de 2018

Edicte modificació de les bases publicat al BOP 19 d'abril de 2018

Model d'instància (PER A NOVES SOL·LICITUDS. Els interessats que van presentar la instància dins del primer termini, abans de modificar les bases de la convocatòria, no cal que les tornin a presentar)   

Edicte publicat al BOP 8 de març de 2018

Bases reguladores del procediment de selecció

Model d'instància

Llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos (Publicat el dia 07.06.2018) 

Text refós de les bases de la convocatòria de 5 places de la policia local. 

El termini de presentació d’instàncies és del 20 de gener de 2017 fins el 8 de febrer de 2017

Bases

Edicte publicació al DOGC

Publicació al BOE

Model instància 

Model declaració jurada

Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es 

Llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es

Resultats prova 13 d'abril de 2017

Resultats prova 20 d'abril de 2017

Resultats prova 18 de maig de 2017 

Resultats prova test psicotècnic 

Resultats finals

Resultats finals després de resoldre les al·legacions presentades

Convocatòria per seleccionar un arquitecte en règim de funcionari interí

Termini de presentació d'instàncies: del 20 de desembre al 9 de gener 2017

Edicte i bases publicació al BOP

Edicte i bases publicació al DOGC

Model instància

Llistat provisional d'admesos 

Esmena llistat provisional d'admesos

Llistat definitiu d'admesos i convocatòria aspirants

Resultats coneixements de català

Resultat final

Convocatòria per a la selecció d’una plaça de tècnic/a d’administració general en règim de funcionari interí i per a la constitució d’una borsa detreball, mitjançant concurs oposició lliure

Termini de presentació d'instàncies: del 14 de setembre al 3 d'octubre de 2016

Edicte i bases

Model d'instància 

Llistat provisional d'admesos i exclosos 

Llistat definitiu d'admesos i exclosos i convocatòria prova

Resultat final

Convocatòria per a la contractació laboral a temps parcial de 4 joves en el marc del projecte “Brigada jove 2016”.  

Termini de presentació d’instàncies: del dia 31 de maig al 20 de juny de 2016, a les 14 hores.

Edicte i bases

Model d'instància 

Constitució d’una borsa de treball per a la categoria d’Educadora Infantil de les Llars d’Infants Municipals

Aprovació de les bases i convocatòria

Model instància Educadora Infantil

Annex 1

Llistat provisional d'admeses i excloses

Resultats de la fase d'oposició i convocatòria entrevista

Resultats finals

Selecció d’una plaça de Tècnic/a d’Orientació i Inserció Laboral i per a la constitució d’una borsa de treball

Aprovació de les bases i la convocatòria 

Model instància tècnic/a d'orientació i inserció laboral

Llista provisional d’admesos i exclosos

Llista definitiva d'admesos i exclosos 

Resultats finals