Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Dies Data de tancament
3 1.082.027 -14 365.023 29 31-12-2017
3 843.264 1 393.125 33 30-09-2017
9 945.773 -11 429.342 33 30-06-2017
20 908.740 -3 401.835 43 31-03-2017
19 1.187.961 0 441.666 44 31-12-2016
18 1.164.441 8 553.458 45 30-09-2016
17 928.061 0 614.652 40 30-06-2016
22 814.284 -1 478.637 44 31-03-2016
20 825.749 -8 482.486 40 31-12-2015
19 1.029.651 2 572.729 43 30-06-2015
18 869.063 5 513.836 43 31-03-2015
20 1.083.696 -6 567.586 41 31-12-2014
2 1.222.713 4 431.672 33 30-09-2014