No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 2017/13

Data d'inici de la sessió 29-11-2017

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2017/11 ordinària 24/10/2017

1.2. PLE2017/12 extraordinària 22/11/2017

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/1373   Infracció matèria tinença gossos perillosos Acta 473_2017

2.1.2. PRP2017/1483   Infracció en matèria de gossos perillosos Acta 474_2017

2.1.3. PRP2017/1484   Infracció matèria tinença gossos perillosos Acta 475_2017

2.1.4. PRP2017/1486   Infracció matèria gossos perillosos Acta 605_2017

2.1.5. PRP2017/1488   Infracció matèria gossos perillosos Acta 658_2017

2.1.6. PRP2017/1489   Infracció matèria gossos perillosos Acta 660_2017

2.1.7. PRP2017/1599   Aprovar la relació classificada d'empreses licitadores efectuada per la Mesa de contractació i requerir a  Carlos Mateu Casellas que aporti la documentació necessària per tal de procedir a l'adjudicació del contracte de serveis d'assessorament tècnic i suport administratiu al departament de gestió tributària de l'Ajuntament.  Exp. núm. 2016/944

2.1.8. PRP2017/1620   Aprovar inicialment la dissolució de l'Organisme Autònom "Patronat Municipal d'Esports "de Llagostera.  Exp. núm. 2017/1632

2.1.9. PRP2017/1625   Moció d'ERC-AM, er a l'adquisició dels motius de Nadal per als carrers del poble.-Exp. núm. 2017/1924

2.1.10. PRP2017/1626   Moció d'ERC-AM, per al trasllat definitiu de la pantalla digital informativa.- Exp. núm. 2017/1925

2.1.11. PRP2017/1643   Aprovar la modificació de crèdit núm. 2/2017 del Patronat Municipal Residencia Josep Baulida

Exp. núm. 2017/1833

2.1.12. PRP2017/1653   Moció conjunta dels grups municipals PDeCAT, ERC-AM i ALL-E, en relació al Dia contra la violència envers les Dones.- Exp. núm. 2017/1969

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Ple 2017/12

Data d'inici de la sessió 22-11-2017

Hora d'inici de la sessió 13:30h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1. Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2017/1608 Realitzar sorteig de membres de les meses per les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017 Exp. núm. 2017/1837

Ple 2017/11

Data d'inici de la sessió 24-10-2017

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d'aprovar

1.1. PLE2017/9 ordinària 27/09/2017

1.2. PLE2017/10 extraordinària amb urgència 06/10/2017

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/1432 Aprovar provisionalment el text refós del Pa especial urbanístic càmping Ridaura -

Exp. núm. 2016/852

2.1.2. PRP2017/1460 Aprovar la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018.- Exp. núm.

2017/1739

2.1.3. PRP2017/1491 Moció d'ERC-AM i AxLL, en relació a l'actualització del patrimoni municipal de sòl

i habitatge (PMSH).-Exp. núm. 2017/1596

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Ple 2017/10

Data d'inici de la sessió 06-10-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Declarar la urgència de la convocatòria.

2. Propostes

2.1 Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/1411   Assignar el nom "Parc 1 d'Octubre" a l'espai públic comprès entre les avingudes del Gironès i de l'Esport i els carrers Almedinilla i Pocafarina.

2.1.2. PRP2017/1407   Moció conjunta del grups municipals PDeCAT, ERC-AM i ALL-E, de condemna dels fets de l'1 d'octubre de 2017.-Exp. núm. 2017/1705 

Ple 2017/09

Data d'inici de la sessió 27-09-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior

1.1. PLE2017/8 ordinària 26/07/2017

Propostes

Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/1168   Renovar representants al Consell social municipal. Exp. núm. 2017/1495.

2.1.2. PRP2017/1194   Suprimir i cancel·lar el Registre municipal de parelles estables i derogar el Reglament del Registre municipal de parelles estables. Exp. núm. 2017/1493.

2.1.3. PRP2017/1300   Modificar parcialment l'Ordenança Fiscal núm. 5. Exp. núm. 2017/1603

2.1.4. PRP2017/1319   Aprovar la modificació de crèdit núm. 8/2017 del pressupost municipal. Exp. núm. 2017/1619

2.1.5. PRP2017/1343   Aprovar el compte general del pressupost de l'exercici 2016.- Exp. núm. 2017/790.

2.1.6. PRP2017/1296   Moció d'ERC-AM i AxLL, en relació a l'actualització del patrimoni municipal de sòl i habitatge (PMSH).-Exp. núm. 2017/1596.

2.1.7. PRP2017/1297   Moció d'ERC-AM, en relació a la instal·lació progressiva de plaques solars als edificis municipals de Llagostera.-  Exp. núm. 2017/1598.

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia.

4.3 Precs i preguntes. 

Ple 2017/8

Data d'inici de la sessió 26-07-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2017/7 ordinària 28/06/2017

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/933   Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de les Gavarres (Consorci de les Gavarres).- Exp. 2017/1247.

2.1.2. PRP2017/968   Aprovar inicialment l'inventari de camins municipals. Exp. núm. 2017/1271

2.1.3. PRP2017/958   Declarar Llagostera municipi agermanat amb Almedinilla. Exp. núm. 2017/1287.-

2.1.4. PRP2017/969   Moció d'ERC-AM, per evitar les molèsties que es puguin provocar en habitatges d'ús turístic.- Exp. núm. 2017/1304

2.1.5. PRP2017/970   Moció d'ERC-AM, per flexibitzar els criteris reguladors de les instal·lacions fotovoltaiques.- Exp. núm. 2017/1305

2.1.6. PRP2017/973   Moció d'ERC-AM, per a l'adhesió al programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions socials.- Exp. núm. 2017/1312

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia.

4.3 Precs i preguntes. 

Ple 2017/7

Data d'inici de la sessió 28-06-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2017/6 ordinària 07/06/2017

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/806 Delegar en l'alcalde els actes de gestió i aprovació en la fase de fixació del preu

just de l'expropiació de la canonada d'aigua de Vidreres - Exp. núm. 2016/112

2.1.2. PRP2017/807 Proposar les festes locals de l'any 2018. Exp. núm. 2017/1115.-

2.1.3. PRP2017/844 Ratificar el decret d'alcaldia d'aprovació del Pla d'autoprotecció del local polivalent de l'Ajuntament

2.1.4. PRP2017/816 Moció conjunta dels tres grups municipals, en relació el dia 28 de juny, dia de l'Orgull i l'Alliberament LGTBI.-Exp. núm. 2017/1140

2.1.5. PRP2017/831 Moció d'ERC sobre el PAES i una caldera de biomassa a l'escola Lacustària. Exp. núm. 2017/1153.-

2.1.6. PRP2017/836 Moció d'ERC per regular la informació dels grups municipals a la web municipal.

Exp. núm. 2017/1156.-

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia

4.3 Precs i preguntes

Documents Ple 28 de juny de 2017

Ple 2017/6

Data d'inici de la sessió 07-06-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2017/5 ordinària 26/04/2017

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/524   Aprovar provisionalment el Pla especial per canviar el traçat del camí que passa per davant de can Ziu - Exp. núm. 2016/1212

2.1.2. PRP2017/668   Aprovar la modificació de crèdit núm. 6/2017 del pressupost municipal.- Exp. núm. 2017/958

2.1.3. PRP2017/592   Ratificar la dissolució del Consorci de Comunicació Local. Exp. 2012/1249.-

2.1.4. PRP2017/661   Aprovar la modificació provisional de la taxa per la realització d'activitats de temporada regular 2017/2018 de l'ordenança fiscal núm. 28, d'utilització dels equipaments esportius municipals i serveis o activitats esportives

2.1.5. PRP2017/664   Desestimar la revisió de preu del contracte de neteja de les instal·lacions municipals sol·licitada per "Ilunion Servicios de limpieza y medioambiente SA"  ....  Exp. núm. 2015/351

2.1.6. PRP2017/666   Delegar a la Junta de Govern Local les competències relatives a la gestió i execució del contracte de serveis de neteja dels edificis municipals  ....  Exp. núm. 2015/351

2.1.7. PRP2017/610   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Antonio GARRIDO SERRANO_1. Exp. núm. 2017/219

2.1.8. PRP2017/640   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS CLAPES_1. Exp. núm. 2017/219

2.1.9. PRP2017/641   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS CLAPES_2. Exp. núm. 2017/219

2.1.10. PRP2017/642   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS CLAPES_3. Exp. núm. 2017/219

2.1.11. PRP2017/643   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS CLAPES_4. Exp. núm. 2017/219

2.1.12. PRP2017/644   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Alfonso GARCIA CARBO. Exp. núm. 2017/219

2.1.13. PRP2017/645   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Antonio GARRIDO SERRANO_2. Exp. núm. 2017/219

2.1.14. PRP2017/646   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Antonio GARRIDO SERRANO_3. Exp. núm. 2017/219.                           .../...

2.1.15. PRP2017/647   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Andreu ROS MERCADO. Exp. núm. 2017/219

2.1.16. PRP2017/707   Moció del grup municipal PDeCat en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Exp. núm. 2017/1026.-

2.1.17. PRP2017/685   Moció del grup municipal d'ERC-AM, per a la reinversió del superàvit.- Exp. núm. 2017/1010

2.1.18. PRP2017/628   Moció del grup municipal d'ERC-AM, per a la regulació de la relació amb les entitats.- Exp. núm. 2017/960

2.1.19. PRP2017/627   Moció del grup municipal d'ERC-AM, de rebuig a la implantació dels anomenats comptadors telegestionables.-Exp. núm. 2017/959

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia

4.3 Precs i preguntes

 

 

Ple 2017/6

Data d'inici de la sessió 31-05-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2017/5 ordinària 26/04/2017

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/524   Aprovar provisionalment el Pla especial per canviar el traçat del camí que passa per davant de can Ziu - Exp. núm. 2016/1212

2.1.2. PRP2017/668   Aprovar la modificació de crèdit núm. 6/2017 del pressupost municipal.- Exp. núm. 2017/958

2.1.3. PRP2017/592   Ratificar la dissolució del Consorci de Comunicació Local. Exp. 2012/1249.-

2.1.4. PRP2017/661   Aprovar la modificació provisional de la taxa per la realització d'activitats de temporada regular 2017/2018 de l'ordenança fiscal núm. 28, d'utilització dels equipaments esportius municipals i serveis o activitats esportives

2.1.5. PRP2017/664   Desestimar la revisió de preu del contracte de neteja de les instal·lacions municipals sol·licitada per "Ilunion Servicios de limpieza y medioambiente SA"  ....  Exp. núm. 2015/351

2.1.6. PRP2017/666   Delegar a la Junta de Govern Local les competències relatives a la gestió i execució del contracte de serveis de neteja dels edificis municipals  ....  Exp. núm. 2015/351

2.1.7. PRP2017/610   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Antonio GARRIDO SERRANO_1. Exp. núm. 2017/219

2.1.8. PRP2017/640   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS CLAPES_1. Exp. núm. 2017/219

2.1.9. PRP2017/641   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS CLAPES_2. Exp. núm. 2017/219

2.1.10. PRP2017/642   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS CLAPES_3. Exp. núm. 2017/219

2.1.11. PRP2017/643   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS CLAPES_4. Exp. núm. 2017/219

2.1.12. PRP2017/644   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Alfonso GARCIA CARBO. Exp. núm. 2017/219

2.1.13. PRP2017/645   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Antonio GARRIDO SERRANO_2. Exp. núm. 2017/219

2.1.14. PRP2017/646   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Antonio GARRIDO SERRANO_3. Exp. núm. 2017/219.                           .../...

2.1.15. PRP2017/647   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Andreu ROS MERCADO. Exp. núm. 2017/219

2.1.16. PRP2017/707   Moció del grup municipal PDeCat en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Exp. núm. 2017/1026.-

2.1.17. PRP2017/685   Moció del grup municipal d'ERC-AM, per a la reinversió del superàvit.- Exp. núm. 2017/1010

2.1.18. PRP2017/628   Moció del grup municipal d'ERC-AM, per a la regulació de la relació amb les entitats.- Exp. núm. 2017/960

2.1.19. PRP2017/627   Moció del grup municipal d'ERC-AM, de rebuig a la implantació dels anomenats comptadors telegestionables.-Exp. núm. 2017/959

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia

4.3 Precs i preguntes

Ple 2017/5

Data d'inici de la sessió 26-04-2017

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2017/4 ordinària 29/03/2017

Propostes

Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/435   Aprovar inicialment la modificació del Consell de participació de les llars d'infants municipals i del Reglament que el regula. Exp. núm. 2017/713.-

2.1.2. PRP2017/436   Aprovar inicialment la modificació del Reglament de règim intern de les llars d'infants municipals. Exp. núm. 2017/716.-

2.1.3. PRP2017/416   Aprovar el resum numèric del padró d'habitants a 1.1. 2016. Exp. núm. 2015/45

2.1.4. PRP2017/404   Assignar el nom d'Eugeni Gurnés Bou a un espai públic. Exp. núm. 2017/74.-

2.1.5. PRP2017/477   Moció d'ERC-AM, per a la revisió del pla d'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.- Exp. núm. 2017/758

2.1.6. PRP2017/486   Moció d'ERC-AM, per a l'impuls de polítiques mediambiental.- Exp. núm. 2017/774

2.1.7. PRP2017/488   Moció del grup municipal de CIU, per a la defensa i l'efectivitat dels drets de les persones LGTBI.- Exp. núm. 2017/777

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia.

4.3 Precs i preguntes. 

Ple 2017/4

Data d'inici de la sessió 29-03-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2017/3 ordinària 22/02/2017

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/309   Aprovar l'adjudicació directa de l'arrendament del local situat al carrer Major 11 de Llagostera

2.1.2. PRP2017/306   Aprovar la modificació de crèdit 2/2017 del pressupost vigent .- Exp. núm. 2017/537

2.1.3. PRP2017/298   Modificar el crèdit del pressupost inicial de la Residencia Josep Baulida, modificació de crèdit núm. 1/2017. Exp. núm. 2017/491.

2.1.4. PRP2017/300   Moció d'ERC-AM d'adhesió al manifest per la reforma horària i a la xarxa de ciutats i pobles per la reforma horària.- Exp. núm. 2017/548

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia.

4.3 Precs i preguntes. 

Ple 2017/3

Data d'inici de la sessió 22-02-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2017/2 extraordinària amb urgència 30/01/2017

1.2. PLE2017/1 ordinària 25/01/2017

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

PRP2017/135 Aprovar l'expedient de contractació, Plecs i obertura procediment de licitació dels treballs d'assessorament tècnic i suport administratiu a gestió tributària Exp. núm. 2016/944

PRP2017/82 Aprovar l'expedient de contractació i plec de condicions per l'arrendament d'un local al carrer Major 11. Exp. núm. 2017/125

PRP2017/19 Aprovar definitivament el plànol de delimitació per a la prevenció d'incendis - Exp. núm. 2015/877

PRP2017/110 Aprovar l'adhesió per a l'any 2017 al Pla d'Igualtat d'Oportunitats i Gènere 2014-2016 del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.-

PRP2017/130 Nomenar el regidor de CIU Sr. Robert Montiel Molina membre del Consell Municipal de Comunicació Local.- Exp. núm. 2015/864

PRP2017/132 Nomenar el regidor de CIU, Sr. Robert Montiel Molina, representant a diversos organismes on l'Ajuntament hi té representació. -Exp. núm. 2015/864

PRP2017/127 Manifestar l'adhesió al Pacte Nacional pel referèndum.- Exp. núm. 2017/293

PRP2017/143 Moció dels grups municipals d'ERC-AM i ALL-E, per l'aplicació de mesures relacionades amb matèria d’habitatge. Exp. núm. 2017/322

PRP2017/159 Designar els membres de la Junta de Govern del Patronat que formaran part del Consell de Govern Exp. núm. 2015/864

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions d’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local

4.2 Informes d’Alcaldia

4.3 Precs i preguntes

Ple 2017/2

Data d'inici de la sessió 30-01-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

En compliment de l'Ordre de Presidència del dia d'avui, us convoco a la sessió extraordinària amb urgència del Ple de l’Ajuntament de Llagostera, que se celebrarà a la Sala de sessions a les 21:00 hores del dia  30 de gener de 2017, amb el següent

1. Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2017/74   Aprovar definitivament el Pressupost General per a l'any 2017 i la plantilla de personal. Exp. núm. 2016/1681 

 

Ple 2017/1

Data d'inici de la sessió 25-01-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.1. PLE2016/13 extraordinària amb urgència 21/12/2016 1.2. PLE2016/12 extraordinària 21/12/2016

Presa de possessió del Sr. Robert Montiel Molina del càrrec de regidor.

2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/16 Ratificar els acords de modificació dels estatuts de SUMAR, Empresa d'Acció Social S.L. Exp. núm. 2017/64.-

2.1.2. PRP2017/17 Aprovar provisionalment el Pla especial de la modificació del text refós aprovat del pla especial urbanístic per a la implantació d'un establiment hoteler al Vt. de St. Llorenç no 16 "can Darder" - Exp. núm. 2015/1137

2.1.3. PRP2017/18 Iniciar expedient d'assignació del nom d'Eugeni Gurnés a un espai públic. Exp. núm. 2017/74.-

2.1.4. PRP2017/37 Moció d'ERC-AM, en relació a la liquidació d'un deute finançat per TÀCTICA PADEL,SL.-Exp. núm. 2017/105

2.1.5. PRP2017/39 Adherir-se a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra, promoguda per l'ACM i la Federació de Municipis de Catalunya.- Exp. núm. 2017/106

2.1.6. PRP2017/40 Donar suport al manifest "Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia".-Exp. núm. 2017/107

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local 4.2 Informes d’Alcaldia
4.3 Precs i preguntes 

Ple 2016/12

Data d'inici de la sessió 21-12-2016

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2016/11 ordinària 30/11/2016

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/1755   Aprovar el pressupost general i la plantilla de personal per a l'any 2017.- Exp. núm. 2016/1681

2.1.2. PRP2016/1621   Aprovar el Pla Local de Joventut 2016-2019. Exp. núm. 2016/1536

2.1.3. PRP2016/1776   Acceptar les renúncies del regidor Sr.Sergi Miquel Valentí i de la candidata següent de la llista Sra. Olga González Gómez i sol·licitar a la JEC la credencial del següent candidat Sr. Robert Montiel Molina.- Exp. núm. 2015/864

3. Control i gestió municipal

3.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

3.2 Informes d’Alcaldia.

3.3 Precs i preguntes 

Ple 2016/11

Data d'inici de la sessió 30-11-2016

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2016/10 ordinària 26/10/2016

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/1660   Assignar el nom de Quim Carbó a un espai del Pavelló Municipal d'Esports Josep Mir. Exp. núm. 2016/1582.-

2.1.2. PRP2016/1702   Moció d'ERC, en relació a la liquidació d'un deute finançat per AUFUCE,SL- Exp. núm. 2016/1628

3. Acords d’urgència.

Documents Ple novembre 2016

Ple 2016/10

Data d'inici de la sessió 26-10-2016

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2016/9 ordinària 28/09/2016

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/1544   Aprovar els dos festius de 2017 d'obertura comercial. Exp. núm. 2015/934.

2.1.2. PRP2016/1545   Aprovar la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2017.- Exp. núm. 2016/1433.

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia.

4.3 Precs i preguntes. 

Ple 2016/9

Data d'inici de la sessió 28-09-2016

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2016/8 ordinària 27/07/2016

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/1390   Aprovar la modificació de crèdit núm. 7/2016 del pressupost municipal per suplements de crèdit.- Exp. núm. 2016/1270 

2.1.2. PRP2016/1385   Aprovar la modificació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball amb la plaça de Tresoreria.- Exp.  núm. 2016/1268 

2.1.3. PRP2016/1401   Aprovar la modificació de la plantilla de personal amb la plaça d'arquitecte superior funcionari.- Exp.  núm. 2016/1291 

2.1.4. PRP2016/1223   Aprovar el protocol municipal d'actuació en casos de violència masclista.- Exp. núm. 2016/1171 

2.1.5. PRP2016/1433   Moció de CIU, de suport al Pla de Barris de Llagostera i a la voluntat d'executar-lo, d'acord amb un pla financer viable i fiable.- Exp. núm. 2016/1327 

2.1.6. PRP2016/1419   Moció d'AxLL-E, per impulsar una política de tarifació social en els serveis i equipaments públics municipals.-  Exp. núm. 2016/1315 

2.1.7. PRP2016/1435   Moció d'ERC-AM, per a la millora del transport sanitari.- Exp. núm. 2016/1331 

2.1.8. PRP2016/1437   Moció d'ERC-AM, en relació a declarar Llagostera com a municipi socialment responsable.-  Exp. núm. 2016/1332

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal. 

4.1 Donar compte de Decret d’Alcaldia pel qual es determinen les línies fonamentals del pressupost municipal de l’exercici 2017.

4.2 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local

4.3 Informes d’Alcaldia

4.4 Precs i preguntes 

Ple 2016/8

Data d'inici de la sessió 27-07-2016

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2016/7 ordinària 29/06/2016

2. Propostes

2.1 Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/1116   Aprovar la modificació parcial de l'ordenança fiscal núm. 28. Exp. núm. 2016/718.

2.1.2. PRP2016/1143   Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2016 del Pressupost vigent del Patronat Municipal d'Esports. Exp. núm. 2016/1058.

2.1.3. PRP2016/1117   Moció d'ERC-AM, per tal de dotar els grups polítics de la infraestructura i els mitjans materials necessaris per desenvolupar la seva funció.-  Exp. núm. 2016/1080.

3.  Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia.

4.3 Precs i preguntes. 

Ple 2016/7

Data d'inici de la sessió 29-06-2016

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2016/5 ordinària 25/05/2016

1.2. PLE2016/6 extraordinària 30/05/2016

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/901   Sol·licitar al MINHAP autorització per convocar les places vacants d'agent de la Policia Local.- Exp.  núm. 2016/860

2.1.2. PRP2016/997   Demanar declaració d'urgència de l'expropiació dels béns i drets necessaris per executar el projecte. de les obres de connexió de l'abastament d'aigua potable de Vidreres des de l'artèria Costa Brava - Exp. núm. 2016/112

2.1.3. PRP2016/1003   Proposar 2 festes locals any 2017. Exp. núm. 2016/1005.-

2.1.4. PRP2016/1018   Moció d'ERC, en relació a l'optimització i promoció de producció i consum d'energies netes.-  Exp. núm. 2016/1012

2.1.5. PRP2016/1020   Adherir-se a la moció de l'ACM, la FMC i el FCCD en defensa de l'acollida de les persones refugiades. Exp. núm. 2016/1014.

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia.

4.3 Precs i preguntes.  

Documents Convo ple juny 2016

Ple 2016/6

Data d'inici de la sessió 30-05-2016

Hora d'inici de la sessió 13:30 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2016/865   Realitzar sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals a les eleccions de les Corts Generals de 26 de juny de 2016. Exp. núm. 2016/797 

Ple 2016/5

Data d'inici de la sessió 25-05-2016

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2016/4 ordinària 27/04/2016

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/619   Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat (2016/00067156) contra ACC - Exp. núm. 2016/11

2.1.2. PRP2016/620   Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat (2016/00067154) contra ACC - Exp. núm. 2016/11

2.1.3. PRP2016/621   Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat (2016/00067159) contra ACC  per  tinença de gossos - Exp. núm. 2016/11.

2.1.4. PRP2016/622   Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat (2016/00067158) contra ACC - Exp. núm. 2016/11

2.1.5. PRP2016/623   Incoar expedient sancionador núm. 2016/00067160 pel procediment abreujat contra ACC Exp. núm. 2016/11

2.1.6. PRP2016/624   Incoar expedient sancionador núm. 2016/00067161 pel procediment abreujat contra HGM Exp. núm. 2016/11

2.1.7. PRP2016/625   Incoar expedient sancionador núm. 2016/00067147 pel procediment abreujat contra ORM Exp. núm. 2016/11

2.1.8. PRP2016/796   Moció d'ALL-E, per delimitar una àrea amb dret de tanteig i retracte sobre els habitatges de Llagostera.-   Exp. núm. 2016/826

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de la situació financera de l’Ajuntament.

4.2 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local.

4.3 Informes d’Alcaldia.

4.4 Precs i preguntes. 

Ple 2016/4

Data d'inici de la sessió 27-04-2016

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Documents Convo Ple abril 2016

Ple 2016/3

Data d'inici de la sessió 30-03-2016

Hora d'inici de la sessió 21h

Tipus Ordinària

Ordre del dia Ordre del dia

Ple 2016/02

Data d'inici de la sessió 23-02-2016

Hora d'inici de la sessió 21 h

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Ordre del dia

 

Ple 2016/01

Data d'inici de la sessió 26-01-2016

Hora d'inici de la sessió 21h

Tipus Ordinària

Ordre del dia Ordre del dia

Ple 2015/15

Data d'inici de la sessió 23-11-2015

Hora d'inici de la sessió 21 h

Tipus Ordinària

Ordre del dia Ordre del dia

Ple 2015/16

Data d'inici de la sessió 21-12-2015

Hora d'inici de la sessió 21 h

Tipus Ordinària

Ordre del dia Ordre del dia