Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 2019/11

Data d'inici de la sessió 05-07-2019

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Declarar la urgència de la convocatòria 

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2019/997   Moció d'alcaldia, en contra de la política d'acollida de refugiats de la UE, l'Estat español i de condemna al govern italià per la seva actual política envers les ONG's que salven vides a la Mediterrània.-Exp. núm. 2019/1437. 

Ple 2019/10

Data d'inici de la sessió 05-07-2019

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.- Aprovació de l’acta:

1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de constitució de l’Ajuntament, de 15 de juny de 2019.

2.- Comunicació de Decrets d’Alcaldia relatius al cartipàs:

2.1.- Decret d’Alcaldia 656/2019, de delegacions específiques a diversos regidors.

2.2.- Decret d’Alcaldia 657/2019, de designació de tinents d’alcalde.

2.3.- Decret d’Alcaldia 659/2019, de configuració i delegacions de l’Alcaldia en la JGL.

2.4.- Decret d’Alcaldia 661/2019, de delegacions de l’Alcaldia al Ple.

2.5.- Decret d’Alcaldia 692/2019, de delegació de presidències de consells municipals.

3.- Propostes

3.1.- Establir la periodicitat de les sessions del Ple.

3.2.- Establir la durada de les intervencions en les sessions plenàries.

3.3.- Constituir la Comissió Informativa General.

3.4.- Constituir la Comissió Especial de Comptes.

3.5.- Constituir els Grups municipals.

3.6.- Establir l’assignació econòmica als Grups municipals

3.7.- Establir la periodicitat de les sessions de la JGL.

3.8.- Constituir la Comissió de Coordinació de Govern.

3.9.- Nomenar representants en òrgans col·legiats municipals.

3.10.- Nomenar representants en entitats supramunicipals.

3.11.- Establir retribucions i indemnitzacions als regidors.

 

Ple 2019/9

Data d'inici de la sessió 12-06-2019

Hora d'inici de la sessió 13 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior 

 

1.1. PLE2019/8 ordinària 29/05/2019

Ple 2019/8

Data d'inici de la sessió 29-05-2019

Hora d'inici de la sessió 13 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1. Aprovació acta sessió anterior

1.1. PLE2019/7 ordinària 22/05/2019

2. Acords d’urgència.

3. Control i gestió municipal

3.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

3.2. Informes d’Alcaldia.

3.3. Precs i preguntes.

 

Ple 2019/7

Data d'inici de la sessió 22-05-2019

Hora d'inici de la sessió 13h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació actes sessions anteriors 

 

1.1. PLE2019/3 ordinària 27/03/2019

 

1.2. PLE2019/5 extraordinària 29/04/2019

 

1.3. PLE2019/6 ordinària 30/04/2019

 

2. Propostes

 

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

 

2.1.1. PRP2019/603   Informar favorablement les tarifes de preus pel subministrament d'aigua en alta a la urbanització la Canyera- Exp. núm. 2019/532 

 

3. Acords d’urgència.

 

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Documents Ordre de dia Ple 22 de maig de 2019

Ple 2019/6

Data d'inici de la sessió 30-04-2019

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1. Aprovació acta sessió anterior

1.1. PLE2019/4 extraordinària 01/04/2019

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2019/545 Ratificar l'acord de dissolució del Consorci Massís d'Ardenya Cadiretes, i manifestar la disconformitat de la proposta de liquidació presentada.- Exp. núm. 2019/868

2.1.2. PRP2019/570 Ratificar l'acord de dissolució i liquidació de l'associació d'ens locals "Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA)", amb efectes econòmics i administratius de 31 de desembre de 2019.-Exp. núm. 2019/891.

2.1.3. PRP2019/567 Autoritzar la compatibilitat per a l'exercici d'activitats privades. Exp. núm. 2019/788.

2.1.4. PRP2019/574 Delegar la recaptació executiva quotes urbanístiques La Canyera a la Diputació de Girona Exp. núm. 2019/880

2.1.5. PRP2019/603 Informar favorablement les tarifes de preus pel subministrament d'aigua en alta a la urbanització la Canyera- Exp. núm. 2019/532

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

 

Ple 2019/5

Data d'inici de la sessió 29-04-2019

Hora d'inici de la sessió 13:00 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2019/520 Realitzar sorteig de membres de les meses per les Eleccions Locals i al Parlament Europeu del dia 26 de maig de 2019. Exp. núm. 2019/191.

Ple 2019/4

Data d'inici de la sessió 01-04-2019

Hora d'inici de la sessió 13 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Propostes

 

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

 

1.1.1. PRP2019/416   Realitzar sorteig de membres de les meses per les Eleccions a Corts Generals del dia 28 d'abril de 2019. Exp. núm. 2019/543 

 

Ple 2019/3

Data d'inici de la sessió 27-03-2019

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació actes sessions anteriors 

1.1 PLE2018/12 ordinària 19/12/2018

1.1. PLE2019/2 ordinària 27/02/2019

 

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2019/378   Modificació de crèdit 2/2019 de la Residència Josep Baulida . Exp. núm. 2019/554 

2.1.2. PRP2019/379   Modificació de plantilla de la Residència Josep Baulida

Exp. núm. 2019/251 

2.1.3. PRP2019/385   Aprovar la modificació de crèdit núm. 2/2019 del pressupost de l'Ajuntament.- Exp. núm. 2019/626 

2.1.4. PRP2019/388   Establir un complement retributiu per incapacitat temporal per malaltia o accident. Exp. núm. 2019/639 

2.1.5. PRP2019/404   Aprovar inicialment nova proposta modificació puntual del POUM a l'entorn de l'accés est del nucli urbà. Exp. núm. 2017/1120 

 

3. Acords d’urgència.

3.1.1. PRP2019/424   Aprovar la modificació de la clàusula 11 del Plec de condicions particulars de l'arrendament del local situat al carrer Major 11 de Llagostera (can Muntaner). Exp. núm. 2017/125 

3.1.2 PRP2019/431   Aprovar el Pla economicofinancer per al període 2019-2020.- Exp. núm. 2019/693. 

 

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Donar compte de la liquidació del Pressupost General de l’any 2018.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Ple 2019/2

Data d'inici de la sessió 27-02-2019

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació actes sessions anteriors 

1.1 PLE2018/12 ordinària 19/12/2018 

1.2. PLE2019/1 ordinària 30/01/2019

2. Acords d’urgència.

3. Control i gestió municipal

3.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

3.2 Donar compte d’informe d’Intervenció sobre l’obligació de subministrament d’informació pressupostària de l’exercici 2018. 

3.3. Informes d’Alcaldia.

3.4. Precs i preguntes.

Documents Convocatòria Ple Febrer 2019

Ple 2019/01

Data d'inici de la sessió 30-01-2019

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior 

1.1. PLE2018/12 ordinària 19/12/2018

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2019/56   Aprovar el resum numèric del padró d'habitants a 1.1. 2018. Exp. núm. 2017/40 

2.1.2. PRP2019/60   Modificar l'Ordenança fiscal número 28 en relació a la taxa dels plafons publicitaris del pavelló municipal d'esports.  Exp. núm. 2019/137 

2.1.3. PRP2019/59   Moció d'ERC per modificar el contracte de lloguer del carrer Major núm. 11 (Can Muntaner). Exp. núm. 2019/141.-

3. Acords d’urgència.

3.1.1. PRP2019/77   Declarar caducitat expedients ref. LLISTAT ANNEX: 89DBC100  Exp. núm. 2019/39. 

3.1.2. PRP2019/78   Declarar caducitat expedient matèria gossos perillosos Exp. núm. 2019/39. 

3.1.3. PRP2019/85   Aprovar conveni amb CCGi Treball i Formació 2018. Exp. núm. 2018/1867.- 

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Ple 2018/12

Data d'inici de la sessió 19-12-2018

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

. Aprovació acta sessió anterior 

 

1.1. PLE2018/11 ordinària 28/11/2018

 

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

 

2.1.1. PRP2018/1880   Aprovar el Pressupost General i la Plantilla de Personal per a l'any 2019.- Exp. núm. 2018/1986. 

 

3. Acords d’urgència.

 

4. Control i gestió municipal

 

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Ple 2018/11

Data d'inici de la sessió 28-11-2018

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació acta sessió anterior 

1.1. PLE2018/10 ordinària 31/10/2018

 

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1.PRP2018/1796   Moció d'ERC-AM, en favor de les persones amb discapacitats, perquè puguin accedir a les atraccions de les fires de les ciutats i pobles de l'entorn.- Exp. núm. 2018/1950.

 

3. Acords d’urgència  

 

3.1.1.PRP2018/1821   Aprovar la relació classificada efectuada per la Mesa de contractació i adjudicar el contracte de serveis de neteja dels edificis i serveis municipals i de les escoles Puig de les Cadiretes i Lacustària. Exp. núm. 2018/1203. 

 

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

 

Ple 2018/10

Data d'inici de la sessió 31-10-2018

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

1. Aprovació acta sessió anterior 

1.1. PLE2018/9 ordinària 26/09/2018

 

2. Propostes

 

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

 

2.1.1.PRP2018/1667   Ratificar el decret d'Alcaldia 1131/2018, de 5 d'octubre d'esmena dels errors materials dels Plecs aprovats. Exp. núm. 2018/1203 

 

2.1.2.PRP2018/1679   Donar suport a la candidatura de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO. Exp. núm. 2018/1799.-

 

2.1.3.PRP2018/1461   Aprovació del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l'exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l'entitat local.- Exp. núm. 2018/1494 

 

2.1.4.PRP2018/1685   Aprovar la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2019.- Exp. núm. 2018/1754 

 

2.1.5.PRP2018/1693   Moció del grup municipal d'ERC-AM, en relació al desplegament de banda ampla a tots els municipis de la demarcació de Girona.-Exp. núm. 2018/1829 

 

3. Acords d’urgència.

 

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Ple 2018/9

Data d'inici de la sessió 26-09-2018

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior 

1.1. PLE2018/8 ordinària 25/07/2018

 

2. Propostes

 

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

 

2.1.1. PRP2018/1465   Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 993/2018, en relació als nous representants de l'Ajuntament a l'entitat SUMAR, Empresa d'Acció Social, SL.- Exp. núm. 2015/864. 

 

2.1.2. PRP2018/1400   Aprovar l'expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el contracte de serveis de neteja d'edificis i serveis municipals i les escoles Lacustària i Puig de les Cadiretes de Llagostera. Exp. núm. 2018/1203. 

 

2.1.3. PRP2018/1466   Aprovar la modificació de crèdit núm. 6/2018 per crèdits extraordinaris.- Exp. núm. 2018/1612. 

 

2.1.4. PRP2018/1456   Aprovar el compte general del pressupost de l'exercici 2017.-Exp. núm. 2018/796.

 

2.1.5. PRP2018/1461   Aprovar el model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l'exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l'entitat local.- Exp. núm. 2018/1494 

 

2.1.6. PRP2018/1464   Moció, del grup municipal d'ERC-AM, en relació al compliment de la llei pel que fa a la taxa de recollida de residus.-Exp. núm. 2018/1618 

 

3. Acords d’urgència.

 

3.1  PRP2018/1515   Aprovar la modificació de crèdit núm. 7/2018 per suplements de crèdit. Exp. núm. 2018/1646. 

 

4. Control i gestió municipal

 

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

 

4.2 Donar compte de sentència resolutòria del recurs d’apel·lació núm. 119/2016 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

 

4.3. Informes d’Alcaldia.

 

4.4. Precs i preguntes.

Ple 2018/8

Data d'inici de la sessió 25-07-2018

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior 

 

1.1. PLE2018/7 ordinària 27/06/2018

 

2. Propostes

 

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

 

2.1.1. PRP2018/1022   Incoar expedient sancionador en matèria de tinença d’animals al Sr. Aniol RIBAS CLAPÉS Exp. núm. 2018/12 

 

2.1.2. PRP2018/1192   Suport al Correllengua 2018. Exp. núm. 2018/1333.-

 

2.1.3. PRP2018/1194   Ratificar l'acord de Junta de Govern Local de la sessió del 04/07/2018 de pròrroga forçosa del contracte de serveis de neteja dels edificis i serveis municipals i de les escoles Puig de les Cadiretes i Lacustària.  Exp. núm. 2015/351 

 

2.1.4. PRP2018/1197  Sol·licitar la pròrroga extraordinària del termini d'execució i justificació del "Projecte d'intervenció integral del nucli històric" dins del "Fons de foment del programa de barris". Exp. núm. 2009/1439.-

 

2.1.5. PRP2018/1132   Aprovar el Pla Local de Prevenció de residus de Llagostera (PLP) - Exp. núm. 2018/1284 

 

2.1.6. PRP2018/1012   Aprovar definitivament el Reglament del Consell Municipal d'Esports. Exp. núm. 2018/314.-

 

2.1.7. PRP2018/1044   Aprovar la designació dels membres del Consell Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Llagostera.  Exp. núm. 2018/314 

 

2.1.8. PRP2018/1222   Aprovar definitivament l'inventari de camins municipals. Exp. núm. 2017/1271 

 

2.1.9. PRP2018/1216   Moció d'ERC-AM per acomplir amb el compromís adoptat pel Ple de gener de 2017 sobre el deute finançat per Táctica Pádel.-Exp. núm. 2017/105.

 

3. Acords d’urgència.

 

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

 

Ple 2018/7

Data d'inici de la sessió 27-06-2018

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Aprovació acta sessió anterior 

1.1. PLE2018/6 ordinària 30/05/2018

 

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2018/1010   Assignar el nom de Ridaura al carrer entre Pocafarina i Maria Gay, i President Companys i Avinguda del Gironès. Exp. núm. 2018/1154.-

2.1.2. PRP2018/1012   Aprovar definitivament el Reglament del Consell Municipal d'Esports. Exp. núm. 2018/314.-

2.1.3. PRP2018/1044   Aprovar la designació dels membres del Consell Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Llagostera. Exp. núm. 2018/314 

2.1.4. PRP2018/1015   Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM a l'entorn de l'accés est del nucli urbà de Llagostera. Exp. núm. 2017/1120 

2.1.5. PRP2018/1028   Aprovar definitivament el projecte d'obra local ordinària d'ampliació de l'estació de bombament d'aigües residuals de Can Prats i la relació de bens i drets afectats.

2.1.6. PRP2018/1014   Moció d'ERC-AM i ALL-E, per a l'assumpció del compromís d'obertura de les dues llars d'infants de Llagostera. Exp. núm. 2018/1165 

 

3. Acords d’urgència.

 

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Ple 2018/6

Data d'inici de la sessió 30-05-2018

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació actes sessions anteriors 

1.1. PLE2018/4 extraordinària 25/04/2018

1.2. PLE2018/5 ordinària 25/04/2018

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2018/789   Nomenar representants del grup municipal d'ERC-AM en òrgans col·legiats municipals. Exp. núm. 2015/864.-

2.1.2. PRP2018/815   Declarar les activitats econòmiques realitzades pel Casino Llagosterenc SRC  d'especial interès i utilitat municipal. Exp. núm. 2018/856 

2.1.3. PRP2018/819   Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del programa Treball i Formació al Gironès 2017. Exp. núm. 2017/1677.-

2.1.4. PRP2018/863   Moció d'ERC-AM per acomplir amb el compromís adoptat al Ple de novembre de 2016, sobre el deute finançat per AUFUCE,SL.- Exp. núm. 2018/1006 

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

 

Ple 2018/5

Data d'inici de la sessió 25-04-2018

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1. Aprovació acta sessió anterior

1.1. PLE2018/3 ordinària 28/03/2018

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2018/599 Assumir la recaptació executiva de les quotes urbanístiques de Font Bona i delegar-la a la Diputació de Girona. Exp. núm. 2018/116.-

2.1.2. PRP2018/640 Aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per a l'expropiació de la finca del c/ Processó nº 14 Exp. núm. 2018/151

2.1.3. PRP2018/611 Moció d'ERC-AM, en relació a la millora del sistema de recollida de residus porta a porta.-Exp. núm. 2018/748

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Ple 2018/04

Data d'inici de la sessió 25-04-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1. Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2018/628 Proposta d'ERC-AM i ALL-E, per manifestar el posicionament dels diferents grups davant els atacs a membres dels CDR, així com de la situació d'empresonament i exili en què es troben polítics i altres representants de la societat civil.- Exp. núm. 2018/768.

Ple 2018/3

Data d'inici de la sessió 28-03-2018

Hora d'inici de la sessió 12h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior

1.1. PLE2018/2 ordinària 28/02/2018

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2018/304   Aprovar les festes locals per a l'any 2019. Exp. núm. 2018/421.-

2.1.2. PRP2018/408   Ratificar l'acord de modificació dels estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona. Exp. núm. 2018/526.-

2.1.3. PRP2018/426   Ratificar el decret d'aprovació del pla pressupostaria a mig termini 2019-2021.-  Exp. núm. 2018/510

2.1.4. PRP2018/439   Aprovar l'adhesió al Pla d'Igualtat de Gènere 2018-2019 del Consorci de Benestar Gironès-Salt. Exp. núm. 2018/564.-

2.1.5. PRP2018/435   Aprovar inicialment l'expedient de la modificació de crèdit 1/2018

Exp. núm. 2018/505

2.1.6. PRP2018/446   Aprovar inicialment la creació del Consell Participatiu d'Esports i el seu Reglament. Exp. núm. 2018/314

2.1.7. PRP2018/452   Modificar la plantilla de personal i crear una plaça d'enginyer tècnic, en règim funcionarial.  Exp. núm. 2018/580

2.1.8. PRP2018/453   Modificar la plantilla de personal i crear una plaça d'administratiu, de l'escala d'administració especial, en règim funcionarial.  Exp. núm. 2018/581

2.1.9. PRP2018/454   Modificar la plantilla de personal i crear una plaça d'auxiliar administratiu, de l'escala d'administració especia, en règim funcionarial.  Exp. núm. 2018/582

2.1.10. PRP2018/422    Aprovar l'Informe de seguiment del PAES (Exp. núm. 2017/2108)

2.1.11. PRP2018/451   Moció d'ERC-AM, en relació a la millora dels processos participatius en la Residència i Centre de dia Josep Baulida.Exp. núm. 2018/596

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

 

Ple 2018/2

Data d'inici de la sessió 28-02-2018

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d'aprovar

1.1. PLE2018/1 ordinària 31/01/2018

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2018/234   Assignar el nom de Quim Carbó a un espai del Pavelló Municipal d'Esports Josep Mir.- Exp. núm. 2016/1582

2.1.2. PRP2018/237   Aprovar el resum numèric del padró d'habitants a 1.1.2017  Exp. núm. 2016/44

2.1.3. PRP2018/241   Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats per l'expropiació de la finca del carrer Processó número 14 de Llagostera.  Exp. núm. 2018/151

2.1.4. PRP2018/265   Modificar la plantilla de personal i crear una plaça d'educador ambiental (C2) en règim funcionarial. Exp. núm. 2018/357

2.1.5. PRP2018/242   Proposar sanció expedient tinença gossos Sr. DPD. Exp. núm. 2018/12

2.1.6. PRP2018/243   Proposar sanció tinença animals Sr. AGC. Exp. núm. 2018/12

2.1.7. PRP2018/244   Proposar sanció tinença de gossos Sr. AGS. Exp. núm. 2018/12¡

2.1.8. PRP2018/245   Proposar sanció tinença de gossos Sr. AGS Exp. núm. 2018/12

2.1.9. PRP2018/246   Proposar sanció matèria tinença de gossos Sr. AGS Exp. núm. 2018/12

2.1.10. PRP2018/247   Proposar sanció tinença gossos Sr. ARC Exp. núm. 2018/12

2.1.11. PRP2018/248   Proposar sanció matèria tinença de gossos Sr. ARC . Exp. núm. 2018/12

2.1.12. PRP2018/249   Proposar sanció tinença animals_Sr. ARC  Exp. núm. 2018/12

2.1.13. PRP2018/250   Proposar sanció tinença gossos Sr. ARC . Exp. núm. 2018/12

2.1.14. PRP2018/251   Proposar sanció tinença gossos Sr- ARM Exp. núm. 2018/12

2.1.15. PRP2018/199   Moció del PDeCAT, de rebuig a la línia elèctrica d'alta tensió Juià-La Farga3.- Exp. núm. 2018/302

2.1.16. PRP2018/266   Moció d'ERC-AM, en relació a la creació d'un Consell d'Entitats Esportives.-Exp. núm. 2018/375

2.1.17. PRP2018/267   Moció d'ERC-AM, en relació a l'actualització del MIEM (Mapa d'Instal·lacions i Equipaments esportius Municipals). Exp. núm. 2018/373

2.1.18. PRP2018/290   Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal de control i tinença d'animals en el terme municipal de Llagostera. Exp. núm. 2018/331

3. Acords d’urgència.

3.1 PRP2018/322   Aprovar la modificació de crèdit núm. 2/2018 per crèdits extraordinaris.-  Exp. núm. 2018/416

3.2. PRP2018/319   Moció d'ALL-E, de suport i adhesió a la vaga feminista: La proposta del moviment feminista estatal per al 8 de març.- Exp. núm. 2018/436

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms de l’exercici 2017.

4.3. Informes d’Alcaldia.

4.4. Precs i preguntes.

Ple 2018/1

Data d'inici de la sessió 31-01-2018

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació actes sessions anteriors

1.1. PLE2017/13 ordinària 29/11/2017

1.2. PLE2017/14 ordinària 20/12/2017

2. Presa de possessió de la regidora d’ERC Sra. Sílvia Fà Cateura. 

3. Propostes

3.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

3.1.1. PRP2018/32   Assignar el nom "Parc 1 d'Octubre" a l'espai públic comprès entre les avingudes del Gironès i de l'Esport i els carrers Almedinilla i Pocafarina.-

3.1.2. PRP2018/113   Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM a l'entorn de l'accés est del nucli urbà - Exp. núm. 2017/1120

3.1.3. PRP2018/54   Moció d'ERC-AM, per a la millora de la participació i la informació en el marc del Pla estratègic.-Exp. núm. 2018/99

4. Acords d’urgència.

5. Control i gestió municipal

5.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

5.2. Informes d’Alcaldia.

5.3. Precs i preguntes.

Ple PLE2017/14

Data d'inici de la sessió 20-12-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2017/1681  Proposta  gossos potencialment perillosos   Exp. núm. 2017/219

1.1.2. PRP2017/1682  Proposta gossos potencialment perillosos   Exp. núm. 2017/219

1.1.3. PRP2017/1683 Proposta gossos perillosos  Exp. núm. 2017/219

1.1.4. PRP2017/1684  Proposta gossos perillosos   Exp. núm. 2017/219

1.1.5. PRP2017/1685 Proposta gossos perillosos  Exp. núm. 2017/219

1.1.6. PRP2017/1686   Proposta gossos perillosos  Exp. núm. 2017/219

1.1.7. PRP2017/1705   Ratificar l'acord de modificació dels Estatuts del Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG). Exp. núm. 2017/1995.-

1.1.8. PRP2017/1736   Estimar parcialment les al·legacions presentades a les OOFF 2018 i aprovar definitivament el seu redactat.  Exp. núm. 2017/1739

1.1.9. PRP2017/1715   Aprovar el pressupost general i la plantilla de personal per a l'any 2018.- Exp. núm. 2017/1966

3. Acords d’urgència.

3.1 PRP2017/1742 Prendre coneixement de la renúncia del regidor d’ERC-AM Joaquim Castelló Boadas.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.    

Ple 2017/13

Data d'inici de la sessió 29-11-2017

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2017/11 ordinària 24/10/2017

1.2. PLE2017/12 extraordinària 22/11/2017

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/1373   Infracció matèria tinença gossos perillosos Acta 473_2017

2.1.2. PRP2017/1483   Infracció en matèria de gossos perillosos Acta 474_2017

2.1.3. PRP2017/1484   Infracció matèria tinença gossos perillosos Acta 475_2017

2.1.4. PRP2017/1486   Infracció matèria gossos perillosos Acta 605_2017

2.1.5. PRP2017/1488   Infracció matèria gossos perillosos Acta 658_2017

2.1.6. PRP2017/1489   Infracció matèria gossos perillosos Acta 660_2017

2.1.7. PRP2017/1599   Aprovar la relació classificada d'empreses licitadores efectuada per la Mesa de contractació i requerir a  Carlos Mateu Casellas que aporti la documentació necessària per tal de procedir a l'adjudicació del contracte de serveis d'assessorament tècnic i suport administratiu al departament de gestió tributària de l'Ajuntament.  Exp. núm. 2016/944

2.1.8. PRP2017/1620   Aprovar inicialment la dissolució de l'Organisme Autònom "Patronat Municipal d'Esports "de Llagostera.  Exp. núm. 2017/1632

2.1.9. PRP2017/1625   Moció d'ERC-AM, er a l'adquisició dels motius de Nadal per als carrers del poble.-Exp. núm. 2017/1924

2.1.10. PRP2017/1626   Moció d'ERC-AM, per al trasllat definitiu de la pantalla digital informativa.- Exp. núm. 2017/1925

2.1.11. PRP2017/1643   Aprovar la modificació de crèdit núm. 2/2017 del Patronat Municipal Residencia Josep Baulida

Exp. núm. 2017/1833

2.1.12. PRP2017/1653   Moció conjunta dels grups municipals PDeCAT, ERC-AM i ALL-E, en relació al Dia contra la violència envers les Dones.- Exp. núm. 2017/1969

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Ple 2017/12

Data d'inici de la sessió 22-11-2017

Hora d'inici de la sessió 13:30h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1. Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2017/1608 Realitzar sorteig de membres de les meses per les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017 Exp. núm. 2017/1837

Ple 2017/11

Data d'inici de la sessió 24-10-2017

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d'aprovar

1.1. PLE2017/9 ordinària 27/09/2017

1.2. PLE2017/10 extraordinària amb urgència 06/10/2017

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/1432 Aprovar provisionalment el text refós del Pa especial urbanístic càmping Ridaura -

Exp. núm. 2016/852

2.1.2. PRP2017/1460 Aprovar la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018.- Exp. núm.

2017/1739

2.1.3. PRP2017/1491 Moció d'ERC-AM i AxLL, en relació a l'actualització del patrimoni municipal de sòl

i habitatge (PMSH).-Exp. núm. 2017/1596

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Ple 2017/10

Data d'inici de la sessió 06-10-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Declarar la urgència de la convocatòria.

2. Propostes

2.1 Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/1411   Assignar el nom "Parc 1 d'Octubre" a l'espai públic comprès entre les avingudes del Gironès i de l'Esport i els carrers Almedinilla i Pocafarina.

2.1.2. PRP2017/1407   Moció conjunta del grups municipals PDeCAT, ERC-AM i ALL-E, de condemna dels fets de l'1 d'octubre de 2017.-Exp. núm. 2017/1705 

Ple 2017/09

Data d'inici de la sessió 27-09-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior

1.1. PLE2017/8 ordinària 26/07/2017

Propostes

Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/1168   Renovar representants al Consell social municipal. Exp. núm. 2017/1495.

2.1.2. PRP2017/1194   Suprimir i cancel·lar el Registre municipal de parelles estables i derogar el Reglament del Registre municipal de parelles estables. Exp. núm. 2017/1493.

2.1.3. PRP2017/1300   Modificar parcialment l'Ordenança Fiscal núm. 5. Exp. núm. 2017/1603

2.1.4. PRP2017/1319   Aprovar la modificació de crèdit núm. 8/2017 del pressupost municipal. Exp. núm. 2017/1619

2.1.5. PRP2017/1343   Aprovar el compte general del pressupost de l'exercici 2016.- Exp. núm. 2017/790.

2.1.6. PRP2017/1296   Moció d'ERC-AM i AxLL, en relació a l'actualització del patrimoni municipal de sòl i habitatge (PMSH).-Exp. núm. 2017/1596.

2.1.7. PRP2017/1297   Moció d'ERC-AM, en relació a la instal·lació progressiva de plaques solars als edificis municipals de Llagostera.-  Exp. núm. 2017/1598.

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia.

4.3 Precs i preguntes. 

Ple 2017/8

Data d'inici de la sessió 26-07-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2017/7 ordinària 28/06/2017

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/933   Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de les Gavarres (Consorci de les Gavarres).- Exp. 2017/1247.

2.1.2. PRP2017/968   Aprovar inicialment l'inventari de camins municipals. Exp. núm. 2017/1271

2.1.3. PRP2017/958   Declarar Llagostera municipi agermanat amb Almedinilla. Exp. núm. 2017/1287.-

2.1.4. PRP2017/969   Moció d'ERC-AM, per evitar les molèsties que es puguin provocar en habitatges d'ús turístic.- Exp. núm. 2017/1304

2.1.5. PRP2017/970   Moció d'ERC-AM, per flexibitzar els criteris reguladors de les instal·lacions fotovoltaiques.- Exp. núm. 2017/1305

2.1.6. PRP2017/973   Moció d'ERC-AM, per a l'adhesió al programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions socials.- Exp. núm. 2017/1312

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia.

4.3 Precs i preguntes. 

Ple 2017/7

Data d'inici de la sessió 28-06-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2017/6 ordinària 07/06/2017

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/806 Delegar en l'alcalde els actes de gestió i aprovació en la fase de fixació del preu

just de l'expropiació de la canonada d'aigua de Vidreres - Exp. núm. 2016/112

2.1.2. PRP2017/807 Proposar les festes locals de l'any 2018. Exp. núm. 2017/1115.-

2.1.3. PRP2017/844 Ratificar el decret d'alcaldia d'aprovació del Pla d'autoprotecció del local polivalent de l'Ajuntament

2.1.4. PRP2017/816 Moció conjunta dels tres grups municipals, en relació el dia 28 de juny, dia de l'Orgull i l'Alliberament LGTBI.-Exp. núm. 2017/1140

2.1.5. PRP2017/831 Moció d'ERC sobre el PAES i una caldera de biomassa a l'escola Lacustària. Exp. núm. 2017/1153.-

2.1.6. PRP2017/836 Moció d'ERC per regular la informació dels grups municipals a la web municipal.

Exp. núm. 2017/1156.-

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia

4.3 Precs i preguntes

Documents Ple 28 de juny de 2017

Ple 2017/6

Data d'inici de la sessió 07-06-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2017/5 ordinària 26/04/2017

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/524   Aprovar provisionalment el Pla especial per canviar el traçat del camí que passa per davant de can Ziu - Exp. núm. 2016/1212

2.1.2. PRP2017/668   Aprovar la modificació de crèdit núm. 6/2017 del pressupost municipal.- Exp. núm. 2017/958

2.1.3. PRP2017/592   Ratificar la dissolució del Consorci de Comunicació Local. Exp. 2012/1249.-

2.1.4. PRP2017/661   Aprovar la modificació provisional de la taxa per la realització d'activitats de temporada regular 2017/2018 de l'ordenança fiscal núm. 28, d'utilització dels equipaments esportius municipals i serveis o activitats esportives

2.1.5. PRP2017/664   Desestimar la revisió de preu del contracte de neteja de les instal·lacions municipals sol·licitada per "Ilunion Servicios de limpieza y medioambiente SA"  ....  Exp. núm. 2015/351

2.1.6. PRP2017/666   Delegar a la Junta de Govern Local les competències relatives a la gestió i execució del contracte de serveis de neteja dels edificis municipals  ....  Exp. núm. 2015/351

2.1.7. PRP2017/610   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Antonio GARRIDO SERRANO_1. Exp. núm. 2017/219

2.1.8. PRP2017/640   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS CLAPES_1. Exp. núm. 2017/219

2.1.9. PRP2017/641   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS CLAPES_2. Exp. núm. 2017/219

2.1.10. PRP2017/642   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS CLAPES_3. Exp. núm. 2017/219

2.1.11. PRP2017/643   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS CLAPES_4. Exp. núm. 2017/219

2.1.12. PRP2017/644   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Alfonso GARCIA CARBO. Exp. núm. 2017/219

2.1.13. PRP2017/645   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Antonio GARRIDO SERRANO_2. Exp. núm. 2017/219

2.1.14. PRP2017/646   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Antonio GARRIDO SERRANO_3. Exp. núm. 2017/219.                           .../...

2.1.15. PRP2017/647   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Andreu ROS MERCADO. Exp. núm. 2017/219

2.1.16. PRP2017/707   Moció del grup municipal PDeCat en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Exp. núm. 2017/1026.-

2.1.17. PRP2017/685   Moció del grup municipal d'ERC-AM, per a la reinversió del superàvit.- Exp. núm. 2017/1010

2.1.18. PRP2017/628   Moció del grup municipal d'ERC-AM, per a la regulació de la relació amb les entitats.- Exp. núm. 2017/960

2.1.19. PRP2017/627   Moció del grup municipal d'ERC-AM, de rebuig a la implantació dels anomenats comptadors telegestionables.-Exp. núm. 2017/959

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia

4.3 Precs i preguntes

 

 

Ple 2017/6

Data d'inici de la sessió 31-05-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2017/5 ordinària 26/04/2017

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/524   Aprovar provisionalment el Pla especial per canviar el traçat del camí que passa per davant de can Ziu - Exp. núm. 2016/1212

2.1.2. PRP2017/668   Aprovar la modificació de crèdit núm. 6/2017 del pressupost municipal.- Exp. núm. 2017/958

2.1.3. PRP2017/592   Ratificar la dissolució del Consorci de Comunicació Local. Exp. 2012/1249.-

2.1.4. PRP2017/661   Aprovar la modificació provisional de la taxa per la realització d'activitats de temporada regular 2017/2018 de l'ordenança fiscal núm. 28, d'utilització dels equipaments esportius municipals i serveis o activitats esportives

2.1.5. PRP2017/664   Desestimar la revisió de preu del contracte de neteja de les instal·lacions municipals sol·licitada per "Ilunion Servicios de limpieza y medioambiente SA"  ....  Exp. núm. 2015/351

2.1.6. PRP2017/666   Delegar a la Junta de Govern Local les competències relatives a la gestió i execució del contracte de serveis de neteja dels edificis municipals  ....  Exp. núm. 2015/351

2.1.7. PRP2017/610   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Antonio GARRIDO SERRANO_1. Exp. núm. 2017/219

2.1.8. PRP2017/640   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS CLAPES_1. Exp. núm. 2017/219

2.1.9. PRP2017/641   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS CLAPES_2. Exp. núm. 2017/219

2.1.10. PRP2017/642   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS CLAPES_3. Exp. núm. 2017/219

2.1.11. PRP2017/643   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS CLAPES_4. Exp. núm. 2017/219

2.1.12. PRP2017/644   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Alfonso GARCIA CARBO. Exp. núm. 2017/219

2.1.13. PRP2017/645   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Antonio GARRIDO SERRANO_2. Exp. núm. 2017/219

2.1.14. PRP2017/646   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Antonio GARRIDO SERRANO_3. Exp. núm. 2017/219.                           .../...

2.1.15. PRP2017/647   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Andreu ROS MERCADO. Exp. núm. 2017/219

2.1.16. PRP2017/707   Moció del grup municipal PDeCat en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Exp. núm. 2017/1026.-

2.1.17. PRP2017/685   Moció del grup municipal d'ERC-AM, per a la reinversió del superàvit.- Exp. núm. 2017/1010

2.1.18. PRP2017/628   Moció del grup municipal d'ERC-AM, per a la regulació de la relació amb les entitats.- Exp. núm. 2017/960

2.1.19. PRP2017/627   Moció del grup municipal d'ERC-AM, de rebuig a la implantació dels anomenats comptadors telegestionables.-Exp. núm. 2017/959

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia

4.3 Precs i preguntes

Ple 2017/5

Data d'inici de la sessió 26-04-2017

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2017/4 ordinària 29/03/2017

Propostes

Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/435   Aprovar inicialment la modificació del Consell de participació de les llars d'infants municipals i del Reglament que el regula. Exp. núm. 2017/713.-

2.1.2. PRP2017/436   Aprovar inicialment la modificació del Reglament de règim intern de les llars d'infants municipals. Exp. núm. 2017/716.-

2.1.3. PRP2017/416   Aprovar el resum numèric del padró d'habitants a 1.1. 2016. Exp. núm. 2015/45

2.1.4. PRP2017/404   Assignar el nom d'Eugeni Gurnés Bou a un espai públic. Exp. núm. 2017/74.-

2.1.5. PRP2017/477   Moció d'ERC-AM, per a la revisió del pla d'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.- Exp. núm. 2017/758

2.1.6. PRP2017/486   Moció d'ERC-AM, per a l'impuls de polítiques mediambiental.- Exp. núm. 2017/774

2.1.7. PRP2017/488   Moció del grup municipal de CIU, per a la defensa i l'efectivitat dels drets de les persones LGTBI.- Exp. núm. 2017/777

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia.

4.3 Precs i preguntes. 

Ple 2017/4

Data d'inici de la sessió 29-03-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2017/3 ordinària 22/02/2017

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/309   Aprovar l'adjudicació directa de l'arrendament del local situat al carrer Major 11 de Llagostera

2.1.2. PRP2017/306   Aprovar la modificació de crèdit 2/2017 del pressupost vigent .- Exp. núm. 2017/537

2.1.3. PRP2017/298   Modificar el crèdit del pressupost inicial de la Residencia Josep Baulida, modificació de crèdit núm. 1/2017. Exp. núm. 2017/491.

2.1.4. PRP2017/300   Moció d'ERC-AM d'adhesió al manifest per la reforma horària i a la xarxa de ciutats i pobles per la reforma horària.- Exp. núm. 2017/548

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia.

4.3 Precs i preguntes. 

Ple 2017/3

Data d'inici de la sessió 22-02-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2017/2 extraordinària amb urgència 30/01/2017

1.2. PLE2017/1 ordinària 25/01/2017

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

PRP2017/135 Aprovar l'expedient de contractació, Plecs i obertura procediment de licitació dels treballs d'assessorament tècnic i suport administratiu a gestió tributària Exp. núm. 2016/944

PRP2017/82 Aprovar l'expedient de contractació i plec de condicions per l'arrendament d'un local al carrer Major 11. Exp. núm. 2017/125

PRP2017/19 Aprovar definitivament el plànol de delimitació per a la prevenció d'incendis - Exp. núm. 2015/877

PRP2017/110 Aprovar l'adhesió per a l'any 2017 al Pla d'Igualtat d'Oportunitats i Gènere 2014-2016 del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.-

PRP2017/130 Nomenar el regidor de CIU Sr. Robert Montiel Molina membre del Consell Municipal de Comunicació Local.- Exp. núm. 2015/864

PRP2017/132 Nomenar el regidor de CIU, Sr. Robert Montiel Molina, representant a diversos organismes on l'Ajuntament hi té representació. -Exp. núm. 2015/864

PRP2017/127 Manifestar l'adhesió al Pacte Nacional pel referèndum.- Exp. núm. 2017/293

PRP2017/143 Moció dels grups municipals d'ERC-AM i ALL-E, per l'aplicació de mesures relacionades amb matèria d’habitatge. Exp. núm. 2017/322

PRP2017/159 Designar els membres de la Junta de Govern del Patronat que formaran part del Consell de Govern Exp. núm. 2015/864

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions d’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local

4.2 Informes d’Alcaldia

4.3 Precs i preguntes

Ple 2017/2

Data d'inici de la sessió 30-01-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

En compliment de l'Ordre de Presidència del dia d'avui, us convoco a la sessió extraordinària amb urgència del Ple de l’Ajuntament de Llagostera, que se celebrarà a la Sala de sessions a les 21:00 hores del dia  30 de gener de 2017, amb el següent

1. Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2017/74   Aprovar definitivament el Pressupost General per a l'any 2017 i la plantilla de personal. Exp. núm. 2016/1681 

 

Ple 2017/1

Data d'inici de la sessió 25-01-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.1. PLE2016/13 extraordinària amb urgència 21/12/2016 1.2. PLE2016/12 extraordinària 21/12/2016

Presa de possessió del Sr. Robert Montiel Molina del càrrec de regidor.

2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/16 Ratificar els acords de modificació dels estatuts de SUMAR, Empresa d'Acció Social S.L. Exp. núm. 2017/64.-

2.1.2. PRP2017/17 Aprovar provisionalment el Pla especial de la modificació del text refós aprovat del pla especial urbanístic per a la implantació d'un establiment hoteler al Vt. de St. Llorenç no 16 "can Darder" - Exp. núm. 2015/1137

2.1.3. PRP2017/18 Iniciar expedient d'assignació del nom d'Eugeni Gurnés a un espai públic. Exp. núm. 2017/74.-

2.1.4. PRP2017/37 Moció d'ERC-AM, en relació a la liquidació d'un deute finançat per TÀCTICA PADEL,SL.-Exp. núm. 2017/105

2.1.5. PRP2017/39 Adherir-se a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra, promoguda per l'ACM i la Federació de Municipis de Catalunya.- Exp. núm. 2017/106

2.1.6. PRP2017/40 Donar suport al manifest "Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia".-Exp. núm. 2017/107

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local 4.2 Informes d’Alcaldia
4.3 Precs i preguntes 

Ple 2016/12

Data d'inici de la sessió 21-12-2016

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2016/11 ordinària 30/11/2016

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/1755   Aprovar el pressupost general i la plantilla de personal per a l'any 2017.- Exp. núm. 2016/1681

2.1.2. PRP2016/1621   Aprovar el Pla Local de Joventut 2016-2019. Exp. núm. 2016/1536

2.1.3. PRP2016/1776   Acceptar les renúncies del regidor Sr.Sergi Miquel Valentí i de la candidata següent de la llista Sra. Olga González Gómez i sol·licitar a la JEC la credencial del següent candidat Sr. Robert Montiel Molina.- Exp. núm. 2015/864

3. Control i gestió municipal

3.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

3.2 Informes d’Alcaldia.

3.3 Precs i preguntes 

Ple 2016/11

Data d'inici de la sessió 30-11-2016

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2016/10 ordinària 26/10/2016

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/1660   Assignar el nom de Quim Carbó a un espai del Pavelló Municipal d'Esports Josep Mir. Exp. núm. 2016/1582.-

2.1.2. PRP2016/1702   Moció d'ERC, en relació a la liquidació d'un deute finançat per AUFUCE,SL- Exp. núm. 2016/1628

3. Acords d’urgència.

Documents Ple novembre 2016

Ple 2016/10

Data d'inici de la sessió 26-10-2016

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2016/9 ordinària 28/09/2016

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/1544   Aprovar els dos festius de 2017 d'obertura comercial. Exp. núm. 2015/934.

2.1.2. PRP2016/1545   Aprovar la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2017.- Exp. núm. 2016/1433.

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia.

4.3 Precs i preguntes. 

Ple 2016/9

Data d'inici de la sessió 28-09-2016

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2016/8 ordinària 27/07/2016

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/1390   Aprovar la modificació de crèdit núm. 7/2016 del pressupost municipal per suplements de crèdit.- Exp. núm. 2016/1270 

2.1.2. PRP2016/1385   Aprovar la modificació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball amb la plaça de Tresoreria.- Exp.  núm. 2016/1268 

2.1.3. PRP2016/1401   Aprovar la modificació de la plantilla de personal amb la plaça d'arquitecte superior funcionari.- Exp.  núm. 2016/1291 

2.1.4. PRP2016/1223   Aprovar el protocol municipal d'actuació en casos de violència masclista.- Exp. núm. 2016/1171 

2.1.5. PRP2016/1433   Moció de CIU, de suport al Pla de Barris de Llagostera i a la voluntat d'executar-lo, d'acord amb un pla financer viable i fiable.- Exp. núm. 2016/1327 

2.1.6. PRP2016/1419   Moció d'AxLL-E, per impulsar una política de tarifació social en els serveis i equipaments públics municipals.-  Exp. núm. 2016/1315 

2.1.7. PRP2016/1435   Moció d'ERC-AM, per a la millora del transport sanitari.- Exp. núm. 2016/1331 

2.1.8. PRP2016/1437   Moció d'ERC-AM, en relació a declarar Llagostera com a municipi socialment responsable.-  Exp. núm. 2016/1332

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal. 

4.1 Donar compte de Decret d’Alcaldia pel qual es determinen les línies fonamentals del pressupost municipal de l’exercici 2017.

4.2 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local

4.3 Informes d’Alcaldia

4.4 Precs i preguntes 

Ple 2016/8

Data d'inici de la sessió 27-07-2016

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2016/7 ordinària 29/06/2016

2. Propostes

2.1 Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/1116   Aprovar la modificació parcial de l'ordenança fiscal núm. 28. Exp. núm. 2016/718.

2.1.2. PRP2016/1143   Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2016 del Pressupost vigent del Patronat Municipal d'Esports. Exp. núm. 2016/1058.

2.1.3. PRP2016/1117   Moció d'ERC-AM, per tal de dotar els grups polítics de la infraestructura i els mitjans materials necessaris per desenvolupar la seva funció.-  Exp. núm. 2016/1080.

3.  Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia.

4.3 Precs i preguntes. 

Ple 2016/7

Data d'inici de la sessió 29-06-2016

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2016/5 ordinària 25/05/2016

1.2. PLE2016/6 extraordinària 30/05/2016

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/901   Sol·licitar al MINHAP autorització per convocar les places vacants d'agent de la Policia Local.- Exp.  núm. 2016/860

2.1.2. PRP2016/997   Demanar declaració d'urgència de l'expropiació dels béns i drets necessaris per executar el projecte. de les obres de connexió de l'abastament d'aigua potable de Vidreres des de l'artèria Costa Brava - Exp. núm. 2016/112

2.1.3. PRP2016/1003   Proposar 2 festes locals any 2017. Exp. núm. 2016/1005.-

2.1.4. PRP2016/1018   Moció d'ERC, en relació a l'optimització i promoció de producció i consum d'energies netes.-  Exp. núm. 2016/1012

2.1.5. PRP2016/1020   Adherir-se a la moció de l'ACM, la FMC i el FCCD en defensa de l'acollida de les persones refugiades. Exp. núm. 2016/1014.

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia.

4.3 Precs i preguntes.  

Documents Convo ple juny 2016

Ple 2016/6

Data d'inici de la sessió 30-05-2016

Hora d'inici de la sessió 13:30 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2016/865   Realitzar sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals a les eleccions de les Corts Generals de 26 de juny de 2016. Exp. núm. 2016/797 

Ple 2016/5

Data d'inici de la sessió 25-05-2016

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2016/4 ordinària 27/04/2016

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/619   Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat (2016/00067156) contra ACC - Exp. núm. 2016/11

2.1.2. PRP2016/620   Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat (2016/00067154) contra ACC - Exp. núm. 2016/11

2.1.3. PRP2016/621   Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat (2016/00067159) contra ACC  per  tinença de gossos - Exp. núm. 2016/11.

2.1.4. PRP2016/622   Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat (2016/00067158) contra ACC - Exp. núm. 2016/11

2.1.5. PRP2016/623   Incoar expedient sancionador núm. 2016/00067160 pel procediment abreujat contra ACC Exp. núm. 2016/11

2.1.6. PRP2016/624   Incoar expedient sancionador núm. 2016/00067161 pel procediment abreujat contra HGM Exp. núm. 2016/11

2.1.7. PRP2016/625   Incoar expedient sancionador núm. 2016/00067147 pel procediment abreujat contra ORM Exp. núm. 2016/11

2.1.8. PRP2016/796   Moció d'ALL-E, per delimitar una àrea amb dret de tanteig i retracte sobre els habitatges de Llagostera.-   Exp. núm. 2016/826

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de la situació financera de l’Ajuntament.

4.2 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local.

4.3 Informes d’Alcaldia.

4.4 Precs i preguntes. 

Ple 2016/4

Data d'inici de la sessió 27-04-2016

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Documents Convo Ple abril 2016

Ple 2016/3

Data d'inici de la sessió 30-03-2016

Hora d'inici de la sessió 21h

Tipus Ordinària

Ordre del dia Ordre del dia

Ple 2016/02

Data d'inici de la sessió 23-02-2016

Hora d'inici de la sessió 21 h

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Ordre del dia

 

Ple 2016/01

Data d'inici de la sessió 26-01-2016

Hora d'inici de la sessió 21h

Tipus Ordinària

Ordre del dia Ordre del dia

Ple 2015/15

Data d'inici de la sessió 23-11-2015

Hora d'inici de la sessió 21 h

Tipus Ordinària

Ordre del dia Ordre del dia

Ple 2015/16

Data d'inici de la sessió 21-12-2015

Hora d'inici de la sessió 21 h

Tipus Ordinària

Ordre del dia Ordre del dia