Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

Aquest conjunt de dades recull tots els acords presos en les sessions del Ple de l'entitat local, -prèvia adopció de les mesures que correspongui per part de l'ens-, per tal de garantir el compliment de les normes sobre protecció de dades personals.

0 Registres carregats

El Ple de l'Ajuntament, és l'òrgan col·legiat fonamental per al govern i administració del municipi, i està integrat per tots els regidors i presidit per l'alcalde, que és triat pels regidors/des (arts. 140-CE i 19 i 20-LBRL). El nombre de regidors/res depèn de la població del municipi, i són elegits per sufragi igual universal, lliure, directe i secret, pel sistema proporcional (art. 140-CE i 176-200 - LOREG). En el cas de Llagostera el Ple està format per 13 regidors. 

El Ple de l'Ajuntament de Llagostera es celebra cada darrer dimecres de cada mes, prèvia convocatòria de l'alcalde. El Ple sempre té lloc a les 21 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament. L'ordre del dia es pot consultar prèviament  des de llagostera.cat i des d'aquí

Les actes anteriors les pots consultar des del web de Arxiu Municipal

Desenvolupament del Ple (Twitter)

Mocions presentades pels grups municipals

Vídeos i cròniques de les sessions plenàries