Normativa d'urbanisme Disponible a: Registre de planejament

Vols conèixer  les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc on consultar-les.

Normativa Data de publicació Enllaç Documents Més informació
Modificació puntual del text refós de les normes subsidiàries de les Preses - Polígona d'actuació PAU-2 Les Tosques Modificació normes subsidiàries PAU2 - Les Tosques Aprovades inicialment pel Ple 02/2018 de 28 de març de 2018.