Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

PLE EXTRAORDINARI 05/2019 05

Data d'inici de la sessió 12-06-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2.- Dació en compte de Decrets d'Alcaldia núms. 29 a 32 de l'any 2019.

PLE ORDINARI 04/219 04

Data d'inici de la sessió 22-05-2019

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació d'actes anteriors.

2.- Despatx oficial.

3.- Comunicacions d’alcaldia.

4.- Dació en compte dels Decrets d'Alcaldia núms. 19 a 28 de l'any 2019.

5.- Anul·lació d'un encàrrec de gestió al Consell Comarcal (violència de gènere).

6.- Proposta d'aprovació d'un Pla Econòmic Financer per al període 2019-2020.

7.- Proposta d'aprovació d'un conveni per al Programa de beques 2018-2019 per a l'alumnat de formació professional matriculats en centres de la Garrotxa i que cursin el mòdul de formació en centres de treball.

8.- Punts d'urgència.

9.- Precs i preguntes.

PLE EXTRAORDINARI 03/2019 03/2019

Data d'inici de la sessió 30-04-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Sorteig de les meses electorals corresponents a les eleccions  municipals i europees.

2.- Proposta d’elevació a públic del cessament i nomenament del secretari d’Empris, S.L.

3.-Aprovació dels comptes anuals d'Empris, S.L (exercici 2018).

4.-Proposta d'aprovació d'una modificació del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) de la forest de Muntanya de Murrià, CUP núm. 4.

5.-Aprovació d'un conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per disposar d'un tècnic en matèria de joventut.

PLE ORDINARI 02/2019

Data d'inici de la sessió 02-04-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions generals del 28 d'abril de 2019.

2.- Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

3.- Despatx oficial.

4.- Comunicacions d’alcaldia.

5.- Dació en compte de Decrets d'Alcaldia núms. 4 a 18 de l'any 2019.

6.- Proposta de ratificació d'un encàrrec de gestió al Consell Comarcal en matèria urbanística.

7.- Dació en compte de la liquidació del pressupost 2018.

8.- Dació en compte dels informes econòmics-financers emesos pel Gabinet Tècnic d'Auditoria i Consultoria, SA.

9.- Proposta d'aprovació de la tercera modificació de crèdit del pressupost 2019.

10.- Aprovació del model de control intern simplificat en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local.

11.- Proposta d'elecció del model de recollida de deixalles domèstiques en el marc de programa de gestió de residus municipals de la Garrotxa 2018-2023

12.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració amb Integra.

13.- Punts fora de l'ordre del dia.

14.- Precs i preguntes.

PLE ORDINARI 01/2019

Data d'inici de la sessió 23-01-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2.- Despatx oficial.

3.- Comunicacions d’alcaldia.

4.- Dació en compte de decrets d'alcaldia.

5.- Proposta d'aprovació del text refós de la modificació puntual de les normes subsidiàries de les Preses al polígon d'actuació PAU-2 les Tosques.

6.- Elecció del model de recollida de deixalles domèstiques.

7.- Modificació de crèdit 01/2019.

8.- Punts fora de l'ordre del dia.

9.- Precs i preguntes.

PLE ORDINARI 07/2018

Data d'inici de la sessió 21-11-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2.- Despatx oficial.

3.- Comunicacions d’alcaldia.

4.- Dació en compte de Decrets d'Alcaldia.

5.- Proposta d’aprovació de la quarta modificació de crèdit del pressupost 2018.

6.- Proposta d'aprovació inicial del pressupost de la corporació per a l'any 2019.

7.- Proposta de modificació de les ordenances fiscals exercici 2019.

8.- Punts fora de l'ordre del dia.

9.- Precs i preguntes.

PLE ORDINARI 06/2018

Data d'inici de la sessió 26-09-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- Proposta d’aprovació de l’acta anterior.
2.- Despatx oficial.
3.- Comunicacions d’alcaldia.
4.- Dació en compte dels Decrets d'Alcaldia.
5.- Proposta d'aprovació del compte general 2017.
6.- Proposta d'aprovació d'un conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per la instal·lació de lectors de matrícules.
7.- Punts fora de l'ordre del dia.
8.- Precs i preguntes.

PLE ORDINARI 05/2018

Data d'inici de la sessió 25-07-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació de les actes anteriors.

2.- Despatx oficial.

3.- Comunicacions d’alcaldia.

4.- Dació en compte dels Decrets d'Alcaldia núms. 7 al 13.

5.- Proposta d'aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci de Vies Verdes.

6.- Precs i preguntes.

PLE EXTRAORDINARI 04/2018

Data d'inici de la sessió 27-06-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit del Pressupost 2018 (núm. MC 03/2018)

2.- Proposta d'aprovació provisional de la modificació puntual del Text Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament de les Preses, en l`àmbit del polígon d'actuació "PAU-2, LES TOSQUES"

3.- Proposta d'aprovació de la licitació de l'obra de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol les Preses (Fase II)

4.- Proposta d'aprovació de la incorporació del Jutjat de Pau de Mieres a l'agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau de la Vall d'en Bas.

PLE ORDINARI 03/2018

Data d'inici de la sessió 23-05-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Proposta d’aprovació de l’acta anterior.
 2. Despatx oficial.
 3. Comunicacions d’alcaldia.
 4. Dació en compte dels Decrets d'Alcaldia núms. 4, 5 i 6 de 2018.
 5. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit 02/2018.
 1. Proposta d'aprovació d'un reglament per regular el processos de Pressupostos Participatius que es desenvolupin al municipi de les Preses.
 1. Proposta d'aprovació d'una modificació dels estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona.
 1. Precs i preguntes.

PLE ORDINARI 02/2018

Data d'inici de la sessió 28-03-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plensa

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Proposta d’aprovació de l’acta anterior.
 2. Despatx oficial
 3. Comunicacions d’alcaldia
 4. Proposta d'aprovació de la fixació de les dues festes locals per a l'any 2019.
 5. Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de Modificació Puntual del Text Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament de les Preses, en l'àmbit del polígon d'actuació "PAU-2, LES TOSQUES"
 1. Donar compte de la Liquidació del Pressupost 2017
 1. Proposta d'aprovació d'una modificació de crèdits del Pressupost 2018 (núm. MC 01/2018)
 1. Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació subjecte a regulació harmonitzada, procediment obert, tràmit ordinari i diversos criteris d'adjudicació del servei de manteniment, neteja i jardineria de les zones verdes el municipi de les Preses
 1. Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat de l'obra d'adaptació i millora de la zona esportiva de les Preses i d'adequació del magatzem de la brigada municipal
 1. Proposta de ratificació de l'encomana de gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa per a la contractació del servei de subministrament d'energia elèctrica a dependències, serveis i locals públics.
 1. Proposta de ratificació d'una sol·licitud de subvenció a l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa pel 2018.
 1. Moció en defensa de l'escola catalana i del model d'immersió lingüística.
 1. Moció a favor de polítiques de millora del sistema públic de pensions.
 1. Celebració de la Junta General d'EMPRIS, SL (aprovació dels comptes anuals, del resultat de l'exercici i de la gestió de l'Òrgan d'Administració de la societat durant l'exercici 2017; així com l'aprovació de l'acta).        
 1. Punts d’urgència (en el seu cas).

16. Precs i preguntes

PLE ORDINARI 01/2018

Data d'inici de la sessió 24-01-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Proposta d’aprovació de l’acta anterior.
 2. Despatx oficial
 3. Comunicacions d’alcaldia
 4. Dació en compte dels Decrets d'Alcaldia núms. 50 a 54 de l'exercici 2017.
 1. Proposta de modificació del règim de dedicació de l'Alcaldia
 1. Proposta d'establiment d'un nou règim de retribucions per assistències  a les sessions dels òrgans col·legiats i d'indemnitzacions per despeses efectives ocasionades en l'exercici del càrrec.
 1. Proposta de modificació del règim de retribucions als membres de la Comissió de Coordinació de Govern
 1. Proposta d'aprovació inicial del Document Unic de Protecció civil municipal de les Preses "DUPROCIM"
 1. Proposta d'aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu d'adaptació i millora de la zona esportiva de les Preses i d'adequació del magatzem de la brigada municipal.
 1. Proposta d'aprovació inicial del projecte d'acondicionament del camp de futbol de les Preses, mitjançant la seva pavimentació amb gespa artificial i canvi del sistema de reg
 1. Punts d’urgència.
 1. Precs i preguntes.

PLE ORDINARI 07/2017

Data d'inici de la sessió 22-11-2017

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Proposta d’aprovació de les actes anteriors.

2. Despatx oficial.

3. Comunicacions d’alcaldia.

4. Sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions al Parlament

de Catalunya el 21 de desembre de 2017.

5. Ratificació de la proposta d'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de

l'Associació Catalana de Municipis i Comarques del Consorci Català pel

Desenvolupament Local.

6. Proposta de modificació de les ordenances fiscals exercici 2018.

7. Proposta d'aprovació inicial del pressupost de la corporació per a l'any 2018.

8. Precs i preguntes.

PLE EXTRAORDINARI AMB URGÈNCIA 06/2017

Data d'inici de la sessió 25-10-2017

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Pronunciament del Ple sobre la urgència de la convocatòria i dels assumptes a

tractar.

2. Moció de rebuig a la violència emprada per la policia espanyola el dia 1 d'octubre

de 2017

3. Moció de denuncia a la manca de separació de poders a l'Estat espanyol i

interessant la posada en llibertat dels presidents de l'Assamblea Nacional Catalana,

Jordi Sánchez i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart

4. Moció per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya

PLE ORDINARI 05/2017

Data d'inici de la sessió 25-09-2017

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2. Despatx oficial

3. Comunicacions d’alcaldia

4. Dació en compte i/o ratificació dels decrets 29 a 49 de l'exercici 2017.

5. Precs i preguntes

PLE ORDINARI 04/2017

Data d'inici de la sessió 26-07-2017

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2. Despatx oficial

3. Comunicacions d’alcaldia

4. Dació en compte dels Decrets d'Alcaldia núm. 15 a 28 per l'any 2017.

5. Proposta d'aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2016.

6. Proposta d'aprovació d'un codi de conducta dels alts càrrecs dels ens local.

7. Proposta d'aprovació de les festes locals per l'any 2018.

8. Proposta d'aprovació d'una moció per a un desenvolupament rural sostenible,

integral i integrador.

9. Proposta de ratificació de la moció conjunta de mostra de condol realitzada pels

Ajuntament de Riudaura i les Preses, per la mort de l'Ona del Valle Cortés.

10. Proposta d'aprovació d'una moció per alliberar la reinversió del superàvit dels

ens locals

 

11. Proposta d'aprovació d'una moció de suport al referèndum anunciat per al

proper dia 1 d'octubre

12. Precs i preguntes

PLE ORDINARI 03/2017

Data d'inici de la sessió 25-05-2017

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2. Despatx oficial

3. Comunicacions d’alcaldia

4. Dació en compte dels Decrets d'Alcaldia núms. 1 a 14 de l'exercici 2017.

5. Proposta de ratificació d'una sol·licitud de subvenció de l'Àrea de Medi Ambient

de la Diputació de Girona per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de

biomassa pel 2017.

6. Proposta de ratificació d'una sol·licitud de subvenció al Departament de

Governació, Administració públiques i Habitatges de la Generalitat de

Catalunya per a la compensació de càrrecs electes pel 2017.

7. Proposta d'aprovació d'una moció a favor de la reforma horària.

8. Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal

de la Garrotxa i l'Ajuntament de les Preses per la gestió i manteniment dels

senyals del projecte Garrotxa Cultour.

9. Proposta d'aprovació d'un conveni entre l'Ajuntament de les Preses i el

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per tal de realitzar

la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les

forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i

Alimentació.

10. Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal

de la Garrotxa i l'Ajuntament de les Preses per la prestació dels serveis socials

bàsics de la Llei 12/2007, d'1 d'octubre.

11. Proposta d'aprovació de l'adhesió a la xarxa local SITMUN-GIRONA, per

promoure l'ús de sistemes gràfics d'informació geogràfica.

12. Proposta d'aprovació inicial del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la

finca de titularitat municipal, forest Muntanya de Murrià, CUP núm. 4.

13. Proposta d'aprovació inicial del pla d'inspeccions i controls en activitats,

equipaments i espais col·lectius de les Preses.

14. Proposta d'aprovació d'una modificació de crèdits del Pressupost 2017 (núm.

MC 17-02)

15. Proposta de creació de la Comissió Informativa de l'Acció de Govern

16. Proposta de creació de la Comissió de Coordinació de Govern

17. Proposta de sol·licitud dirigida al Departament de Territori i Sostenibilitat de

sol·licitud d'una parada de bus de la línia Olot-Barcelona pel túnel de Barcons,

al nucli urbà de les Preses.

18. Proposta d'adhesió al manifest de Garrotxa pel sí.

19. Proposta d'aprovació previa d'un projecte per a la implantació d'una activitat

artesanal d'el·laboració de begudes espirituoses a la finca de la Ctra. del Corb

nº9 (polígon 4, parcel·la 97).

20. Precs i preguntes

 

PLE ORDINARI 02/2017

Data d'inici de la sessió 22-03-2017

Hora d'inici de la sessió 20:30H

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Proposta d’aprovació de l’acta anterior.
2. Despatx oficial.
3. Comunicacions d’alcaldia.
4. Proposta d’aprovació de les dades de revisió del Padró Municipal d’habitants de les Preses amb efectes a 1 de gener de 2016.
5. Proposta d’aprovació d’un conveni per a la delegació de l’exercici de la competència del servei públic de recollida i custòdia dels animals domèstics.
6. Proposta d’aprovació d’una moció d’adhesió al pacte nacional pel referèndum.
7. Proposta d’aprovació d’una moció per a la millora de la línia R3 i el reconeixement de l’Estació de Torelló com a estació de referència al a Garrotxa.
8. Proposta de ratificació del Pla pressupostari a mig termini, corresponent als exercicis 2017-2020.
9. Proposta d’aprovació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de les Preses.
10. Proposta d’aprovació d’una moció en relació a la Sentència del Tribunal constitucional relativa a l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
11. Donar compte de la liquidació del pressupost del 2016.
12. Proposta de celebració de la Junta General d’EMPRIS, SL (aprovació dels comptes anuals, del resultat de l’exercici i de la gestió del’Òrgan d’Administració de la societat durant l’exercici 2016; així com l’aprovació de l’acta).
13. Proposta d’aprovació d’un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.
14. Proposta d’aprovació d’una modificació de crèdits del Pressupost 2017 (núm. MC 17-01).
15. Punts d’urgència.
16. Precs i preguntes.

PLE ORDINARI 01/2017

Data d'inici de la sessió 25-01-2017

Hora d'inici de la sessió 20:30h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

 1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Despatx oficial.
 3. Comunicacions d’alcaldia.
 4. Dació en compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 31 a 39.
 5. Proposta d’oficialització del nom “El Rajolet de les Preses” per a la llar d’infants municipal.
 1. Proposta d’aprovació de la Moció de suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya.
 1. Proposta d’aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de

l’Ajuntament de les Preses.

 1. Proposta d’aprovació de la Moció “El món local català amb la Campanya Casa Nostra És Casa Vostra”.
 1. Proposta d’aprovació d’una moció de la Unió de pagesos de Catalunya davant la necessitat de renovar el contracte de la societat amb la Pagesia.
 1. Proposta d’aprovació de la Moció de suport al Referèndum, al procés constituent i als ens local i electes investigats per processos relacionats amb la Sobirania.
 1. Acords d’urgència.
 2. Precs i preguntes.

PLE ORDINARI 07/2016

Data d'inici de la sessió 23-11-2016

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

D’acord amb les determinacions dels articles 53.1 .c) i 103.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i assabentat per la secretària interventora de la relació d’assumptes conclosos, es convoca la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament el dia 23 de novembre de 2016, dimecres, a les 20:30 hores del vespre, amb el següent Ordre del dia:

 1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Despatx oficial
 3. Comunicacions d’alcaldia
 4. Assabentat dels Decrets d’Alcaldia
 5. Proposta d'aprovació  del Compte General de la Corporació  de l'exercici 2015
 6. Proposta d'aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per a l'any 2017.
 7. Proposta  d'aprovació de l'expedient de modificació de les Ordenances fiscals per l'any 2017.
 8. Proposta d'aprovació d'un conveni entre l'Ajuntment de les Preses i el Consell Comarcal de la Garrotxa per la delegació de competències municipals en matèria de recollida, gestió i tractament de deixalles domèstiques i assimilables a domèstiques.
 9. Proposta d'aprovació del conveni tipus sobre l'allotjament de pàgines web, comptes de correu i dominis als servidors de la Diputació
 10. Precs i preguntes

 

Ho mana i signa l’alcalde, a les Preses, el 18 de novembre de 2016

 

Vist i plau                                                                                                             En dono fe

L’ALCALDE                                                      EL SECRETARI INTERVENTOR INTERÍ

Pere Vila Frigola                                              Rafael Berga Vayreda

PLE ORDINARI 06/2016

Data d'inici de la sessió 05-10-2016

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

 

D’acord amb les determinacions dels articles 53.1 .c) i 103.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i assabentat per la secretària interventora de la relació d’assumptes conclosos, es convoca la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament el dia 5 d'octubre de 2016, dimecres, a les 20:30 hores del vespre, amb el següent Ordre del dia:

 

 1. Aprovació de l’Acta del Ple ordinari núm. 5/2016 de 27 de juliol de 2016.

 2. Despatx oficial.

 3. Comunicacions d’Alcaldia.

 4. Dació en compte del Decrets d'Alcaldia 23/2016 a 30/2016.

 5. Modificació de crèdit núm. 3/2016.

 6. Precs i preguntes.

 

 

Ho mana i signa l’alcalde, a les Preses, el 28 de setembre de 2016

 

L’ALCALDE                                                               Davant meu

                                                                                   EL SECRETARI INTERVENTOR