Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'administració d’acord amb les que han d’actuar tot personal al servei de les administracions.

CODI DE CONDUCTA ALTS CÀRRECS I BON GOVERN

Codi de conducta que concreta i desenvolupa els principis d'actuació indicats a l'article 55.1 de la LTCAT i addicionals, i les conseqüències en cas d'incompliment.

Enllaç:

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&language=ca_ES

Font: Llei de transparència, articles 55, 77, 78 i 79

Òrgan d'aprovació