Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data publicació Enllaç
Ordenança de l'impost sobre activitats econòmiques 05-12-2017 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2018/19-IAE-18.pdf
Taxa per la utilització de les instal·lacions i serveis de la sala polivalent 05-12-2017 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2018/18-SALA-POLIV-18.pdf
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per l'aparcament exclusiu 05-12-2017 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2018/17-RESERVA-APARCAMENT-18.pdf
Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local 05-12-2017 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2018/16-OCUPACIO-VIA-18.pdf
Ordenança reguladora de la taxa per a la llicències de vehicles que presten el servei de taxi 05-12-2017 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2018/15-TAXI-18.pdf
Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal de la llar d'infants 05-12-2017 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2018/14-LLAR-18.pdf
Taxa per l'estada i assistència a la residència d'avis Mare de Déu de la Riera 05-12-2017 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2018/13-RESIDENCIA-18.pdf
Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació de serveis d'intervenció administrativa de les activitats 05-12-2017 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2018/12-ACTIVITATS-18.pdf
Ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 05-12-2017 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2018/11-EXPEDICIODOC-18.pdf
Ordenança reguladora de la taxa per llicències urbanístiques 05-05-2017 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2018/10-LLIC-URBAN-18.pdf
Ordenança reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua 05-12-2017 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2018/08-AIGUA-18.pdf
Ordenança reguladora de taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres 05-12-2017 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2018/09-CEMENTIRI-18.pdf
Ordenança reguladora de la taxa del servei de clavegueram 05-12-2017 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2018/07-CLAVEGUERAM-18.pdf
Taxa per a la recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans 05-12-2017 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2018/06-ESCOMBRARIES-18.pdf
Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials 05-12-2017 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2018/05-CONTRIBUCIONS-ESPECIALS-18.pdf
Ordenança reguladora de l'impost sobre l'Increment del valor dels terrenys de naturales urbana 05-12-2017 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2018/04-PLUSVALUES-18.pdf
Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres 05-12-2017 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2018/03-ICIO-18.pdf
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles 05-12-2017 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2018/01-IBI-18.pdf
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica 05-12-2017 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2018/02-IVTM-18.pdf