Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Quina és l'estructura de l'administració i qui són els seus responsables? Coneix com s’organitza l'ens i la informació més rellevant sobre aquells que la dirigeixen.

Els òrgans de govern municipal

L'Ajuntament de la Selva del Camp té la organització pròpia dels ens locals amb població superior a 5.000 habitants. En aquests municipis, a més dels òrgans necessaris en tots els Ajuntaments (Alcalde, Tinent d'Alcalde, Ple i Comissió Especial de Comptes) cal incloure la Junta de Govern Local i la Comissió Informativa del Ple, que tenen caràcter preceptiu.

 

L'Alcalde no depèn jeràrquicament del Ple, atès que ambdós òrgans tenen competències diferents.

El Ple s'organitza en Grups municipals, sota la presidència de l'Alcalde. Es reuneix amb una periodicitat bimensual.

La Junta de Govern Local té per funció assessorar l'Alcalde, i exercir les competències que li siguin delegades per aquest o pel Ple. Es reuneix amb una periodicitat quinzenal.

La Comissió Especial de Comptes existeix en tots els municipis, està formada per representants de tots els grups municicipals i emet informe sobre el contingut dels comptes anuals i dels seus justificants d'ingressos i despeses.

La Comissió Informativa del Ple està composada per la totalitat de les regidores i regidors, es reuneix entre les sessions del Ple i té per finalitat preparar els assumptes i emetre dictàmen sobre les diferents propostes d'acord.

 

Addicionalment, fent ús de la seva potestat d'autoorganització, l'Ajuntament de la Selva del Camp disposa tradicionalment de Regidories Delegades amb capacitat resolutiva, que responen a les diferents àrees d'organització política. Les tasques de les diferents regidories delegades es posen en comú en la Comissió de Coordinació, que es reuneix setmanalment.