Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'administració d’acord amb les que han d’actuar tot personal al servei de les administracions.

CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRREC I DE BON GOVERN

L'Ajuntament de la Selva del Camp no té aprovat cap reglament ni codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern. La regulació de l'actuació dels representants municipals, la seva participació i la de la ciutadania en general en els assumptes públics locals es troba recollida al reglament orgànic municipal.

Està en fase d'estudi l'adhesió al codi de bones pràctiques proposat de forma genèrica per a tots els municipis de Catalunya per part de les dues entitats municipalistes, que son l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), que resultarà d'aplicació a la Selva del Camp a partir de la seva adopció per part del Ple.

 

CODI DE BONES PRÀCTIQUES EN LA COMUNICACIÓ LOCAL

El Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública és un document elaborat l'any 2003 per la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB en el marc del Postgrau sobre Producció i Gestió de la Comunicació Local.

Aquest decàleg recull els principis bàsics sobre comunicació que les entitats locals han de respectar per tal de donar la informació més amplia possible sobre la seva activitat, tenint en compte la veracitat, pluralitat i transparència de la informació, al mateix temps que fomenten el debat públic i promouen l'activitat de la societat civil i l'associacionisme.

L'ajuntament de la Selva del Camp va aprovar l'aplicació d'aquest decàleg, que forma part de les condicions de prestació del servei de comunicació local, com a mostra de compromís ètic envers la informació municipal de caràcter públic.

L'article 69 de la Llei de Bases de Règim Local estableix que:
1.- Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local.
2.- Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixin en l'exercici de la seva potestat d'autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la llei.

Aquest mandat legal requereix, per tant, que els mitjans de comunicació locals de titularitat pública - premsa escrita, ràdio, televisió, webs municipals i ciutadanes - respectin els principis que van inspirar el Decàleg que trobeu en aquest document i que resumidament són els següents:

Els mitjans de comunicació locals de titularitat pública – premsa escrita, radio, televisió, webs municipals i ciutadanes - respectin els principis següents:

1.- Han d’actuar com a elements cohesionadors del municipi.

2.- Han d’informar d’una manera veraç, plural i transparent.

3.- Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania.

4.- Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica.

5.- Han de promoure les activitats de la societat civil i l’associacionisme.

6.- Han d’evitar el partidisme i la manca de professionalitat.

7.- Han de despertar l’interès de la ciutadania.

8.- Han d’estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris.

9.- Han de funcionar a través d’òrgans de gestió participatius.

10.- S’han de gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada municipi.