Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Quines activitats tenen els alts càrrecs a la seva agenda? Aquest és el lloc on trobar-los.

En l'actualitat no es disposa d'una agenda oficial dels alts càrrecs. Per aquest motiu es publiquen per a general coneixement les reunions previstes de forma periòdica i preestablerta per als diferents membres de l'Ajuntament de la Selva del Camp i dels seus organismes depenents:

 

Ple de l'Ajuntament de la Selva del Camp

El segon dimarts de cada dos mesos, a les 20h.

 

Junta de Govern Local

Es reuneix amb periodicitat quinzenal, en dimarts, a les 18h

 

Comissió Especial de Comptes

Es reuneix com a mínim, un cop a l'any, durant el mes de maig, per emetre el dictàmen sobre el Compte general de l'exercici anterior.

 

Comissió de Coordinació

Formada pels regidors delegats, es reuneix amb periodicitat setmanal, generalment els dimarts a les 19h.

 

PROSEL SLM - Consell d'Administració i Junta General

Són membres del Consell d'administració de la societat mercantil muncipal dos  representants de cada grup municipal, i són membre de la Junta General la totalitat dels regidors.

Es reuneixen en sessió ordinària cada sis mesos, en ocasió de la formulació i aprovació dels comptes anuals i de la formació i aprovació del pressupost, i de forma extraordinària la resta de casos.

 

FUNDACIÓ PÚBLICA MUNICIPAL "EL VILAR"

El seu Consell Executiu es reuneix cada dos mesos, i els seus membres s'escullen entre els vint-i-quatre que formen la Junta General de la Fundació. La Junta General es reuneix cada any.

La presidència correspon a l'Alcalde, 5 membres són nomenats entre els regidors de l'Ajuntament, 12 membres a proposta del Ple i la resta de consellers de la Fundació són proposats per les entitats locals i comarcals següents:

Associació l’Alzina

Associació de Jubilats

Consell Comarcal del Baix Camp

Consell Parroquial

Cooperativa Agrícola i Secció de Crèdit

Societat Cooperativa l’Avellanera i Secció de Crèdit