Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols saber quant cobren els empleats públics d'aquest ens? En aquest apartat trobaràs aquesta informació, detallada en funció de les categories dels treballadors.

Quan parlem de sistema retributiu ens referim a una estructura de conceptes salarials que es visualitzen en la nòmina i que expressen la compensació econòmica que cadascú rep per la seva feina en funció del que és com a funcionari (grup o subgrup de titulació i antiguitat), del que fa (lloc de treball que ocupa), cap a on va (carrera professional) i com ho fa (acompliment).

Les retribucions es classifiquen en bàsiques i complementàries:

  • Són retribucions bàsiques el sou, els triennis i el complement de sou i triennis de les pagues extraordinàries. Són retribucions complementàries el complement de destinació, el complement específic, el complement de productivitat i les gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball. Aquestes es fixen anualment a la Llei de pressupostos generals de l'Estat.
  • Les retribucions complementàries estan essencialment vinculades al lloc de treball i a l'exercici professional (complement de destinació, complement específic, productivitat, gratificacions per serveis extraordinaris) i cada administració les fixa amb les limitacions normatives que correspongui.

A l'enllaç trobareu les taules salarials retributives vigents.

També cal sumar les hores extraordinàries que no s'han pogut descansar per necessitat del servei i el complement de productivitat, que no son retribucions de caràcter consolidable, fixe ni periòdic.