Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols saber com s'ordena i com es classifica el territori del municipi? Quina és la regulació del seu ús? Aquí pots consultar el Pla General d'Ordenació Urbana, que en defineix l'ordenació i estableix les normes del seu desenvolupament i execució. També hi trobaràs la resta de documentació que articula el Pla General.

PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT: LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE LA SELVA DEL CAMP

La normativa urbanística vigent són les Normes Subsidiàries de Planejament de la Selva del Camp, aprovades definitivament l'any 1998.

Aquestes normes van ser objecte de diferents modificacions parcials, fins a la MPNSP número 8, i posteriorment es van recollir el document "Text Refós" que apareix en aquest apartat.

A partir del Text refós, s'han aprovat altres modificacions puntuals, des de la número 9 fins la número 24, que apareixen també en aquest apartat un cop publicades al DOGC als efectes de la seva executivitat immediata o bé el document provisional pendent de l'aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona (CTUT).

A la pàgina web del Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya trobareu el recull de tots els instruments de planejament i gestió urbanística aprovats per la Generalitat de Catalunya en l'àmbit territorial de la Selva del Camp.

 

Normes Subsidiàries de Planejament de la Selva del Camp 

Text refós de 19 de maig 2005

 

 • MPNSP 09 - Sòl rural i activitats- Té per objecte establir la tipologia de les construccions admissibles en sòl no urbanitzable i la regulació de determinades activitats
 • MPSNP 10 - Sant Pau - Té per objecte regular l'edificabilitat concreta al carrer de Sant Pau
 • MPNSP 11 - Carrer de la Pau - Té per objecte regular l'edificabilitat concreta al carrer de la Pau
 • MPNSP 12 - Hidesa - Té per objecte la consolidació com a sòl urbà industrial una porció de terreny on hi ha ubicades unes instal·lacions de valorització de ferralla, al costat de la C-14
 • MPNSP 13 - Passeig del Tren (UAR 3 i 4) - Té per objecte la creació d'un passeig al costat de la via del tren per separar-lo de la zona residencial i s'ordena l'edificabilitat de les unitats d'actuació 3 i 4
 • MPSNP 14 - Escola Bressol - Té per objecte la creació d'un espai destinats a equipaments (Escola Bressol El Poniol) al costat de la zona educativa i ampliació de l'aparcament.
 • MPSNP 15 - Av. Puig i Ferreter / Camí de Tarragona - Té per objecte regular l'edificabilitat concreta de part de l'Avinguda Puig i Ferreter amb el carrer Camí de Tarragona
 • MPNSP 16 - Parcel.la B del polígon industrial "Silva" - Té per objecte el canvi de tipologia de "Gran Indústria" i parcel.la única a "Mitjana indústria" i diverses parcel·les, amb creació d'un vial central, d'una zona d'equipaments, aparcaments i zona verda.
 • MPNSP 17 - Liasa (alçades) - Té per objecte regular l'edificabilitat (alçades) admissibles i la transformació de l'àmbit des d'un ús industrial a un ús residencial, tal i com estava previst a les NNSS.
 • MPNSP 18 - Liasa (àmbit) - Té per objecte modificar l'àmbit del polígon d'actuació urbanística, per ordenar la ubicació de les zones verdes i de la viabilitat, en la transformació de l'àmbit des d'un ús industrial a un ús residencial, tal i com estava previst a les NNSS.
 • MPNSP 19 - Nucli antic i tanques - Té per objecte l'aclariment d'usos i la regulació de les tanques, donant uns criteris homogenis per a tot el nucli urbà.
 • MPNSP 20 – Cooperativa
 • MPNSP 21 - Convent de Sant Agustí
 • MPNSP 22 - Convent de Sant Rafael
 • MPNSP 24 - Aclariment usos admesos en sòl no urbanitzable