Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

T'agradaria conèixer els terminis de conservació de la documentació?

El calendari de conservació i règim d'accés de la documentació és una eina fonamental que permet gestionar adequadament els documents. El calendari és fruit d'un procediment que s'inicia amb l'avaluació dels documents i continua amb la decisió sobre la seva disposició. A més a més, també incorpora el seu règim general d’accés.

CALENDARI DE CONSERVACIÓ

L'Ajuntament no ha establert el calendari de conservació de la documentació municipal.

Els fons municipals es troben a l'Arxiu Històric fins a l'any 1939 i properament també acollirà la documentació generada fins l'any 1975.

A l'Arxiu administratiu, situat a la Casa de la Vila (Plaça Major, 4) es troben els fons documentals més recents.

 

RÈGIM D'ACCÉS

El dret d’accés a la informació pública és el dret que tenen les persones a l’accés a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la llei (article 18 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern). 

Podeu presentar la vostra sol·licitud d’accés a la informació pública telemàticament o presencialment. Així mateix, podeu accedir directament a la informació de l'arxiu Històric Municipal, a l'Arxiu de la Comuna del Camp i de l'Arxiu Diocesà en aquesta pàgina web: arxiu.laselvadelcamp.cat

El procediment administratiu d’accés a la informació pública s’ha d’ajustar als requisits, les condicions i els terminis previstos en la Llei 19/2014, entre els quals cal destacar els següents:

Una vegada presentada la sol·licitud, rebreu una comunicació amb la indicació del dia en què s’ha rebut, l’òrgan responsable de resoldre-la, la data màxima per  resoldre i la persona responsable de la tramitació.

Amb caràcter general, l’Administració ha de resoldre les sol·licituds d’accés a la informació en el termini d’un mes, si bé aquest termini es pot suspendre o ampliar en els supòsits legalment previstos. En el cas que no rebeu una resposta dins d’aquest termini, podeu entendre estimada la vostra sol·licitud, amb les limitacions previstes en l’article 35 de la Llei esmentada.

Si la sol·licitud es resol favorablement, de manera expressa o per silenci administratiu, l’òrgan competent ha de subministrar la informació a la persona interessada, preferentment en el format en què l’hagi demanada, en el termini de trenta dies. L’accés a la informació pública és gratuït, però l’expedició de còpies i la conversió a formats diferents de l’original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica, la qual no pot excedir el cost de l’operació.

 

WEB DELS ARXIUS MUNICIPALS