Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 29-12-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 30-12-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 24-12-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 29-12-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 31-12-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 24-12-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 30-12-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 28-12-2010 Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 28-12-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 31-12-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 12-01-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa pel subministrament de l'aigua potable 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de les Contribucions especials 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa sobre cementiris 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 29-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 30-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 31-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 31-12-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 15-01-2004 Enllaç