Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

PLE 10/2019

Data d'inici de la sessió 21-06-2019

Hora d'inici de la sessió 13:30 hores

Lloc Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

ACTES

 

1.- "APROVAR, SI ESCAU, L'ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA, MANDAT 2019-2023 DE 15 DE JUNY DE 2019".

 

GOVERNACIÓ

 

2.- "FIXAR, SI ESCAU, LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE DE L'AJUNTAMENT".

3.- "CREACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL".

4.- "CREACIÓ, SI ESCAU, GRUPS MUNICIPALS".

5.- "COMPOSICIÓ, SI ESCAU, DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES".

 

PLE 09/2019

Data d'inici de la sessió 15-06-2019

Hora d'inici de la sessió 12:30 Hores

Lloc Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- "CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT, INTEGRADA PELS REGIDORS ELECTES DE MAJOR I MENOR EDAT".

2.- "ACREDITACIÓ DELS REGIDORS ELECTES I COMPROVACIÓ, PER LA MESA D'EDAT, DE LES CREDENCIALS EXPEDIDES PER LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE TORTOSA".

3.- "JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC DE REGIDOR/A MITJANÇANT LA FÓRMULA LEGALMENT ESTABLERTA".

4.- "DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, MANDAT 2019-2023".

5.- "ELECCIÓ D'ALCALDE".

6.- "JURAMENT O PROMESA DE L'ALCALDE ELECTE I PRESA DE POSSESSIÓ DEL SEU CÀRREC".

7.- "DONAR COMPTE, PER PART DE SECRETARIA INTERVENCIÓ, DE L'ARQUEIG EXTRAORDINARI, DE LES EXISTÈNCIES I DE L'INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS DE L'AJUNTAMENT DE LA FATARELLA".

8.- "ACTE DE CLOENDA DE LA SESSIÓ".

PLE 08/2019

Data d'inici de la sessió 12-06-2019

Hora d'inici de la sessió 13:00 Hores

Lloc Sala de Sessions de la Casa Consitorial

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

ACTES

 

1.- "APROVAR, SI ESCAU, L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 9 DE MAIG DE 2019".

PLE 07/2019

Data d'inici de la sessió 09-05-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00 Hores

Lloc Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

ACTES

1.- "APROVAR, SI ESCAU, LES ACTES DE LES SESSIONS: ORDINÀRIA DE 14 DE MARÇ DE 2019 I EXTRAORDINÀRIES D'1, 25 I 29 D'ABRIL DE 2019".

DECRETS

 

2.- "DONAR COMPTE AL PLE DE DIFERENTS DECRETS DE L'ALCALDIA".

 

HISENDA

 

3.- "PLA ECONÒMIC FINANCER 2019-2020: APROVACIÓ, SI ESCAU".

4.- "ACTES D'ARQUEIG CORRESPONENTS ALS MESOS DE FEBRER I MARÇ DE 2019: DONAR COMPTE AL PLE".

5.- "PERÍODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT AL 1R TRIMESTRE DE 2019: DONAR COMPTE AL PLE".

6.- "EXECUCIÓ TRIMESTRAL CORRESPONENT AL 1R TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2019: DONAR COMPTE AL PLE".

INFORMES DE L'ALCALDIA

7.- "INFORMES DE L'ALCALDIA".

TORN OBERT DE PARAULES

8.- "TORN OBERT DE PARAULES".

PLE 06/2019

Data d'inici de la sessió 29-04-2019

Hora d'inici de la sessió 9:30 hores

Lloc Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

GOVERNACIÓ

 

1.- "ELECCIONS LOCALS I AL PARLAMENT EUROPEU: SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS".

 

2.- "CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE LA FATARELLA PER A LA CREACIÓ DE LA CÀTEDRA UB JOSEP TERMES: APROVACIÓ, SI ESCAU".

PLE 05/2019

Data d'inici de la sessió 25-04-2019

Hora d'inici de la sessió 13:00 hores

Lloc Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

GOVERNACIÓ

 

1.- "COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS AJUNTAMENTS PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS PER A L'EXERCICI 2019: SOL·LICITUD, SI ESCAU".

 

2.- "COMISSIÓ PARITÀRIA DEL CONVENI DE L'AJUNTAMENT DE LA FATARELLA: NOMENAMENT REPRESENTANTS, SI ESCAU".

 

3.- "NUMERACIÓ IMMOBLE CARRER VALL DE LES MORERES - AV. CATALUNYA: APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU".

PLE 04/2019

Data d'inici de la sessió 01-04-2019

Hora d'inici de la sessió 13:00 hores

Lloc Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

GOVERNACIÓ

 

1.- "ELECCIONS A CORTS A GENERALS, 2019: SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS".

 

2.- "RESUM NUMÈRIC GENERAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS, REFERIT A 1 DE GENER DE 2019: APROVACIÓ, SI ESCAU".

PLE 03/2019

Data d'inici de la sessió 14-03-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00 hores

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

ACTES

1.- "APROVAR, SI ESCAU, LES ACTES DE LES SESSIONS: ORDINÀRIA DE 10 DE GENER I EXTRAORDINÀRIA DE 16 DE GENER DE 2019".

 

DECRETS

2.- "DONAR COMPTE AL PLE DE DIFERENTS DECRETS DICTATS PER L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

GOVERNACIÓ

3.- "CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I L'AJUNTAMENT DE LA FATARELLA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ INTEGRAL A LA GENT GRAN EN L'ÀMBIT RERAL (SAIAR), A LA FATARELLA: SOL·LICITUD DE PRÒRROGA, SI ESCAU".

4.- "MOCIÓ DE POSICIONAMENT DE REBUIG AL PROJECTE DEL MACRO ABOCADOR QUE ES PRETÉN CONSTRUIR AL MUNICIPI DE RIBA-ROJA D'EBRE: APROVACIÓ, SI ESCAU".

 

HISENDA

5.- "ACTES D'ARQUEIG CORRESPONENTS ALS MESOS DE NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2018, I GENER DE 2019: DONAR COMPTE AL PLE".

6.- "DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚMERO 2019-0045, D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL, EXERCICI 2018".

7.- "DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚMERO 2019-0056 D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚMERO 1/2019, D'INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2019".

8.- "DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT AL 4T TRIMESTRE DE 2018".

9.- "DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL PERÍODE 4T TRIMESTRE DEL 2018".

10.- "DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL 4T TRIMESTRE DEL 2018".

11.- "PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI, 2020-2022: APROVACIÓ, SI ESCAU".

12.- "EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 2/2019 QUE AFECTA AL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL, EXERCICI 2019: APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU".

INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA

13.- "INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

TORN OBERT DE PARAULES-PRECS I PREGUNTES

14.- "TORN OBERT DE PARAULES-PRECS I PREGUNTES".

PLE 02/2019

Data d'inici de la sessió 16-01-2019

Hora d'inici de la sessió 14:00 hores

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

SUBVENCIONS

1.- "SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES ADSCRITAS A LOS PLANES DE EMERGENCIA NUCLEAR, 2018: SOLICITUD, SI PROCEDE".

PLE 2019/01

Data d'inici de la sessió 10-01-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

ACTES

1.“APROVAR, SI ESCAU, LES ACTES DE LES SESSIONS: ORDINÀRIA DE 8 NOVEMBRE I EXTRAORDINÀRIES DE 27 DE NOVEMBRE I 20 DE DESEMBRE DE 2018”.

DECRETS

2.“DONAR COMPTE AL PLE DE DIFERENTS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA”.

GOVERNACIÓ

3.“ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE LA FATARELLA I DE CORBERA D’EBRE: APROVACIÓ, SI ESCAU”.

4.“SUPORT, SI ESCAU, AL PROJECTE D’INTERÈS COMÚ (PIC) D’EMMAGATZEMATGE D’ENERGIA PER HIDROBOMBEIG GIRONÉS-RAÏMATS AL MUNICIPI DE LA FATARELLA”.

5.“AGRAIR PÚBLICAMENT, SI ESCAU, LA PARTICIPACIÓ EN L’ORGANITZACIÓ DELS ACTES DE LA 20A FESTA DE L’OLI”.

HISENDA

6. “ACTA D’ARQUEIG CORRESPONENT AL MES D’OCTUBRE DE 2018: DONAR COMPTE AL PLE”.

INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA

7. “INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA”.

TORN OBERT DE PARAULES – PRECS I PREGUNTES

8. “TORN OBERT DE PARAULES – PRECS I PREGUNTES”.

PLE 12/2018

Data d'inici de la sessió 20-12-2018

Hora d'inici de la sessió 14:00 hores

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

HISENDA

 

1.- "PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL, EXERCICI 2019: APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU".

PLE 11/2018

Data d'inici de la sessió 27-11-2018

Hora d'inici de la sessió 13:00 hores

Lloc Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

GOVERNACIÓ

 

1.- "MOCIÓ SOBRE ELS PLANS EXTERIORS D'EMERGÈNCIA DE LES CENTRALS NUCLEARS. PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'EPF-AM (RE 2018-E-RC-2552): APROVACIÓ, SI ESCAU".

2.- "SUPORT, SI ESCAU, AL PROJECTE D'INTERÈS COMÚ (PIC) D'EMMAGATZEMATGE D'ENERGIA PER HIDROBOMBEIG GIRONÉS-RAÏMATS AL MUNICIPI DE LA FATARELLA".

 

HISENDA

 

3.- "EXPEDIENT 05/2018 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL 2018: APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU".

PLE 10/2018

Data d'inici de la sessió 08-11-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00 hores

Lloc Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

ACTES

 

1.- "APROVAR, SI ESCAU, L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE SETEMBRE DE 2018".

 

DECRETS

 

2.- "DONAR COMPTE AL PLE DE DIFERENTS DECRETS DICTATS PER L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

 

GOVERNACIÓ

 

3.- "PERSONA IDÒNIA TITULAR I PERSONA IDÒNIA SUBSTITUTA DEL JUTJAT DE PAU DE LA FATARELLA: NOMENAMENT, SI ESCAU".

 

HISENDA

 

4.- "ACTES D'ARQUEIG CORRESPONENTS ALS MESOS D'AGOST I SETEMBRE DE 2018: DONAR COMPTE AL PLE".

5.- "PMP DEL 3R TRIMESTRE DE 2018: DONAR COMPTE AL PLE".

 

INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA

 

6.- "INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

 

TORN OBERT DE PARAULES-PRECS I PREGUNTES

 

7.- "TORN OBERT DE PARAULES-PRECS I PREGUNTES".

PLE 09/2018

Data d'inici de la sessió 13-09-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00 hores

Lloc Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

ACTES

 

1.- "APROVAR, SI ESCAU, LES ACTES DE LES SESSIONS: ORDINÀRIA DE 12 DE JULIOL I EXTRAORDINÀRIA DE 2 D'AGOST DE 2018".

 

DECRETS

 

2.- "DONAR COMPTE AL PLE DE DIFERENTS DECRETS DICTATS PER L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

 

HISENDA

 

3.- "ACTA D'ARQUEIG CORRESPONENT AL MES DE JULIOL DE 2018: DONAR COMPTE AL PLE".

 

4.- "PMP DEL 2N TRIMESTRE DE 2018: DONAR COMPTE AL PLE".

 

INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA

 

5.- "INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

 

TORN OBERT DE PARAULES - PRECS I PREGUNTES

 

6.- "TORN OBERT DE PARAULES - PRECS I PREGUNTES".

PLE 8/2018

Data d'inici de la sessió 02-08-2018

Hora d'inici de la sessió 9:30 hores

Lloc Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

HISENDA

 

1.- "COMPTE GENERAL, EXERCICI 2017: APROVACIÓ, SI ESCAU".

2.- "RECTIFICACIÓ ANUAL DE L'INVENTARI GENERAL DE BÉNS A 31/12/2017: APROVACIÓ, SI ESCAU".

3.- "MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL, EXERCICI 2018: APROVACIÓ, SI ESCAU".

4.- "CONTROL INTERN SIMPLIFICAT EN RÈGIM DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS PER A LES DESPESES I OBLIGACIONS, I DEL CONTROL INHERENT A LA PRESA DE RAÓ EN COMPTABILITAT, COM A PROCEDIMENT PER A L'EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA SOBRE ELS DRETS I INGRESSOS DE L'ENTITAT LOCAL, EN APLICACIÓ DEL REIAL DECRET 424/2017, DE 28 D'ABRIL: APLICACIÓ, SI ESCAU, A L'AJUNTAMENT DE LA FATARELLA".

PLE 07/2018

Data d'inici de la sessió 12-07-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00 hores

Lloc Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

ACTES

 

1.- "APROVAR, SI ESCAU, LES ACTES DE LES SESSIONS: ORDINÀRIA DE 10 DE MAIG I EXTRAORDINÀRIA DE 19 DE JUNY DE 2018".

 

DECRETS

 

2.- "DONAR COMPTE AL PLE DE DIFERENTS DECRETS DICTATS PER L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

 

HISENDA

 

3.- "ACTES D'ARQUEIG CORRESPONENTS ALS MESOS D'ABRIL, MAIG I JUNY DE 2018: DONAR COMPTE AL PLE".

 

GOVERNACIÓ

 

4.- "PROJECTE XARXA DE CALOR DE PROXIMITAT. PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CATALUNYA, 2014-2020 EIX 4: APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I ELS AJUNTAMENTS DE LA SÉNIA, HORTA DE SANT JOAN, GANDESA, LA FATARELLA, RASQUERA, TIVISSA, VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT, ALCOVER I EL MOTMELL, I LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I L'ENCÀRREC DE GESTIÓ".

PLE 06/2018

Data d'inici de la sessió 19-06-2018

Hora d'inici de la sessió 14:00 HORES

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

GOVERNACIÓ

1.- "RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 42/2018 TSJC: COMPARÈIXER, SI ESCAU".

HISENDA

2.- "EXPEDIENT 04/2018 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL 2018: APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU".

 

PLE 05/2018

Data d'inici de la sessió 10-05-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00 hores

Lloc Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

ACTES

1.- "APROVAR, SI ESCAU, LES ACTES DE LES SESSIONS: ORDINÀRIA DE 8 DE MARÇ I EXTRAORDINÀRIES DE 14 DE MARÇ I 13 D'ABRIL".

DECRETS

2.- "DONAR COMPTE AL PLE DE DIFERENTS DECRETS DICTATS PER L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

 

GOVERNACIÓ

3.- DELIMITACIÓ DELS TERMES DE MÓRA D'EBRE I DE LA FATARELLA: APROVAR, SI ESCAU, L'ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ".

 

HISENDA

 

4.- "ACTES D'ARQUEIG CORRESPONENTS ALS MESOS DE GENER, FEBRER I MARÇ DE 2018: DONAR COMPTE AL PLE".

5.- "PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS I PLA DE TRESORERIA, 2018: DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET NÚMERO 79/2018 D'APROVACIÓ".

 

INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA

6.- "INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

 

TORN OBERT DE PARAULES - PRECS I PREGUNTES

7.- "TORN OBERT DE PARAULES-PRECS I PREGUNTES".

 

 

PLE 04/2018

Data d'inici de la sessió 13-04-2018

Hora d'inici de la sessió 13:00 hores

Lloc Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

GOVERNACIÓ

1.- "RESUM NUMÈRIC GENERAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS, REFERIT A 1 DE GENER DE 2018: APROVACIÓ, SI ESCAU".

HISENDA

2.- "EXPEDIENT 03/2018 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL 2018: APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU".

 

SUBVENCIONS

 

3.- "COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS AJUNTAMENTS PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS PER A L'EXERCICI 2018: SOL·LICITUD, SI ESCAU".

URBANISME

4.- "PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE DE LA FATARELLA: APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU".

PLE 03/2018

Data d'inici de la sessió 14-03-2018

Hora d'inici de la sessió 14:00 Hores

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

HISENDA

 

1.- "LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017, INFORME COMPLEMENTARI SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I DEUTE PÚBLIC: DONAR COMPTE AL PLE".

2.- "EXPEDIENT 02/2018 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PGM 2018: DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'APROVACIÓ (53/2018)".

3.- "PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI, 2019-2021: APROVACIÓ, SI ESCAU".

 

GOVERNACIÓ

 

4.- "DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI D'INICIATIVES TERRA ALTA: RATIFICACIÓ, SI ESCAU, ACORD DE L'ASSEMBLEA GENERAL".

5.- "CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I L'AJUNTAMENT DE LA FATARELLA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ INTEGRAL A LA GENT GRAN EN L'ÀMBIT RURAL (SAIAR), A LA FATARELLA: SOL·LICITUD DE PRÒRROGA, SI ESCAU".

 

URBANISME

 

6.- "PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE DE LA FATARELLA: APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU".

 

PLE 02/2018

Data d'inici de la sessió 08-03-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00 Hores

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

ACTES

1.- "APROVAR, SI ESCAU, L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA D'11 DE GENER DE 2018".

 

GOVERNACIÓ

 

2.- "MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'EPF-AM (RE 2018-000408): APROVACIÓ, SI ESCAU".

3.- "DELIMITACIÓ DELS TERMES DE VILALBA DELS ARCS I LA FATARELLA: APROVAR, SI ESCAU, L'ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ".

4.- "FESTES LOCALS DE LA FATARELLA, ANY 2019: PROPOSTA AMB CARÀCTER DEFINITIU, SI ESCAU".

 

DECRETS

5.- "DONAR COMPTE AL PLE DE DIFERENTS DECRETS DICTATS PER L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

 

HISENDA

 

6.- "ACTES D'ARQUEIG CORRESPONENTS ALS MESOS DE NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2017: DONAR COMPTE AL PLE".

7.- "INFORME D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL CORRESPONENT AL 4T TRIMESTRE DE 2017: DONAR COMPTE AL PLE".

8.- "PMP DEL 4T TRIMESTRE DE 2017: DONAR COMPTE AL PLE".

9.- "INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL 4T TRIMESTRE DE 2017: DONAR COMPTE AL PLE".

10.- "LIQUIDACIÓ PGM 2017: DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'APROVACIÓ (40/2018)".

11.- "EXPEDIENT 01/2018 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PGM 2018: DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'APROVACIÓ (46/2018)".

 

INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA

 

12.- "INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

 

TORN OBERT DE PARAULES-PRECS I PREGUNTES

 

13.- "TORN OBERT DE PARAULES-PRECS I PREGUNTES".

 

PLE 01/2018

Data d'inici de la sessió 11-01-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00 hores

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

ACTES

 

1.- "APROVAR, SI ESCAU, LES ACTES DE LES SESSIONS: ORDINÀRIA DE 9 DE NOVEMBRE I EXTRAORDINÀRIES DE 22 DE NOVEMBRE I 20 DE DESEMBRE DE 2017".

 

GOVERNACIÓ

 

2.- "JUTGE DE PAU SUBSTITUT: ELECCIÓ, SI ESCAU".

3.- "CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA I L'AJUNTAMENT DE LA FATARELLA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, POLÍTIQUES DE JOVENTUT I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D'IGUALTAT: APROVACIÓ, SI ESCAU".

4.-"AGRAIR PÚBLICAMENT, SI ESCAU, LA PARTICIPACIÓ EN L'ORGANITZACIÓ DELS ACTES DE LA 19A FESTA DE L'OLI".

DECRETS

5.- "DONAR COMPTE AL PLE DE DIFERENTS DECRETS DICTATS PER L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

 

HISENDA

 

6.- "MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES O ENTITATS EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT: APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU".

7.- "DONAR COMPTE AL PLE DE L'ACTA D'ARQUEIG CORRESPONENT AL MES D'OCTUBRE DE 2017".

 

INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA

 

8.- "INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

 

TORN OBERT DE PARAULES - PRECS I PREGUNTES

 

9.- "TORN OBERT DE PARAULES - PRECS I PREGUNTES".

 

PLE 18/2017

Data d'inici de la sessió 20-12-2017

Hora d'inici de la sessió 14:00 h.

Lloc SALA SESSIONS CASA CONSITORIAL

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

HISENDA

1.- "PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL, EXERCICI 2018: APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU".

 

GOVERNACIÓ

2.- "CONVENI ENTRE LA FUNDACIÓ PER A LA PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI FERROVIARI INDUSTRIAL I L'AJUNTAMENT DE LA FATARELLA PER AL FINANÇAMENT DEL PROJECTE DE TREN TURÍSTIC LO CASPOLINO: APROVACIÓ, SI ESCAU".

3.- "MANIFEST DE SOMESCOLA I DE SUPORT A LA CONSOLIDACIÓ, PROTECCIÓ I MILLORA DEL  MODEL EDUCATIU CATALÀ I DE LA SEVA APORTACIÓ ALS VALORS DEMOCRÀTICS I A LA COHESIÓ SOCIAL: ADHESIÓ, SI ESCAU".

 

PLE 17/2017

Data d'inici de la sessió 22-11-2017

Hora d'inici de la sessió 9:30 h.

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

GOVERNACIÓ

 

1.- "ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA, 2017: SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS".

PLE 16/2017

Data d'inici de la sessió 09-11-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00hores

Lloc Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

ACTES

 

1.- "APROVAR, SI ESCAU, LES ACTES DE LES SESSIONS: ORDINÀRIA DE 14 DE SETEMBRE I EXTRAORDINÀRIES DE 27 DE SETEMBRE I 26 D'OCTUBRE DE 2017".

 

DECRETS

 

2.- "DONAR COMPTE AL PLE DE DIFERENTS DECRETS DICTATS PER L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

 

GOVERNACIÓ

 

3.- "NUMERACIÓ IMMOBLES CARRETERA CAMPOSINES: APROVACIÓ, SI ESCAU".

 

HISENDA

 

4.- "DONAR COMPTE AL PLE DE LES ACTES D'ARQUEIG CORRESPONENTS ALS MESOS DE JULIOL, AGOST I SETEMBRE DE 2017".

5.- "EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 4/2017, QUE AFECTA AL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL, 2017: APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU".

6.- "DONAR COMPTE AL PLE DEL PMP CORRESPONENT AL PRIMER, SEGON I TERCER TRIMESTRE DE 2017".

 

INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA

 

7.- "INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

 

TORN OBERT DE PARAULES

 

8.- "TORN OBERT DE PARAULES - PRECS I PREGUNTES".

PLE 15/2017

Data d'inici de la sessió 26-10-2017

Hora d'inici de la sessió 14:00 hores

Lloc Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

HISENDA

 

1.- "MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS: APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU".

 

GOVERNACIÓ

 

2.- "MOCIÓ DE CONDEMNA A LA BRUTALITAT POLICIAL DE L'ESTAT A CATALUNYA. PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'EPF-AM (RE 2017-002466): APROVACIÓ, SI ESCAU".

3.- "MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L'AUTONOMIA DE CATALUNYA. PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'EPF-AM (RE 2017-002466): APROVACIÓ, SI ESCAU".

4.- "ACORD PER EXIGIR LA LLIBERTAT IMMEDIATA DELS PRESIDENTS DE L'ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA I D'ÒMNIUM CULTURAL. PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'EPF-AM (RE 2017-002466): APROVACIÓ, SI ESCAU".

PLE 14/2017

Data d'inici de la sessió 27-09-2017

Hora d'inici de la sessió 14:00 hores

Lloc Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

HISENDA

 

1. "EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 3/2017: APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU".

PLE 13/2017

Data d'inici de la sessió 14-09-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00 hores

Lloc Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

ACTES

 

1.- "APROVAR, SI ESCAU, LES ACTES DE LES SESSIONS: ORDINÀRIA DE 13 DE JULIOL I EXTRAORDINÀRIES DE 20 DE JULIOL I 30 D'AGOST DE 2017". 

 

DECRETS

 

2.- "DONAR COMPTE AL PLE DE DIFERENTS DECRETS DICTATS PER L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

 

HISENDA

 

3.- "DONAR COMPTE AL PLE DE L'ACTA D'ARQUEIG CORRESPONENT AL MES DE JUNY DE 2017".

 

INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA

 

4.- "INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

 

TORN OBERT DE PARAULES - PRECS I PREGUNTES

 

5.- "TORN OBERT DE PARAULES - PRECS I PREGUNTES".

PLE 12/2017

Data d'inici de la sessió 30-08-2017

Hora d'inici de la sessió 10:00 hores

Lloc Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

GOVERNACIÓ

 

1.- "3A MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI INTERCOMARCAL D'INICIATIVES SOCIOECONÒMIQUES: APROVACIÓ, SI ESCAU".

PLE 11/2017

Data d'inici de la sessió 20-07-2017

Hora d'inici de la sessió 14:00 hores

Lloc Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

HISENDA

 

1.- "COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI 2016: APROVACIÓ, SI ESCAU".

2.- "EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2017: APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU".

3.- "PAVIMENTACIÓ I SERVEIS AL CARRER DE BAIX: APROVAR, SI ESCAU, EL COMPROMÍS DE FINANÇAR EL PROJECTE AMB LA SUBVENCIÓ DEL PAM 2018".

PLE 10/2017

Data d'inici de la sessió 13-07-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00 hores

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

ACTES

 

1.- "APROVAR, SI ESCAU, LES ACTES DE LES SESSIONS: ORDINÀRIA D'11 DE MAIG I EXTRAODINÀRIES DE 26 DE MAIG I 22 DE JUNY DE 2017".

 

DECRETS

 

2.- "DONAR COMPTE AL PLE DE DIFERENTS DECRETS DICTATS PER L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

 

GOVERNACIÓ

 

3.- "COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ: NOMENAMENT, SI ESCAU".

4.- "DUES FESTES LOCALS ANY 2018: PROPOSTA AMB CARÀCTER DEFINITIU, SI ESCAU".

 

HISENDA

 

5.- "DONAR COMPTE AL PLE DE LES ACTES D'ARQUEIG CORRESPONENTS ALS MESOS DE: ABRIL I MAIG DE 2017".

 

INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA

 

6.- "INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

 

TORN OBERT DE PARAULES -  PRECS I PREGUNTES

 

7.- "TORN OBERT DE PARAULES - PRECS I PREGUNTES".

PLE 09/2017

Data d'inici de la sessió 22-06-2017

Hora d'inici de la sessió 13:00 hores

Lloc Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

URBANISME

 

1.- "MODIFICACIÓ DEL SISTEMA DE VIALITAT EN SÒL URBÀ, PASSANT UNA PART A SÒL NO URBANITZABLE, I AJUST DE LÍMIT AL POLÍGON D'ACTUACIÓ NÚMERO 6 (MP-02/2016): VERIFICACIÓ TEXT REFÓS, SI ESCAU".

2.- "MODIFICACIÓ DEL SISTEMA D'EQUIPAMENTS EN SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT, PASSANT UNA PART A SÒL NO URBANITZABLE (MP-03/2016): VERIFICACIÓ TEXT REFÓS, SI ESCAU".

PLE 08/2017

Data d'inici de la sessió 26-05-2017

Hora d'inici de la sessió 14:00 hores

Lloc Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

GOVERNACIÓ

 

 1. "SENTÈNCIA DICTADA PER L'AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE TARRAGONA EN DATA 28/04/2017 (APEL·LACIÓ 454/16): INTERPOSICIÓ, SI ESCAU, RECURS DE CASSACIÓ".

PLE 07/2017

Data d'inici de la sessió 11-05-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00 h.

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

ACTES

 

1.- "APROVAR, SI ESCAU, LES ACTES DE LES SESSIONS: ORDINÀRIA DE 2 DE MARÇ I EXTRAORDINÀRIES DE 15 DE MARÇ I 20 D'ABRIL DE 2017".

 

DECRETS

 

2.- "DONAR COMPTE AL PLE DE DIFERENTS DECRETS DICTATS PER L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

 

HISENDA

 

3.- "DONAR COMPTE AL PLE DE LES ACTES D'ARQUEIG CORRESPONENTS ALS MESOS DE: GENER, FEBRER I MARÇ DE 2017".

4.- "DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME COMPLEMENTARI SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I DEUTE PÚBLIC CORRESPONENT AL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL, EXERCICI 2017".

5.- "PLA ECONÒMIC FINANCER: APROVACIÓ, SI ESCAU".

 

INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA

 

6.- "INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

 

TORN OBERT DE PARAULES-PRECS I PREGUNTES

 

7.- "TORN OBERT DE PARAULES - PRECS I PREGUNTES".

PLE 06/2017

Data d'inici de la sessió 20-04-2017

Hora d'inici de la sessió 9:30h.

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

HISENDA

 

1.- "EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 1/2017 QUE AFECTA AL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL, EXERCICI 2017: APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU".

2.- "MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL, CORRESPONENT A L'EXERCICI 2017: APROVACIÓ, SI ESCAU".

3.-"PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS I PLA DE TRESORERIA, EXERCICI 2017: DONAR COMPTE AL PLE DE L'APROVACIÓ MITJANÇANT DECRET NÚMERO 56/2017".

 

GOVERNACIÓ

 

4.-"COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS AJUNTAMENTS PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS PER A L'EXERCICI 2017: SOL·LICITUD, SI ESCAU".

PLE 05/2017

Data d'inici de la sessió 15-03-2017

Hora d'inici de la sessió 14:00 h.

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

HISENDA

 

1.- "DECRET NÚMERO 44/2017, DE 28 DE FEBRER: DONAR COMPTE AL PLE".

2.- "PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI, 2018-2020: APROVACIÓ, SI ESCAU".

PLE 04/2017

Data d'inici de la sessió 02-03-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00 h.

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

ACTES

1.- "APROVAR, SI ESCAU, LES ACTES DE LES SESSIONS: ORDINÀRIA DE 12 DE GENER I EXTRAORDINÀRIES DE 20 DE GENER I 23 DE FEBRER DE 2017".

 

DECRETS

 

2.- "DONAR COMPTE AL PLE DE DIFERENTS DECRETS DICTATS PER L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

 

HISENDA

 

3.- "DONAR COMPTE AL PLE DE L'ACTA D'ARQUEIG CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2016".

4.- "MOROSITAT: DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ 4/2016, CORRESPONENT AL 4T TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2016".

5.- "DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME 4T/2016 D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL 2016".

6.- "DONAR COMPTE AL PLE DEL PMP CORRESPONENT AL 4T TRIMESTRE DEL 2016".

 

GOVERNACIÓ

 

7.- "PLA MUNICIPAL DE DONES: RENOVAR, SI ESCAU, LA VIGÈNCIA".

8.- "ADHESIÓ, SI ESCAU, AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE L'ACM I LA SGAE".

9.- "ADHESIÓ, SI ESCAU, A L'ADDENDA DEL CONVENI SUBSCRIT ENTRE L'ACM I LA SGAE: TARIFA SIMPLIFICADA-TARIFA PLANA".

 

URBANISME

 

10.- "MP-02/2016: MODIFICACIÓ DEL SISTEMA DE VIALITAT EN SÒL URBÀ, PASSANT UNA PART A SÒL NO URBANITZABLE, I AJUST DE LÍMIT AL POLÍGON D'ACTUACIÓ NÚMERO 6: APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU".

11.- "MP-03/2016: MODIFICACIÓ DEL SISTEMA D'EQUIPAMENTS EN SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT, PASSAT UNA PART A SÒL NO URBANITZABLE: APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU".

 

INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA

 

12.- "INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

 

TORN OBERT DE PARAULES - PRECS I PREGUNTES

 

13.- "TORN OBERT DE PARAULES - PRECS I PREGUNTES".

PLE 03/2017

Data d'inici de la sessió 23-02-2017

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

GOVERNACIÓ

1.- "SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CORRESPONENT AL MES DE MARÇ: CANVI DE DATA DE CELEBRACIÓ, SI ESCAU".

2.- "PLA EXTRAORDINARI D'ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2017: ADHESIÓ, SI ESCAU, AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA".

3.- "COMPROMÍS DE FINANÇAMENT D'EXECUCIÓ D'OBRES AMB SUBVENCIÓ DEL PAM DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: APROVACIÓ, SI ESCAU".

 

PLE 02/2017

Data d'inici de la sessió 20-01-2017

Hora d'inici de la sessió 9:30 h.

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

GOVERNACIÓ

 

 1. "COMPROMÍS DE FINANÇAMENT D'EXECUCIÓ D'OBRES AMB SUBVENCIÓ DEL PAM DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: APROVACIÓ, SI ESCAU".

 

PLE 01/2017

Data d'inici de la sessió 12-01-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00 h.

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

ACTES

 

1. "APROVAR, SI ESCAU, LES ACTES DE LES SESSIONS: ORDINÀRIA DE 10 DE NOVEMBRE, EXTRAORDINÀRIES DE 18 I 25 DE NOVEMBRE I EXTRAORDINÀRIES I URGENTS DE 21 DE NOVEMBRE I 28 DE DESEMBRE DE 2016".

 

HISENDA

 

2. "DONAR COMPTE AL PLE DE L'ACTA D'ARQUEIG CORRESPONENT AL MES DE NOVEMBRE DE 2016".

 

GOVERNACIÓ

 

3. "JUTGE DE PAU TITULAR: ELECCIÓ, SI ESCAU".

4. "MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA: APROVACIÓ, SI ESCAU".

5. "AGRAIR PÚBLICAMENT, SI ESCAU, LA PARTICIPACIÓ EN L'ORGANITZACIÓ DELS ACTES DE LA 18A FESTA DE L'OLI".

 

DECRETS

 

6. "DONAR COMPTE AL PLE DE DIFERENTS DECRETS DICTATS PER L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

 

INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA

 

7. "INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

 

TORN OBERT DE PARAULES

 

8. "TORN OBERT DE PARAULES".

PLE 19/2016

Data d'inici de la sessió 28-12-2016

Hora d'inici de la sessió 9:30 h.

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Urgent

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

HISENDA

 

1. "PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL EXERCICI 2017: RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU".

PLE 18/2016

Data d'inici de la sessió 21-11-2016

Hora d'inici de la sessió 14:00 h.

Lloc SALA SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL DE LA FATARELLA

Tipus Urgent

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

HISENDA

 

1.- "OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI: CONCERTACIÓ, SI ESCAU".

PLE 17/2016

Data d'inici de la sessió 25-11-2016

Hora d'inici de la sessió 14:00 h.

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

HISENDA

 

1.- "PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL EXERCICI 2017: APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU".

PLE 16/2016

Data d'inici de la sessió 18-11-2016

Hora d'inici de la sessió 13:00 hores

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

HISENDA

 

 1. "OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI: CONCERTACIÓ, SI ESCAU"

PLE 15/2016

Data d'inici de la sessió 10-11-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

ACTES

 

1. "APROVAR, SI ESCAU, LES ACTES DE LES SESSIONS: ORDINÀRIA DE 15 DE SETEMBRE I EXTRAORDINÀRIES DE 5 I 28 D'OCTUBRE DE 2016".

 

HISENDA

 

2. "DONAR COMPTE AL PLE DE LES ACTES D'ARQUEIG CORRESPONENTS ALS MESOS D'AGOST, SETEMBRE I OCTUBRE DE 2016".

3. "PERÍODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT AL 3R TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2016: DONAR COMPTE AL PLE".

4. "OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI: CONCERTACIÓ, SI ESCAU".

 

GOVERNACIÓ

 

5. "SIAD: APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI A FORMALITZAR AMB EL CCTA".

 

DECRETS

 

6. "DONAR COMPTE AL PLE DE DIFERENTS DECRETS DICTATS PER L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

 

INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA

 

7. "INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

 

TORN OBERT DE PARAULES

 

8. "TORN OBERT DE PARAULES".

 

 

PLE 14/2016

Data d'inici de la sessió 28-10-2016

Hora d'inici de la sessió 14:00

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

GOVERNACIÓ

 

1. "INCOAR, SI ESCAU, EXPEDIENT PER PROCEDIR A L'ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR DE LA FATARELLA".

 

HISENDA

 

2. "EXPEDIENT NÚMERO 4/2016 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL 2016: APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU".

 

PLE PLE 13/2016

Data d'inici de la sessió 05-10-2016

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

URBANISME

 

1. "MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC DE LA FATARELLA: APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU".

PLE PLE 12/2016

Data d'inici de la sessió 15-09-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

ACTES

1. "APROVAR, SI ESCAU, LES ACTES DE LES SESSIONS: ORDINÀRIA DE 14 DE JULIOL I EXTRAORDINÀRIA DE 29 D'AGOST DE 2016.

 

HISENDA

2. "DONAR COMPTE AL PLE DE L'ACTA D'ARQUEIG CORRESPONENT AL MES DE JULIOL DE 2016".

3. "MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ASSISTÈNCIA A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA".

 

GOVERNACIÓ

 

4. "PROBLEMÀTICA DELS TRENS I LA MOBILITAT A LES TERRES DE L'EBRE: ADOPCIÓ, SI ESCAU, D'ACORD AL RESPECTE".

DECRETS

5. "DONAR COMPTE AL PLE DE DIFERENTS DECRETS DICTATS PER L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA

6. "INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

TORN OBERT DE PARAULES

7. "TORN OBERT DE PARAULES".

PLE PLE 11/2016

Data d'inici de la sessió 29-08-2016

Hora d'inici de la sessió 13:15

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

GOVERNACIÓ

 

1. "APROVAR, SI ESCAU, EL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LA FATARELLA, 2016-2019".

PLE PLE 10/2016

Data d'inici de la sessió 14-07-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

ACTES

1. "APROVAR, SI ESCAU, LES ACTES DE LES SESSIONS: ORDINÀRIA DE 12 DE MARÇ; EXTRAORDINÀRIES DE 26 I 30 DE MAIG I EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 14 DE JUNY DE 2016".

GOVERNACIÓ

2. "FIXAR, SI ESCAU, LA DATA DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CORRESPONENT AL MES DE SETEMBRE DE 2016".

3. "DUES FESTES LOCALS ANY 2017: PROPOSTA AMB CARÀCTER DEFINITIU, SI ESCAU".

 

HISENDA

 

4. "DONAR COMPTE AL PLE DE LES ACTES D'ARQUEIG CORRESPONENTS ALS MESOS DE MAIG I JUNY DE 2016".

5. "MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES O ENTITATS EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT: APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU".

6. "EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 3/2016 QUE AFECTA AL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL, EXERCICI 2016: APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU".

7. "PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS I PLA DE TRESORERIA EXERCICI 2016: DONAR COMPTE AL PLE DE L'APROVACIÓ MITJANÇANT DECRET NÚMERO 128/2016".

8. "MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL CORRESPONENT A L'EXERCICI 2016: APROVACIÓ, SI ESCAU".

DECRETS

9. "DONAR COMPTE AL PLE DE DIFERENTS DECRETS DICTATS PER L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA

10. "INFORMES ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

TORN

11. "TORN OBERT DE PARAULES".

PLE PLE 09/2016

Data d'inici de la sessió 14-06-2016

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Urgent

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

GOVERNACIÓ

 

1. "CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA QUE PARTICIPIN EN EL PO FEDER CATALUNYA, 2014-2020: APROVACIÓ, SI ESCAU".

PLE 08/2016

Data d'inici de la sessió 30-05-2016

Hora d'inici de la sessió 10:00

Lloc SALA SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

GOVERNACIÓ

 

 1. "APROVAR, SI ESCAU, LA MOCIÓ SOBRE EL FINANÇAMENT DE LES OPERACIONS DE LES ENTITATS LOCALS SUSCEPTIBLES DE COFINANÇAMENT DEL PO FEDER DE CATALUNYA 2014-2020, EIXOS PRIORITARIS 4 I 6, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'EPF-AM, (ERE 1254/2016)".

 

ELECCIONS

 

2. "ELECCIONS A CORTS GENERALS 2016: SORTEIG,SI ESCAU, MEMBRES MESES ELECTORALS".

PLE 07/2016

Data d'inici de la sessió 26-05-2016

Hora d'inici de la sessió 9:30

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

GOVERNACIÓ

 

 1. "APROVAR, SI ESCAU, LA MOCIÓ PER LA DEFENSA DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I CONTRA ELS ATACS A LES LLEIS CATALANES PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'EPF-AM, (ERE 1207/2016)".

 

URBANISME

 

2. "MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT NÚMERO 2/2005: VERIFICACIÓ, SI ESCAU, TEXT REFÓS".

3. "ACTES PREPARATORIS PER A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE LA FATARELLA: APROVACIÓ, SI ESCAU".

PLE 06/2016

Data d'inici de la sessió 12-05-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

ACTES

 

1. "APROVAR, SI ESCAU, LES ACTES DE LES SESSIONS: ORDINÀRIA DE 10 DE MARÇ I EXTRAORDINÀRIES DE 7 I 20 D'ABRIL DE 2016".

 

GOVERNACIÓ

 

2. "DIRECTORI PAMEN DE LA FATARELLA: DETERMINAR, SI ESCAU, CAPS DE SERVEI I ACTUANTS".

 

HISENDA

 

3. "DONAR COMPTE AL PLE DE LES ACTES D'ARQUEIG CORRESPONENTS ALS MESOS DE: GENER, FEBRER, MARÇ I ABRIL DE 2016".

4. "DONAR COMPTE AL PLE DEL PMP CORRESPONENT AL 1R TRIMESTRE DE 2016".

 

DECRETS

 

5. "DONAR COMPTE AL PLE DE DIFERENTS DECRETS DE L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

 

INFORMES DE L'ALCALDIA

 

6. "INFORMES DE L'ALCALDIA".

 

TORN OBERT DE PARAULES

 

7. "TORN OBERT DE PARAULES".

PLE 05/2016

Data d'inici de la sessió 20-04-2016

Hora d'inici de la sessió 11:30

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Urgent

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

SUVENCIONS

 1. "SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES ADSCRITAS A LOS PLANES DE EMERGENCIA NUCLEAR, 2016: SOLICITUD, SI PROCEDE".

PLE 04/2016

Data d'inici de la sessió 07-04-2016

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

HISENDA

 1. "LIQUIDACIÓ PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL, EXERCICI 2015: DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚMERO 66/2016".
 2. "INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, DEUTE VIU I REGLA DE LA DESPESA, PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL, EXERCICI 2016: DONAR COMPTE AL PLE".
 3. "EXPEDIENT NÚMERO 1/2016 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL 2016, PER INCORPORACIÓ DE ROMANENTS: DONAR COMPTE AL PLE".
 4. "EXPEDIENT NÚMERO 2/2016 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL 2016: APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU".
 5. "TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES O ENTITATS EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT: DELEGACIÓ, SI ESCAU - TAXA PER CONSERVACIÓ DE CAMINS: REVOCACIÓ DE LA DELEGACIÓ, SI ESCAU".

GOVERNACIÓ

6. "COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS AJUNTAMENTS PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS, EXERCICI 2016: SOL·LICITUD, SI ESCAU".

7. "PLA D'ACCIÓ PER L'ENERGIA SOSTENIBLE DE LA FATARELLA, (PAES): APROVACIÓ, SI ESCAU".

 

Ple 03/2016

Data d'inici de la sessió 10-03-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

ASSUMPTES GENERALS

1. APROVAR, SI ESCAU, LES ACTES DE LES SESSIONS: ORDINÀRIA DE 21 DE GENER  I EXTRAORDINÀRIA DE 28 DE GENER DE 2016".

DECRETS

2. "DONAR COMPTE AL PLE DE DIFERENTS DECRETS DE L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

GOVERNACIÓ

3. "ATORGAR, SI ESCAU, PODERS PER A PLETS".

HISENDA

4. “PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI, PERÍODE 2017-2019: APROVACIÓ, SI ESCAU”.

5. "MOROSITAT: DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ CORRESPONENT  AL 4T TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2015”.

6. “EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL 2015: DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME CORRESPONENT AL 4T TRIMESTRE DE 2015”.

7. “PERÍODE MIG DE PAGAMENT  CORRESPONENT AL 4T TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2015: DONAR COMPTE AL PLE “.

8. "DONAR COMPTE AL PLE DE L’ACTA D’ARQUEIG CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2015”.

INFORMES DE L’ALCALDIA

9. "INFORMES DE L’ALCALDIA  PRESIDÈNCIA”.

TORN OBERT DE PARAULES

10. "TORN OBERT DE PARAULES".

Ple 02/2016

Data d'inici de la sessió 28-01-2016

Hora d'inici de la sessió 14:00

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

GOVERNACIÓ

1."APROVAR, SI ESCAU, DIFERENTS MODELS PER PUBLICACIÓ EN EL PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA”.

2. “ELECCIONS AGRÀRIES: SORTEIG, SI ESCAU, PER DESIGNACIÓ DELS MEMBRES  DE LA MESA ELECTORAL”.

Ple 01/2016

Data d'inici de la sessió 21-01-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

ASSUMPTES GENERALS

1. APROVAR, SI ESCAU, LES ACTES DE LES SESSIONS: ORDINÀRIA DE 12 DE NOVEMBRE I EXTRAORDINÀRIES DE 24 DE NOVEMBRE, 4 I 11 DE DESEMBRE DE 2015".

GOVERNACIÓ

2. "AGRAIR PÚBLICAMENT, SI ESCAU, LA PARTICIPACIÓ EN L'ORGANITZACIÓ DELS ACTES DE LA XVIIa FESTA DE L'OLI".

DECRETS

3. "DONAR COMPTE AL PLE DE DIFERENTS DECRETS DE L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

HISENDA

4. "DONAR COMPTE AL PLE DE LES ACTES D'ARQUEIG CORRESPONENTS ALS MESOS D'OCTUBRE I NOVEMBRE 2015".

INFORMES DE L'ALCALDIA

5. "INFORMES DE L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA".

TORN OBERT DE PARAULES

6. "TORN OBERT DE PARAULES"