Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

COMPOSICIÓ I RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE, DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I COMISSIONS INFORMATIVES

 

 

Una vegada celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, de data 30 de març, pel dia 24 de maig, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent, a l’establiment de la periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.

 

Atès que, de conformitat amb el que disposen la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Ple i la Junta de Govern Local poden fer sessions ordinàries o extraordinàries, havent de fer-se les sessions ordinàries del Ple amb una periodicitat de cada dos mesos, pel que disposa l’article 46.2 a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, abans esmentada, en la seva nova redacció donada per la Llei 11/99, de 21 d’abril i l’article 98 del Text Refós català, i les de la Junta de Govern Local amb una periodicitat setmanal, en concordança amb les facultats de decisió que a aquests efectes atorga a l’Ajuntament l’article 99 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal abans esmentada.

 

Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i en execució de les previsions contemplades en les Lleis anteriorment esmentades, proposa el Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:

 

ACORDS:

Primer

 

. Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es convocaran amb caràcter ordinari, tindran lloc els dijous no festius de cada dos mesos (últim del mes), a les 21 h, al saló de sessions de l’Ajuntament o lloc habilitat amb aquesta finalitat.

 

Segon

 

. Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que es convocaran amb caràcter setmanal, tindran lloc els dijous, que no siguin festius, a les 19,30 h, a la sala habilitada de l’Ajuntament.

 

Tercer.

 

Comunicar aquest acord a tots els regidors/es afectats, pel seu coneixement. 

 

 

CREACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES DE CARÀCTER PERMANENT I NOMENAMENT DELS SEUS VOCALS.

 

Una vegada celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, de data 30 de març, pel dia 24 de maig, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir, d’acord amb el que disposen l’article 60.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprovael Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, a la creació i composició de les comissions informatives de caràcter permanent d’aquest Ajuntament, amb fi de dotar-lo d’òrgans complementaris de participació i control de caràcter assessor, per fer efectiu el dret que l’article 20.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció actual, atorga a tots els Grups Municipals integrants de la Corporació.

 

Atès que, de conformitat amb el que disposa l’ esmentada normativa autonòmica, correspon al Ple de cada Corporació determinar el nombre i la denominació d’aquestes Comissions Informatives d’estudi i dictamen, sempre que neixin amb vocació de permanència per obeir a l’estructura de l’àmbit competencial de l’Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal amb l’objecte de tractar temes específics.

 

Atès que, de conformitat amb la normativa esmentada, aquestes comissions estaran integrades per un membre que designin els diferents Grups Polítics que formen part de la Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament, s’aplica el sistema de vot ponderat, tenint tots ells dret a participar-hi.

 

Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que disposa 60.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova

el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i els articles 76 i següent del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en tot allò que no s’oposi, contradigui o sigui incompatible amb els anteriors, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents,

 

ACORDS :

Primer

. Crear la COMISSIÓ INFORMATIVA, de caràcter permanent, següent: La Comissió informativa de caràcter permanent dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple, essent presidida per l’Alcalde o regidor/a en qui delegui. Els vocals seran els portaveus dels grups polítics de l’ ajuntament o aquells regidors/es del seu grup en qui deleguin, amb vot ponderat en relació proporcional a la seva representativitat a l’Ajuntament, essent el secretari, el de la Corporació o funcionari en qui delegui.

 

Segon

. De conformitat amb el que disposa l’article 58 del Decret Legislatiu

2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’article 116 de la Llei 7/1988, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març per al que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’acorda crear la Comissió Especial de Comptes, presidida per l’Alcalde o regidor/a en qui delegui, els vocals seran per ERC-AM, el regidor Sr. Àngel Masanés  Rosas, per CiU, el Sr. Joan Solé Pla, i per UxG-CP, la Sra. Anna Rius Alzamora, o aquells regidors del seu grup en qui deleguin - amb vot ponderat en relació proporcional a la seva representativitat a l’ Ajuntament, essent el secretari, el de la Corporació o funcionari en qui delegui.

 

Tercer

. Les funcions d’aquestes Comissions Informatives de caràcter permanent, seran les que menciona la legislació abans esmentada, s’hauran de sotmetre al seu preceptiu i previ dictamen dels assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local i de l’Alcaldia, en aquests dos últims supòsits quan aquests òrgans actuïn per delegació d’aquell, així com, pel que es refereix a la Comissió Especial de Comptes, el Compte General de la Corporació.

 

Quart

. Aquestes Comissions, a excepció de l’Especial de Comptes, faran reunions ordinàries cada dos mesos i extraordinàries abans dels Plens extraordinaris, d’acord amb el règim de sessions de l’ Ajuntament, i tindran lloc abans de que es facin els Plens.

 

Cinquè

. Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals, fent-los constar que si efectuen la delegació de la condició de vocal, hauran de designar el regidor/a del seu grup polític per formar part d

e la Comissió, notificant-ho a la secretaria de la Corporació, per escrit (amb la signatura del regidor que delega i de qui l’ accepta), quedant facultat el Sr. Alcalde per procedir al seu nomenament.