Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

NOMENAMENT I ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ

DELS MEMBRES POLÍTICS DE LA CORPORACIÓ, RÈGIM DE RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS.

 

Una vegada celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, de data 30 de març, pel dia 24 de maig, i constituït el nou Ajuntament, es va procedir a l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta Corporació, i del seu règim de retribucions i indemnitzacions.

Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i 14/2000, de 29 de desembre, en concordança amb l’article 166 del Decret Legislatiu2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim local de Catalunya , els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions, en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d’assistència per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part, així com a ser indemnitzats per les despeses fetes en l’exercici del càrrec.

Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 50.8 del Text Refós abans esmentat, els grups polítics municipals tenen dret a disposar d’una infraestructura mínima de mitjans materials i perso

nals per a l’exercici del càrrec, el que, donades les possibilitats funcionals d’aquest Ajuntament, i a la vista del que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la seva nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, requereix assignar-los una dotació

econòmica de caràcter mensual, que contindrà un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del seu nombre de membres, que no podrà destinar-se per aquests al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial. A

tenent a allò que disposa l’article 75 bis, “règim retributiu dels membres de les corporacions locals i del personal al servei de les

entitats locals” i 75 ter “limitació en el nombre dels càrrecs públics de les entitats locals amb dedicació exclusiva” de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents,

 

ACORDS

Primer

. Establir amb efectes del dia 19 de juliol de 2015, que el membre de la Corporació que a continuació es relaciona, exercirà el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva i dedicació parcial i, en el s

eu cas, serà donat d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social : Sr. Xavier Casoliva Pla, dedicació exclusiva, en la seva condició d’alcalde president de la Corporació.

Segon

. Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, en funció de les atribucions delegades i assumides, les retribucions anyals que a continuació es relacionen, les quals es percebran en dotze pagues, incloses les pagues extres :

 

1 - REGIDORS/ES DELEGATS D’ ÀREA AMB DEDICACIÓ EXCL

USIVA

Nom Sr. Xavier Casoliva Pla

Càrrec Alcalde president de la Corporació

Retribució 45.000 €

 

1 - REGIDORS/ES DELEGATS D’ ÀREA AMB DEDICACIÓ PARC

IAL (50% DE LA JORNADA LABORAL)

 

Nom Sr. Àngel Masanes Rosas

Càrrec Regidor

Retribució 22.500 €

 

Nom Sra. Anna Santacreu Granés

Càrrec Regidora

Retribució 22.500 €

 

La percepció d’aquestes retribucions del total meritat, quan es tracti de regidors o regidores en règim de dedicació exclusiva o parcial, serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques, i també serà incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen en l’apartat següent i amb el desenvolupament d’altres activitats, en els termes

previstos per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de les Administracions Públiques.

Tercer

. Establir, amb efectes del dia 13 de juny de 2015,data de constitució d’aquest Ajuntament, a favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, el règim d’indemnitzacions següent:

 

Per assistència a les sessions ordinàries de Ple ………….. 165,00 €

 

Per assistència a les sessions extraordinàries ..........………45,00 €

 

Per assistència a les sessions de la Junta de Porta veus......................... 45,00 €

Per assistència a les sessions de Junta de Govern Local........................165,00 €

Per assistència a la Comissió Informativa, prèvia al Ple........................... 45,00 €

Per assistència a les meses de contractació..................................................... 45,00€

Per assistència a altres Comissions...........................................................................45,00 €

 

Quart

. Establir amb efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d’aquest Ajuntament, a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una dotació econòmica per l’ import següent:

15,00 € mensuals per cada regidor electe

15,00 € mensuals per cada grup municipal

Aquesta dotació no podrà destinar-ne al pagament deremuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.

 

Cinquè

. Fixar el següent règim de dietes i indemnitzacions : Per comissió de serveis percebran dieta en les següents qüestions: dieta permanent completa 76,67 €

dieta mitja jornada 38,33 €

Despeses de viatge: les que ocasionin el trasllat en el mitjà que sigui. Si s’utilitza el vehicle propi s’abonarà la despesa a raó de 0,19

€/km. Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses efectivament fetes en l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental d’aquestes.

 

Sisè

. Notificar aquest acord als portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals, i als regidors/es afectats, fent constar a aquells que han estat designats per desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, que s’entendrà acceptat aquest règim per l’afectat, de no manifestar res al respecte dins el termini de les 24 h següents a la seva notificació. Fer constar que aquests imports s’incrementaran anualment en funció de l’evolució de l’Índex de preus al Consum (IPC) de Catalunya.