Si l'administració té contractes signats amb alguna empresa concessionària, aquí hi pots trobar la relació de llocs de treball d'aquestes empreses que depenen de l'ens.

NIF empresa Nom empresa Grup professional Règim de dedicació Tasques Denominació del lloc Retribucions anuals PRIORITAT