Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenança fiscal núm. 37 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals (escola municipal de música) 14-08-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa de la prestació dels serveis de piscines i instal·lacions anàlogues, així com per a l'ús de les instal·lacions esportives 20-06-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de llar d'infants municipal 20-06-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per prestació del servei de recollida d'escombraries 29-01-2008 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 23-04-2018 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 03-08-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 26-10-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 09-10-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 22-09-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 11-10-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 19-07-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 01-12-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 31-12-2010 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 31-12-2010 Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 31-12-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 23-09-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 15-10-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la prestació de serveis en el cementiri municipal, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter social 15-10-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per retirada de vehicles estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 29-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per serveis generals 29-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per assistència a activitats artístiques i culturals amb caràcter professional que es realitzin al centre cultural municipal 29-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires i atraccions amb finalitat lucrativa 29-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per aprofitament privatiu del domini públic sobre mercat setmanal 29-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per aprofitament especial amb motiu de la celebració civil de casaments al centre cultural municipal 29-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la Taxa per aprofitaments especials a favor d'empreses explotadores de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat 29-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 27 reguladora de la Taxa pel lliurament de plaques de control de possessió de llicència per part dels promotors d'obres i ordenança d'ús de les mateixes 29-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 28 reguladora de la Taxa per a la utilització de l'abocador municipal de runes 29-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost de béns immobles 29-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 29-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 29-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 29-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 29-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 29-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions 29-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa per a la utilització d'instal·lacions, materials i estris municipal 09-11-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 18-05-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa d'accés de vehicles des de la via pública a locals o recintes i reserves de la via pública per a l'aparcament exclusiu i zones de prohibició d'estacionament en el cantó contrari de la calçada davant dels gual 28-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 05-07-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua potable 05-07-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 35 reguladora de la Taxa per la llicència d'autotaxi 11-01-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la Taxa per l'ús de taules, cadires, zona d'acampada i espais lúdics, així com serveis complementaris de l'àrea de pic-nic de Can Torrents 30-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per a la llicència d'obertura d'establiments 30-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 17-01-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 18-11-2004 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per a la prestació del servei de l'aparcament subterrani de la plaça de la vila 18-11-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la prestació del servei de control i inscripció i manteniment del Registre de gossos i altres animals domèstics 23-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per aprofitament privatiu de domini públic 04-11-2003 Enllaç