La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

D’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, les sessions del Ple són publiques, no obstant això no es publicaran de forma integra els acords continguts en les mateixes que continguin elements que hagin de ser sotmesos als preceptes i garanties de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal ( LOPD). Al respecte dels mateixos es publicaran els extractes dels acords.

2017

Descarrega Acta de Ple Extraordinària 06/2017

Descarrega Acta de Ple Ordinària 05/2017

Descarrega Acta de Ple Ordinària 04/2017

Descarrega Acta de Ple Ordinària 03/2017

Descarrega Acta de Ple Ordinària 02/2017

Descarrega Acta de Ple Ordinària 01/2017

2016

Descarrega Acta de Ple Extraordinària 10/2016

Descarrega Acta de Ple Ordinària 09/2016

Descarrega Acta de Ple Extraodinària 08/2016

Descarrega Acta de Ple Ordinària 07/2016

Descarrega Acta de Ple Ordinària 06/2016

Descarrega Acta de Ple Extraordinària 05/2016

Descarrega Acta de Ple Ordinària 04/2016

Descarrega Acta de Ple Extraordinària 03/2016

Descarrega Acta de Ple Ordinària 02/2016

Descarrega Acta de Ple Ordinària 01/2016