Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

D’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, les sessions del Ple són publiques, no obstant això no es publicaran de forma integra els acords continguts en les mateixes que continguin elements que hagin de ser sotmesos als preceptes i garanties de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal ( LOPD). Al respecte dels mateixos es publicaran els extractes dels acords.

2019

Acta de Ple Ordinari 01/2019

2018

Acta de Ple Extraordinari 09/2018

Acta de Ple Ordinari 08/2018

Acta de Ple Extraordinari 07/2018

Acta de Ple Ordinari 06/2018

Acta de Ple Ordinari 05/2018

Acta de Ple extraordinari 04/2018

Acta de Ple Ordinari 03/2018

Acta de Ple Ordinari 02/2018

Acta de Ple Ordinari 01/2018

2017

Acta de Ple Extraordinari 09/2017

Acta de Ple Ordinari 08/2017

Ple Extraordinari Sorteig Meses Eleccions Parlament de Catalunya 07/2017

Acta de Ple Extraordinari 06/2017

Acta de Ple Ordinari 05/2017

Acta de Ple Ordinari 04/2017

Acta de Ple Ordinari 03/2017

Acta de Ple Ordinari 02/2017

Acta de Ple Ordinari 01/2017

2016

Acta de Ple Extraordinari 10/2016

Acta de Ple Ordinari 09/2016

Acta de Ple Extraodinari 08/2016

Acta de Ple Ordinari 07/2016

Acta de Ple Ordinari 06/2016

Acta de Ple Extraordinari 05/2016

Acta de Ple Ordinari 04/2016

Acta de Ple Extraordinari 03/2016

Acta de Ple Ordinari 02/2016

Acta de Ple Ordinari 01/2016