No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 1/2019

Data d'inici de la sessió 10-01-2019

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 12/2018, de sessió ordinària de 10 de desembre de 2018. 

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 

3.- Aprovació de l’encàrrec de gestió al consell comarcal de l’Alt Empordà per a la licitació de la contractació conjunta esporàdica del servei de delegat de protecció de dades + assistència tècnica al delegat de protecció de dades.

4.- Assumptes urgents. 

5.- Precs i preguntes. 

Ple 12/2018

Data d'inici de la sessió 10-12-2018

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 11/2018, de sessió ordinària de 8 de novembre de 2018

2-Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

3-Aprovació, si s’escau, del Pressupost General Municipal de Garrigàs per l’exercici 2019.

4- Assumptes urgents 6-Precs i preguntes.

Ple 11/2018

Data d'inici de la sessió 08-11-2018

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

1.- Acord de no celebració de la sessió ordinària de 1 de novembre i trasllat al 8 de novembre de 2018.

2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior número 10/2018, de sessió ordinària de 4 d’octubre de 2018.

 

3.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

 

4.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals pel 2019.

 

5.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de delegació de competències del servei de recollida selectiva dels residus municipals. 

6.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit número 2 (Suplements i habilitacions).

7.- Donar compte de la tramesa del cost efectiu dels serveis del 2017 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

8.- Donar compte del Període Mig de Pagament del 3on. trimestre de 2018.

9.- Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 3on. trimestre de 2018 del Pressupost al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

10.- Aprovació, si s’escau, de la moció d’adhesió al Pla d'adaptació al canvi climàtic de l'Alt Empordà elaborat i aprovat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

 

11.- Assumptes urgents.

 

12.- Precs i preguntes.

 

Ple 10/2018

Data d'inici de la sessió 04-10-2018

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior número 9/2018, de sessió ordinària de 13 de setembre de 2018.

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

 

3.- Aprovació del Conveni de delegació de les competències, per la realització de les activitats de tallers de memòria i tallers de gimnàstica per a persones grans, per a l’any 2018 al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

 

4.- Aprovació de l’inici de l’expedient per la dissolució del l’agrupació de les entitats locals de Garrigàs i Palau de Santa Eulàlia.

 

5.- Donar compte de la tramesa de les línies fonamentals del pressupost 2019 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

 

6.- Assumptes urgents.

 

7.- Precs i preguntes.