Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 8/2019

Data d'inici de la sessió 16-07-2019

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Acord de trasllat de la sessió ordinària de 2 de juliol de 2019 al 10 de juliol de 2019.

2- Aprovació de les actes anteriors números: 

  • 10/2019 de sessió extraordinària del dia 15 de juny de 2019, 
  • 11/2019 de sessió extraordinària de data 25 de juny de 2019.

3-Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit 3/2019.

 

4- Aprovació, si s’escau, de les Festes Locals per l’any 2020.

 

5- Ratificar el Decret d’Alcaldia per a la petició al Departament de Treball, Afers Socials i famílies, la subvenció per a la contractació d'un/a jove del Programa de garantia Juvenil de Catalunya 2019.

6- Aprovació, si s’escau, de la modificació de complement específic del personal funcionari: Tècnic d’Administració General – A1.

7- Assumptes urgents.

 

 

PART DE CONTROL I DE SEGUIMENT:

 

 

8- Donar compte del llistat de Decrets d’alcaldia.

 

9- Precs i preguntes.

 

Documents Ordre del dia del Ple 16 de juliol de 2019

Ple 7/2019

Data d'inici de la sessió 25-06-2019

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Documents Ordre del dia Ple 25 de juny de 2019

Ple 6/2019

Data d'inici de la sessió 12-06-2019

Hora d'inici de la sessió 18:30h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia Aprovació de les actes anteriors

Documents Ordre del dia Ple ple 12 de juny de 2019

Ple 5/2019

Data d'inici de la sessió 01-04-2019

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1- Acord de trasllat de la sessió ordinària de 4 d’abril de 2019 al 1 d’abril de 2019.

2- Aprovació de l’acta anterior número 3/2019, de sessió ordinària 7 de març de 2019.

3- Aprovació del convenientre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Garrigàs per a la millora d'un tram de la carretera GIV-6226, de l’N-II a Vilaür per Garrigàs, amb una via verda lateral.

3- Aprovació inicial del ”Projecte d’adequació de la planta baixa de l’edifici 1 d’octubre com a nou ajuntament”.

3- Aprovació delConveni d’expropiació de mutu acord entre l’Ajuntament de Garrigàs i la Sra. Àngela Pujol Jordà.

4.- Aprovació de les bases i les seves corresponents convocatòries d’ajuts socials per a l’exercici 2018 i 2019 al municipi de Garrigàs.

4-Moció de suport a la declaració de la Costa Brava com a reserva de biosfera de la UNESCO.

5- Assumptes urgents.

 

PART DE CONTROL I DE SEGUIMENT:

6- Donar compte de forma específica del Decret d’Alcaldia pel qual es dona conformitat al Pla pressupostari consolidat a mig termini (període 2020-2022).

7- Donar compte del llistat de Decrets d’alcaldia.

8- Precs i preguntes.

 

Documents Ordre del dia ple ordinari del mes d'abril

Ple 4/2019

Data d'inici de la sessió 01-04-2019

Hora d'inici de la sessió 19:30 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia Sorteig de la mesa electoral per les eleccions del dia 28 d’abril de 2019 per les Eleccions a Corts Generals.

Documents Sorteig de la mesa electoral per les eleccions del dia 28 d’abril

Ple 3/2019

Data d'inici de la sessió 07-03-2019

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior número 2/2019, de sessió ordinària de
de 7 de febrer de 2019.
2- Donar compte de la Liquidació del pressupost 2018.
3- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
4.- Assumptes urgents.
5.- Precs i preguntes.

Ple 2/2019

Data d'inici de la sessió 07-02-2019

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior número 1/2019, de sessió ordinària de de 10 de gener de 2019.

2- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Garrigàs, càritas diocesana de girona i economia solidària empresa d’inserció slu per al foment de la recollida, tractament social i reutilització de roba usada mitjançant la ubicació de contenidors en la via pública del municipi de Garrigàs.

3- Aprovació de la carta de suport a l’atorgament de la Creu de Sant Jordi a la Fundació Privada ALTEM entitat al servei de la persona amb discapacitat intel·lectual i col·lectiu amb risc d’exclusió social a la comarca de l’Alt Empordà.

4- Donar compte del període mig de pagament del 4t trimestre de 2018.

5- Donar compte tramesa minhap avaluació de l’execució trimestral 4t trimestre 2018

6- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

7.- Assumptes urgents.

8.- Precs i preguntes.

Ple 1/2019

Data d'inici de la sessió 10-01-2019

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 12/2018, de sessió ordinària de 10 de desembre de 2018. 

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 

3.- Aprovació de l’encàrrec de gestió al consell comarcal de l’Alt Empordà per a la licitació de la contractació conjunta esporàdica del servei de delegat de protecció de dades + assistència tècnica al delegat de protecció de dades.

4.- Assumptes urgents. 

5.- Precs i preguntes. 

Ple 12/2018

Data d'inici de la sessió 10-12-2018

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 11/2018, de sessió ordinària de 8 de novembre de 2018

2-Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

3-Aprovació, si s’escau, del Pressupost General Municipal de Garrigàs per l’exercici 2019.

4- Assumptes urgents 6-Precs i preguntes.

Ple 11/2018

Data d'inici de la sessió 08-11-2018

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

1.- Acord de no celebració de la sessió ordinària de 1 de novembre i trasllat al 8 de novembre de 2018.

2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior número 10/2018, de sessió ordinària de 4 d’octubre de 2018.

 

3.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

 

4.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals pel 2019.

 

5.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de delegació de competències del servei de recollida selectiva dels residus municipals. 

6.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit número 2 (Suplements i habilitacions).

7.- Donar compte de la tramesa del cost efectiu dels serveis del 2017 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

8.- Donar compte del Període Mig de Pagament del 3on. trimestre de 2018.

9.- Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 3on. trimestre de 2018 del Pressupost al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

10.- Aprovació, si s’escau, de la moció d’adhesió al Pla d'adaptació al canvi climàtic de l'Alt Empordà elaborat i aprovat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

 

11.- Assumptes urgents.

 

12.- Precs i preguntes.

 

Ple 10/2018

Data d'inici de la sessió 04-10-2018

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior número 9/2018, de sessió ordinària de 13 de setembre de 2018.

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

 

3.- Aprovació del Conveni de delegació de les competències, per la realització de les activitats de tallers de memòria i tallers de gimnàstica per a persones grans, per a l’any 2018 al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

 

4.- Aprovació de l’inici de l’expedient per la dissolució del l’agrupació de les entitats locals de Garrigàs i Palau de Santa Eulàlia.

 

5.- Donar compte de la tramesa de les línies fonamentals del pressupost 2019 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

 

6.- Assumptes urgents.

 

7.- Precs i preguntes.