Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Reglament del cementiri municipal 30-12-2008 Enllaç
Planejament urbanístic 27-12-2017 Enllaç
Reglament per al bon funcionament del casal de la gent gran 28-06-2016 Enllaç
Reglament d'ús del local social Escola Vella de Fontcoberta i Vilavenut 16-11-2015 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 21-07-2015 Enllaç
Reglament del mercat de segona mà 31-03-2014 Enllaç
Reglament del mercat setmanal 31-03-2014 Enllaç
Creació de fitxers amb dades de caràcter personal 19-08-2013 Enllaç
Reglament del registre municipal d'unions estables de parelles de fet 31-08-2010 Enllaç
Pla de protecció civil per a inundacions (INUNCAT) 07-04-2010 Enllaç
Reglament de l'escola vella de Fontcoberta i Vilavenut 30-12-2008 Enllaç
Pla de protecció civil per a nevades (NEUCAT) 19-11-2008 Enllaç
Reglament d'usos del local polivalent (pavelló) 08-08-2008 Enllaç
Ordenança sobre els locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució 28-12-2005 Enllaç
Pla de protecció civil municipal 03-08-2005 Enllaç
Reglament per a l'ús de la llengua catalana 19-07-2005 Enllaç
Ordenança de policia, bon govern i circulació 28-12-2004 Enllaç
Ordenança reguladora de l'aplicació de fems i purins 28-12-2004 Enllaç
Ordenança municipal de tinença d'animals 15-07-2002 Enllaç
 • Ordenança núm. 1 - Reguladora de l'Impost sobre béns immobles (en vigor del 30/12/2017)
 • Ordenança núm. 2 - Reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (en vigor del 01/01/2015)
 • Ordenança núm. 3 - Reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (en vigor del 30/12/2017)
 • Ordenança núm. 4 - Reguladora de l'Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (en vigor del 01/01/2001)
 • Ordenança núm. 5 - De les taxes per a la realització d'activitats jurídico-administratives de competència local (en vigor del 30/12/2017)
 • Ordenança núm. 6 - Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans (en vigor del 01/01/2011)
 • Ordenança núm. 7 - Reguladora de les contribucions especials (en vigor del 01/01/1990)
 • Ordenança núm. 8 - Reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques (en vigor del01/01/2014)
 • Ordenança núm. 9 - Taxa de cementiri municipal (en vigor del 30/12/2017)
 • Ordenança núm. 10 - Reguladora de la taxa per a la utilizació privativa o l'aprofitament especial del domini públic local (en vigor del 31/12/2016)
 • Ordenança núm. 11 - De gestió, inspecció i recaptació (en vigor del 01/01/2007)
 • Ordenança núm. 12 - Taxa pel subministrament d'aigua (en vigor del 31/12/2016)
 • Ordenança núm. 13 - Dels preus públics municipals (en vigor del 30/12/2017)
 • Ordenança núm. 14 - Per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació (en vigor del 15/07/2000)
 • Ordenança núm. 15 - Per a la gestió de runes i terres (en vigor del 15/07/2000)
 • Ordenança núm. 16 - Reguladora de l'aplicació de fems i purins (en vigor del 27/12/2013)
 • Ordenança núm. 17 - De Policia, bon govern i de circulació (en vigor del 30/12/2017)
 • Ordenança núm. 19 - Reguladora de la tinença d'animals de companyia (en vigor del 30/12/2015)
 • Ordenança núm. 20 - Reguladora de la taxa derivada de la prestació del servei municipal de la llar d'infants (en vigor del 31/12/2016)