Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 23-03-2018 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 17-10-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 31-12-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 10-02-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 22-07-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 03-09-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 02-08-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 02-08-2011 Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 31-12-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 18-11-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 01-10-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de l'escola bressol 01-10-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d'ajuda a domicili i altres serveis assistencials 22-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa d'ús públic de mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 29-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 31-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 28-09-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions 31-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 11-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, carrega i descarrega de qualsevol mercaderia 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per la llicència d'autotaxi 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis veterinaris i lluita sanitària contra la ràbia 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de les Contribucions especials 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 30-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 31-07-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per per la utilització privativa o aprofitament especials d'equipaments i béns municipals 10-03-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 14-09-2004 Enllaç