2018-2019

En compliment de l'acord del Ple de la Corporació, de data 8 d'agost de 2018, es publica el Pla Econòmic i Financer vigent pel període 2018-2019.

MEMÒRIA PLA CONTINGUTS

MEMÒRIA PLA CAUSES

CERTIFICAT ACORD DEL PLE