Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 28-12-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 30-12-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 29-12-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 14-08-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 29-11-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 27-09-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 30-12-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 01-06-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 30-12-2008 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 19-02-2008 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 19-02-2008 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 24-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua potable 24-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 20-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 20-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 20-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 20-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments 29-03-2003 Enllaç