D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
Tècnic/a auxiliar administratiu/va, pla d'ocupació 1 09-05-2017 18-05-2017 0508-000005-2017 Concurs de mèrits més prova pràctica Laboral temporal Batxillerat o equivalent Nivell C de català. Estar a l'atur Obert 30-05-2017 Ajuntament de l'Estany 8/5/2017 Consulteu aquí la llista d'admesos i exclosos i la data i hora de les proves PROJECTE
ANUNCI
SOL·LICITUD
ANUNCI ADMESOS I DATA PROVES
Peó de serveis de manteniment públic 1 10-01-2017 21-02-2017 Peó de serveis de manteniment públic concurs de mèrits més prova pràctica Peó de serveis de manteniment Entrevista i prova pràctica Finalitzat Anunci convocatòria publicat 9 de febrer de 2017 Bases del concurs de peó
Model procés selectiu peó

Registre general d'entrada de l'Ajuntament de l'Estany:

Presencial: Pl. Monestir, 4 - 08148 L'Estany

Telemàtic:  https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=434