Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

El Ple de la Corporació

El Ple el componen l'alcalde, que el presideix, i tots els regidors i regidores electes una vegada hagin estat designats per la Junta Electoral i hagin pres possessió formal del càrrec davant el mateix Ple.

 

El Ple de l’Ajuntament del Vendrell es compon de 21 regidors i regidores.

 

L'Ajuntament en Ple assumeix les atribucions que li atorga l’article 22 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local, l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003 i qualsevol altra disposició normativa vigent, i pot delegar aquelles atribucions que siguin susceptibles legalment de ser-ho, amb l'abast i les condicions que estableixi el Ple municipal mateix i d'acord amb les condicions que s'indiquen en el Reglament Orgànic Municipal (ROM).

 

El règim de funcionament del Ple municipal és el que s'estableix en la Llei reguladora de les bases del règim local, en el Decret Legislatiu 2/2003, en qualsevol altra normativa d’aplicació vinculant i en el ROM.


El ple de la Corporació, celebrat en sessió extraordinària en data 4 de juliol de 2019, va establir que les sessions ordinàries que celebrarà la Corporació Municipal tindran caràcter mensual i es faran el tercer dilluns de cada mes a les 18,00 hores. Com a regla general, si el dia acordat és festiu, la sessió es fa el dia feiner següent. Amb caràcter general, no es celebren sessions ordinàries durant el mes d'agost.

Les competències del Ple de l'Ajuntament del Vendrell són les següents:

a)   Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.

b)   Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.

c)  L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.

d)   Aprovar el reglament orgànic i les ordenances, llevat l’establiment, regulació i modificació dels Preus Públics.

e)   Crear i regular òrgans complementaris.

f)  Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.

g)  Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.

h)  Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

i)   Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.

j)   Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.

k)   Declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'ajuntament, en matèries de la competència respectiva.

l)    Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m)  La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

n)   Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

o)   L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

p)   L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents: Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.

q) Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.

r)  Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

Correspon igualment al ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

 

Les Comissions Informatives

Les comissions informatives, les quals són òrgans necessaris sense funcions resolutòries, tenen la funció de debatre prèviament els assumptes que s'hagin de sotmetre al Ple, i també els que aquest els encarregui. L'objecte final de les comissions informatives és propiciar, en la mesura que sigui possible, la síntesi en les postures dels diversos grups municipals.

 

El ple de la Corporació, celebrat en sessió extraordinària, de data 4 de juliol de 2019, va acordar la creació de les comissions informatives de caràcter permanent següents:

 

Comissió informativa de Serveis Centrals, Hisenda i Especial de Comptes.

Comissió informativa de Territori, Medi Ambient i Promoció Econòmica.

Comissió informativa de Serveis Bàsics i Serveis a les Persones.

 

Les Comissions Informatives, durant la legislatura 2019-2023, estaran integrades pels membres següents:

 

• PRESIDENT: L’alcalde.

 

• VOCALS:

 

1 representant del Partit dels Progressistes del Vendrell – Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés.

  

1 representant del Partit Som Poble - Esquerra Republicana de Catalunya - AM.

 

1 representant del Partit de Ciutadans – Partido de la Ciudadania.

  

1 representant del Partit Junts pel Vendrell.

 

1 representant del Partit Pel Vendrell - Primàries Catalunya

 

1 representant del Partit Agrupació Veïnal Platges - Federació d'Independents de Catalunya

 

1 representant del Partit Podemos

 

• SECRETARI: La Secretària General de l’Ajuntament o funcionari/a en qui delegui.

 

En les votacions, el vot de cada representant equivaldrà al del nombre de regidors del seu grup en el plenari.

 

Els representants de cada grup municipal podran ser substituïts per qualsevol dels membres del seu grup.

 

La Comissió Informativa d’Hisenda assumirà les competències que l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, es constitueix en Comissió Especial de Comptes per exercir aquestes funcions.

 

Les funcions d'aquestes comissions informatives de caràcter permanent seran les previstes a l’article 55 del ROM. S’hauran de sotmetre al seu preceptiu i previ dictamen els assumptes que s’elevin a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local. En aquest últim supòsit, quan aquest òrgan actuï per delegació d'aquell, així com, pel que es refereix a la Comissió Especial de Comptes, el Compte General de la Corporació.

 

A excepció de l'Especial de Comptes, que es regirà pel que preveu l’article 58 del ROM, les comissions informatives celebraran reunions ordinàries de caràcter mensual, d'acord amb el règim de sessions establert a l’article 57 d’aquesta norma.

La Junta de Govern Local

És atribució de l'alcalde tant la determinació del nombre dels membres de la Junta de Govern com el nomenament dels seus components. L'alcalde ha d'adoptar aquestes decisions mitjançant un decret, el contingut del qual ha de conèixer el Ple.

 

El nombre de membres de la Junta de Govern és de 6 regidors i regidores i l’alcalde.

 

Per decret de l’alcaldia número 783, de 15 de juliol, es va assignar a la Junta de Govern Local les següents atribucions:

 
 1. L’assistència permanent a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.

 
 1. Les atribucions que aquesta alcaldia de forma expressa delega, i que a continuació s’expressen:

 

D’acord amb allò que disposa l’article 53.3 del Decret-Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, es delega en la Comissió de Govern les atribucions següents:

 
  1. Gestió econòmica d'acord amb el pressupost i l'autorització de despeses dins el límit de la competència.

  2. Ordenar pagaments i retre comptes.

  3. Aprovar oferta pública d'ocupació i bases proves selectives i concursos de provisió de llocs de treball.

  4. Distribuir retribucions complementàries no fixes i periòdiques.

  5. Nomenament personal i sancions, i gestió en general de recursos humans excepte pel que fa a separació del servei i acomiadament.

  6. Sancionar faltes de desobediència o infracció d'ordenances municipals.

  7. Aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no atribuïts al ple, instruments de gestió i projectes d’urbanització.

  8. L’aprovació dels projectes d’urbanització complementaris.

  9. Concessió de llicencies urbanístiques.

  10. Projectes d'obres i serveis dels que sigui competent per a la seva Contractació, i previstos al pressupost.

  11. Contractació d'obres, subministrament, serveis, gestió de serveis públics, administratius especials i contractes privats que no superin el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni 6.000.000 €. També els plurianuals de durada no superior a 4 anys, si l’import acumulat no supera el percentatge del 10 % referit al primer exercici, ni els 6.000.000 €.

  12. Concessió sobre els béns de la Corporació quan el seu valor no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni 3.000.000 € (excepte els de valor històric artístic, que correspon al ple).

  13. L’adquisició de béns immobles, mobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, quan el seu valor no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de 3.000.000 .

  14. L’alineació del patrimoni, quan el seu valor no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressuposts ni l’import de 3.000.000 €.

  15. Concessió de llicències, excepte que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al ple o junta de govern.

  16. Liquidar el Pressupost.

 

També té delegada per decret de l’alcaldia número 876, de 30 de juliol, la competència d’imposar sancions amb relació a les competències municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.


La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària, amb caràcter setmanal, els dilluns a les 13 hores.

L'alcalde

L’alcalde de l’Ajuntament del Vendrell, durant la legislatura 2015-2019, és l’Il·lustríssim senyor Martí Carnicer Vidal el qual també és responsable de l’àrea de Serveis Centrals per decret de l’alcaldia número 782, de 15 de juliol.

 

L'alcalde ostenta la presidència de l'Ajuntament i encapçala el govern municipal. Representa l'Ajuntament i dirigeix el govern i l'administració municipals. D'acord amb la llei, l'alcalde té el tractament d'il·lustríssim senyor.

 

Com a conseqüència del que estableix l'apartat anterior, presideix amb caràcter general tots els òrgans municipals de caràcter col·legiat, representa i defensa els interessos de la vila, i dirigeix i administra els afers municipals.

 

Corresponen a l'alcalde les atribucions que li atorga l’ordenament jurídic i les que s'esmenten en el Reglament Orgànic Municipal, les quals exerceix directament o per mitjà de delegació. Particularment, corresponen a l'alcalde les atribucions previstes a l'article 21 de la Llei reguladora de les bases del règim local i a la resta de l'ordenament jurídic.

 

Les competències actuals de l'alcalde de l'Ajuntament del Vendrell són les següents:

 

a)   Representar l'ajuntament.

b)   Dirigir el govern i l'administració municipals.

c)   Convocar i presidir les sessions del ple, de la comissió de govern i de qualsevol altre òrgan municipal, i decidir els empats amb vot de qualitat.

d)   Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

e)   Publicar, executar i fer complir els acords municipals.

f)    Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.

g)   Concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidadats en l'exercici anterior.

h)   Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació, la separació del servei i l'acomiadament del personal laboral,  donant compte al ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui.

i)    Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.

j)    Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del ple. En aquest últim supòsit s'ha de donar compte al ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.

k)   La iniciativa per a proposar al ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en matèries que són de la competència de l'alcaldia. Així mateix, l'alcalde o alcaldessa pot declarar la lesivitat respecte a competències del ple, per raó d'urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la primera reunió que tingui n'hi ha de donar compte.

l)    Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.

m)  Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a altres òrgans.

n)   Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

Correspon també a l'alcalde o alcaldessa el nomenament dels tinents d'alcalde.
 

 

Així mateix, és atribució de l'alcalde o dels seus delegats o delegades l'execució dels acords o de les resolucions dels òrgans col·legiats de govern de l'Ajuntament.

 

L'alcalde té la potestat de delegar les seves atribucions, tret de les que resultin indelegables d'acord amb la llei, en els termes que permet la legislació sobre règim local i la de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, i la de revocar en qualsevol moment les delegacions realitzades amb plena llibertat. A les delegacions que atorgui l'alcalde se'ls aplica el règim de delegació d'atribucions previst en aquest Reglament, si en el decret de delegació no es preveu un règim distint.