En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

El Ple

El Ple el componen l'alcalde, que el presideix, i tots els regidors i regidores electes una vegada hagin estat designats per la Junta Electoral i hagin pres possessió formal del càrrec davant el mateix Ple.

 

El Ple de l’Ajuntament del Vendrell es compon de 21 regidors i regidores.

 

L'Ajuntament en Ple assumeix les atribucions que li atorga l’article 22 de la Llei reguladora de les bases del règim local, l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003 i qualsevol altra disposició normativa vigent, i pot delegar aquelles atribucions que siguin susceptibles legalment de ser-ho, amb l'abast i les condicions que estableixi el Ple municipal mateix i d'acord amb les condicions que s'indiquen en el Reglament Orgànic Municipal (ROM).

 

El règim de funcionament del Ple municipal és el que s'estableix en la Llei reguladora de les bases del règim local, en el Decret Legislatiu 2/2003, en qualsevol altra normativa d’aplicació vinculant i en el ROM.


El ple de la Corporació, celebrat en sessió extraordinària en data 21 de juliol de 2015, va establir que les sessions ordinàries que celebrarà la Corporació Municipal tindran caràcter mensual. Es faran el tercer dimarts de cada mes, si no és festiu, a les 18,00 hores, excepte el mes.

Les Comissions Informatives

Les comissions informatives, les quals són òrgans necessaris sense funcions resolutòries, tenen la funció de debatre prèviament els assumptes que s'hagin de sotmetre al Ple, i també els que aquest els encarregui. L'objecte final de les comissions informatives és propiciar, en la mesura que sigui possible, la síntesi en les postures dels diversos grups municipals.

 

El ple de la Corporació, celebrat en sessió extraordinària, de data 21 de juliol de 2015, va acordar la creació de les comissions informatives de caràcter permanent següents:

 

Comissió informativa de serveis centrals, hisenda i especial de comptes.

Comissió informativa de territori, medi ambient i promoció econòmica.

Comissió informativa de serveis bàsics i serveis a les persones.

 

Les Comissions Informatives, durant la legislatura 2015-2019, estaran integrades pels membres següents:

 

• PRESIDENT: L’alcalde.

 

• VOCALS:

 

1 representant del Partit dels Progressistes del Vendrell – Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PcV-PSC-CP).

 

1 representant del Partit Convergència i Unió (CiU).

 

1 representant del Partit de Plataforma per Catalunya (PxC).

 

1 representant del Partit de Ciudadanos – Partido de la Ciudadania (C’s).

 

1 representant del Partit de Som Poble – Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu (SP-CUP-PA).

 

1 representant del Partit d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM).

 

1 representant del Partit de Si se puede El Vendrell – Si es pot El Vendrell.

 

1 representant del Partido Popular (PP).

 

• SECRETARI: La Secretària General de l’Ajuntament o funcionari/a en qui delegui.

 

En les votacions, el vot de cada representant equivaldrà al del nombre de regidors del seu grup en el plenari.

 

Els representants de cada grup municipal podran ser substituïts per qualsevol dels membres del seu grup.

 

La Comissió Informativa d’Hisenda assumirà les competències que l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, es constitueix en Comissió Especial de Comptes per exercir aquestes funcions.

 

Les funcions d'aquestes comissions informatives de caràcter permanent seran les previstes a l’article 55 del ROM. S’hauran de sotmetre al seu preceptiu i previ dictamen els assumptes que s’elevin a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local. En aquest últim supòsit, quan aquest òrgan actuï per delegació d'aquell, així com, pel que es refereix a la Comissió Especial de Comptes, el Compte General de la Corporació.

 

A excepció de l'Especial de Comptes, que es regirà pel que preveu l’article 58 del ROM, les comissions informatives celebraran reunions ordinàries de caràcter mensual, d'acord amb el règim de sessions establert a l’article 57 d’aquesta norma.

La Junta de Govern Local

És atribució de l'alcalde tant la determinació del nombre dels membres de la Junta de Govern com el nomenament dels seus components. L'alcalde ha d'adoptar aquestes decisions mitjançant un decret, el contingut del qual ha de conèixer el Ple.

 

El nombre de membres de la Junta de Govern és de 6 regidors i regidores i l’alcalde.

 

Per decret de l’alcaldia número 783, de 15 de juliol, es va assignar a la Junta de Govern Local les següents atribucions:

 
 1. L’assistència permanent a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.

 
 1. Les atribucions que aquesta alcaldia de forma expressa delega, i que a continuació s’expressen:

 

D’acord amb allò que disposa l’article 53.3 del Decret-Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, es delega en la Comissió de Govern les atribucions següents:

 
  1. Gestió econòmica d'acord amb el pressupost i l'autorització de despeses dins el límit de la competència.

  2. Ordenar pagaments i retre comptes.

  3. Aprovar oferta pública d'ocupació i bases proves selectives i concursos de provisió de llocs de treball. 5

  4. Distribuir retribucions complementàries no fixes i periòdiques.

  5. Nomenament personal i sancions, i gestió en general de recursos humans excepte pel que fa a separació del servei i acomiadament.

  6. Sancionar faltes de desobediència o infracció d'ordenances municipals.

  7. Aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no atribuïts al ple, instruments de gestió i projectes d’urbanització.

  8. L’aprovació dels projectes d’urbanització complementaris.

  9. Concessió de llicencies urbanístiques.

  10. Projectes d'obres i serveis dels que sigui competent per a la seva Contractació, i previstos al pressupost.

  11. Contractació d'obres, subministrament, serveis, gestió de serveis públics, administratius especials i contractes privats que no superin el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni 6.000.000 €. També els plurianuals de durada no superior a 4 anys, si l’import acumulat no supera el percentatge del 10 % referit al primer exercici, ni els 6.000.000 €.

  12. Concessió sobre els béns de la Corporació quan el seu valor no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni 3.000.000 € (excepte els de valor històric artístic, que correspon al ple).

  13. L’adquisició de béns immobles, mobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, quan el seu valor no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de 3.000.000 .

  14. L’alineació del patrimoni, quan el seu valor no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressuposts ni l’import de 3.000.000 €.

  15. Concessió de llicències, excepte que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al ple o junta de govern.

  16. Liquidar el Pressupost.

 

També té delegada per decret de l’alcaldia número 876, de 30 de juliol, la competència d’imposar sancions amb relació a les competències municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.


La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària, amb caràcter setmanal, els dilluns a les 13 hores.

L'alcalde

L’alcalde de l’Ajuntament del Vendrell, durant la legislatura 2015-2019, és l’Il·lustríssim senyor Martí Carnicer Vidal el qual també és responsable de l’àrea de Serveis Centrals per decret de l’alcaldia número 782, de 15 de juliol.

 

L'alcalde ostenta la presidència de l'Ajuntament i encapçala el govern municipal. Representa l'Ajuntament i dirigeix el govern i l'administració municipals. D'acord amb la llei, l'alcalde té el tractament d'il·lustríssim senyor.

 

Com a conseqüència del que estableix l'apartat anterior, presideix amb caràcter general tots els òrgans municipals de caràcter col·legiat, representa i defensa els interessos de la vila, i dirigeix i administra els afers municipals.

 

Corresponen a l'alcalde les atribucions que li atorga l’ordenament jurídic i les que s'esmenten en el Reglament Orgànic Municipal, les quals exerceix directament o per mitjà de delegació. Particularment, corresponen a l'alcalde les atribucions previstes a l'article 21 de la Llei reguladora de les bases del règim local i a la resta de l'ordenament jurídic.

 

Així mateix, s'atribueix a l'alcalde o als seus delegats o delegades l'execució dels acords o de les resolucions dels òrgans col·legiats de govern de l'Ajuntament.

 

L'alcalde té la potestat de delegar les seves atribucions, tret de les que resultin indelegables d'acord amb la llei, en els termes que permet la legislació sobre règim local i la de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, i la de revocar en qualsevol moment les delegacions realitzades amb plena llibertat. A les delegacions que atorgui l'alcalde se'ls aplica el règim de delegació d'atribucions previst en aquest Reglament, si en el decret de delegació no es preveu un règim distint.