Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 28-12-2012 Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 31-12-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 23-12-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 29-12-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 27-12-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 25-12-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 24-12-2008 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 22-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 31-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 31-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa pel servei de clavegueram 31-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per entrades de vehicles a través de les voreres 31-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua 31-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal 31-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions 31-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general 31-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 31-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de llar d'infants municipal 31-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 31-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre l'Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 31-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de les Contribucions especials 31-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 31-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 Taxa per instal·lació de quioscos a la via pública 31-12-2001 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions 31-12-2001 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 Taxa per llicència d'obertura d'establiments 31-12-2001 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 Taxa de cementiri municipal 31-12-2001 Enllaç