No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Atès que en conformitat amb el que disposen la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Ple pot celebrar sessions ordinàries o extraordinàries.

 

Atès l’exposat, vist l’art. 46.2 a) de la llei 7/85, en concordança amb l’art. 98a) del Decret legislatiu 2/2003, l’alcalde proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:

 

PRIMER.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació es convocaran cada tres mesos, durant el darrer mes de cada trimestre natural, preferentment durant l’última setmana, en el Saló de Sessions de l'Ajuntament, o lloc habilitat a l'efecte.

 

SEGON.- Les sessions extraordinàries es celebraran quan així ho decideixi el president o sigui sol·licitada per la quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la Corporació, sense que cap regidor en pugui sol·licitar més de tres anualment.