Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

RÈGIM D'INDEMNITZACIONS DELS CÀRRECS ELECTES 

 

Per assistència a les sessions de Ple  ........................................60,99 euros

Per assistència a les sessions de la Junta de Govern ................60,99 euros

Per assistència a les reunions d’àrees de gestió i altres

directament relacionades amb el càrrec....................................25,41 euros

 

L’import de la indemnització per quilometratge s’abonarà a raó de 0’25 euros/quilòmetre.