Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Dies Data de tancament
-13 217.836 -25 38.564 15 31-12-2017
-14 127.837 -11 57.827 17 30-09-2017
-17 112.871 -17 27.928 13 30-06-2017
-15 206.540 -21 6.027 15 31-03-2017
-9 264.351 -22 10.930 20 31-12-2016
-11 152.378 -7 60.228 20 30-09-2016
-13 118.934 -24 11.099 16 30-06-2016
-9 233.693 -19 5.231 21 31-03-2016
-13 168.528 -17 45.412 16 31-12-2015
-12 174.367 -27 9.555 17 30-06-2015
11 106.733 0 0 41 31-03-2015
21 235.685 11 14.111 50 31-12-2014
15 120.781 10 71.287 43 30-09-2014