Vols implicar-te en les qüestions del dia a dia que gestiona aquest ens? Prefereixes participar en grans projectes o esdeveniments especials? Doncs aquí trobaràs la informació i dades de contacte dels espais de participació ciutadana que existeixen.

Consell Municipal del Patrimoni Cultural

Descripció

El Consell Municipal del Patrimoni Cultural del Masnou és un òrgan sectorial de participació ciutadana, amb caràcter informatiu, consultiu i assessor.

 

Les seves competències, funcions i activitats es desenvolupen en l’àmbit de la protecció, la conservació, la investigació, la difusió i el foment del patrimoni cultural del Masnou.

Són membres del Consell: l’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament del Masnou o el regidor o regidora en qui delegui, que n’exercirà la presidència. El regidor o regidora competent en matèria de patrimoni cultural, que n’exercirà la vicepresidència. Un mínim de set i un màxim de quinze persones de capacitat reconeguda, amb notòria vinculació o interès legítim amb el patrimoni cultural. Han de ser nomenades pel Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’alcalde o alcaldessa, prèvia consulta als grups municipals

Més informació

En aquest enllaç podeu consultar el Reglament del Consell Municipal de Patrimoni Cultural.

Alhora podeu consultar l'anunci de nomenament dels membres del Consell Municipal de Patrimoni Cultural.

En aquest apartat podeu consultar les Actes de les reunions del Consell:

Consell Municipal de Promoció Econòmica

Descripció

El Consell Municipal de Promoció Econòmica és un òrgan de participació amb funcions de debat, assessorament, proposta i altres formes de col·laboració amb l’Ajuntament en l’àmbit del foment del desenvolupament socioeconòmic del territori, que té com a eixos principals la millora de l’ocupació, la consolidació del teixit empresarial, i la dinamització turística i comercial, així com totes aquelles iniciatives relacionades amb les entitats representatives dels sectors comercial, de restauració, empresarial i turístic del municipi.

Més informació

En aquests enllaços podeu consultar les Convocatòries del Consell de Promoció Econòmica:

 

  En aquests apartat podeu consultar les Actes del Consell de Promoció Econòmica:

 

Consell d'equipament "Ca n'Humet"

Descripció

Equipament municipal juvenil  "Ca n'Humet" està destinat al foment de la participació i l'organització d'activitats cíviques, socials, culturals i de lleure.

Aquest equipament disposa de sales d'estudi, de reunions, espai de trobada, bucs d'assaig, espai per a entitats i una placeta exterior.

Les funcions del consell d’equipament  de "Ca n'Humet" tenen caràcter consultiu i són les següents:

 • Vetllar pel respecte i el compliment del Reglament dels Equipaments Cívics del Masnou
 • Proposar activitats per tal d’elaborar la programació de cada equipament
 • Fer propostes i efectuar el seguiment dels aspectes bàsics de l’organització i del funcionament de cada equipament
 • Vetllar per la bona convivència entre les persones i entitats usuàries de cada equipament i resoldre els conflictes que puguin sorgir
 • Coordinar i promoure l’intercanvi d’experiències amb altres equipaments cívics del municipi
 • Aquelles altres que li pugui encarregar l’Ajuntament del Masnou

Més informació

Actes Consell equipament "Ca n'Humet" any 2017:    

Actes Consell equipament "Ca n'Humet" any 2016:

    Actes Consell equipament "Ca n'Humet"  any 2015:

     Actes Consell equipament "ca n'Humet"  any 2014:

Consell d'equipament "Els Vienesos"

Descripció

Les funcions del consell d’equipament tenen caràcter consultiu i són les següents:

 • Vetllar pel respecte i el compliment del Reglament dels Equipaments Cívics del Masnou
 • Proposar activitats per tal d’elaborar la programació de cada equipament
 • Fer propostes i efectuar el seguiment dels aspectes bàsics de l’organització i del funcionament de cada equipament
 • Vetllar per la bona convivència entre les persones i entitats usuàries de cada equipament i resoldre els conflictes que puguin sorgir
 • Coordinar i promoure l’intercanvi d’experiències amb altres equipaments cívics del municipi
 • Aquelles altres que li pugui encarregar l’Ajuntament del Masnou

Més informació

     Actes Consell equipament "Els Vienesos"  any 2017:

    Actes Consell equipament "Els Vienesos"  any 2016:

     Actes Consell equipament "Els Vienesos"  any 2015:

    Actes Consell equipament "Els Vienesos"  any 2014:

Consell Escolar Municipal

Descripció El Consell Escolar Municipal és l'organisme de consulta i de participació dels sectors afectats en qualsevol aspecte relacionat amb l'ensenyament de nivell no universitari dins l'àmbit municipal.

Més informació

Podeu consultar el Reglament del Consell Escolar Municipal al següent enllaç

Documents del Consell Escolar Municipal de l'any 2017:

Documents del Consell Escolar Municipal de l'any 2016:

Consell de la Vila

Descripció

És el màxim òrgan permanent de participació ciutadana de caràcter consultiu, en el qual els representants de la ciutadania i els representants municipals debaten els assumptes públics de la vila.

Més informació

Podeu consultar les convocatòries del Consell de la Vila :

Actes del Consell de la Vila:

Adjunt trobareu la publicació relativa a l'Aprovació definitiva del Reglament del Consell de la Vila: