Necessites contactar amb el responsable de comunicació de l'ens? Et facilitem les seves dades perquè ho puguis fer amb facilitat i rapidesa.

Persona responsable del departament de Premsa, Comunicació i/o informació de la Corporació:

Nom i cognoms: Núria Creus Maristany.

Càrrec: Cap del gabinet d'Alcaldia.

Funcions:

  • Coordinació de la secretaria personal de l'Alcaldia, l'agenda, les relacions amb la ciutadania i les institucions.
  • Supervisió dels actes protocol·laris i activitats relacionades amb l'Ajuntament.
  • Coordinació i supervisió de la informació i la comunicació tant amb els mitjans de comunicació com amb les noves tecnologies.
  • Impuls i coordinació de les polítiques de participació ciutadana.
  • I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes per l'alcalde/essa-president/a.

Adreça de correu electrònic: alcaldia@elmasnou.cat

Telèfon: 93.557.17.00