Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Dies Data de tancament
-1 2.346.634 -1 421.752 29 31-12-2017
-5 2.076.612 1 577.002 27 30-09-2017
1 2.204.323 -13 479.970 28 30-06-2017
10 2.272.499 -9 814.743 35 31-03-2017
0 2.416.293 -13 1.319.726 25 31-12-2016
30 3.331.808 -1 465.787 56 30-09-2016
9 1.840.699 31 1.356.815 48 30-06-2016
7 1.736.314 7 1.183.480 37 31-03-2016
3 2.233.042 7 1.392.021 35 30-06-2015
-6 643.628 -5 654.635 25 31-03-2015
5 2.218.019 -21 664.007 29 31-12-2014
6 2.043.034 8 584.498 36 30-09-2014

En aquest apartat podeu consultar: