D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
Vigilant i/o agutzil 19-12-2016 2017/0005(187) Concurs-Oposició Lliure Funcionari interí Certificat Escolar Veure Bases 1- Anunci.pdf
2- Bases.pdf
3- Modificació Bases prova física.pdf
4- Anunci admesos i exclosos .pdf
5- Modificació membres tribunal.pdf
6- Resolució admesos i exclosos definitius.pdf
7- Anunci resultats prova català i dates examen psicotècnic i entrevista.pdf
8- Anunci resultats psicotècnic i data prova de coneixaments i pràctica.pdf
Anunci resultats concurs.pdf
Anunci resultats proves fisiques.pdf
Anunci resultats finals.pdf