Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Dies Data de tancament
-8 265.654 12 91.134 27 31-03-2018
3 240.372 -18 85.629 27 31-12-2017
-7 345.836 -8 92.015 23 30-09-2017
-7 214.185 -20 42.557 21 30-06-2017
-13 214.322 -19 57.667 16 31-03-2017
-9 309.413 -16 30.923 20 31-12-2016
-10 188.468 142 252.108 107 30-09-2016
0 265.946 -13 43.303 28 30-06-2016
-2 385.305 -3 76.366 28 31-12-2015
8 249.606 10 244.792 39 30-06-2015
2 85.892 -10 123.790 25 31-03-2015
-3 224.251 -21 167.824 20 31-12-2014
-3 243.092 0 67.767 28 30-09-2014