Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols saber una mica més sobre el pressupost de l'ens? Aquí pots consultar les dades de previsions i crèdits inicials del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.

El present conjunt de recursos recull els ingressos i despeses de l’ens local classificat per programes pressupostaris.

0 Registres carregats

La Diputació de Tarragona ha d’elaborar i aprovar les Bases d’execució del pressupost i el Pressupost General de la Diputació segons el marc legislatiu vigent.

Els documents inclouen gràfics sobre el pressupost vigent tant de la Diputació de Tarragona, BASE i el Patronat de Turisme:

 • Resum gràfic pressupost 2019 - DipTa, BASE i PdT [PDF]
 • Memòria Presidència 2019 - DipTa, BASE i PdT [PDF]
 • Bases execució 2019 - Dipta, BASE i  PdT  [PDF]
 • Bases d'execució del pressupost de BASE [PDF]
 • Estat de despeses BASE [PDF]
 • Estat d'ingressos BASE [PDF]
 • Estat de despeses PdT [PDF]
 • Estat d'ingressos PdT [PDF]

Annexos

 • Estat de consolidació - DipTa, BASE i PdT [PDF]

Informes

 • Informe Intervenció - DipTa, BASE i PdT [PDF]
 • Informe d'estabilitat pressupostària - DipTa, BASE i PdT [PDF]

Al·legacions al pressupost

El Pressupost General, integrat pels pressupostos de la Corporació i dels Organismes Autònoms, resta exposat al públic per un termini de quinze dies, durant els quals els interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple; en el cas de no presentar-se’n cap en el termini assenyalat, s’entendrà definitivament aprovat.

 • Informe del registre general - DipTa, BASE i PdT [PDF]