Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Dies Data de tancament
5 1.045.178 -1 551.329 33 31-03-2018
8 1.225.067 -13 623.244 31 31-12-2017
15 978.499 6 341.697 43 30-09-2017
1 1.445.076 -10 502.552 28 30-06-2017
-3 1.642.626 -8 653.067 26 31-03-2017
11 840.351 -6 576.128 34 31-12-2016
15 962.701 4 503.073 41 30-09-2016
11 559.991 7 360.494 40 30-06-2016
3 750.755 10 318.176 35 31-03-2016
26 819.007 0 388.453 48 31-12-2015
5 900.624 3 622.051 34 30-06-2015
17 723.891 3 353.562 42 31-03-2015
43 666.072 -12 303.847 56 31-12-2014
33 724.323 17 334.210 58 30-09-2014