Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

 

 

Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel Consorci són els següents:

 

 1. Gestionar el Pla Especial de protecció del medi natural i del Paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs

 1. Vetllar pel compliment de la legislació sectorial i el planejament vigents en el territori del Parc.

 1. Actuar a tots els efectes, com a òrgan de representació dels ens integrants del Consorci, en relació amb tot el que faci referència al Parc.

 1. Emetre informes i dictàmens sobre les activitats que afectin el territori de l’espai natural i requerir a les administracions competents les actuacions necessàries.

 1. Promoure campanyes de sensibilització sobre els valors naturals i culturals i accions de protecció del Parc de possibles agressions.

 1. Elaborar tot tipus d’estudis, informes, plans i projectes sobre el Parc.

 1. Establir convenis de col·laboració amb altres entitats publiques i privades sense finalitat de lucre amb objectius coincidents amb els del Consorci.

 1. Promoure els serveis propis del Parc així com la seva difusió i promoció de la utilització.

 1. Gestionar l’obtenció de recursos i ajuts tècnics o econòmics procedents d’altres institucions públiques o privades.

 1. Realitzar actuacions en matèria de prevenció d’incendis en l’àmbit de l’Espai Natural

 1. Manteniment de l’espai natural i de la seva xarxa viària

I totes aquelles competències que dins del territori del Parc li siguin delegades o encomanades per les Administracions implicades; així com totes aquelles finalitats que estiguin directament o indirecta relacionades amb les esmentades als punts anteriors.