A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Data publicació efectiva Títol Descripció Enllaç edicte Paraules clau Data retirada efectiva Número expedient Extern Codi ens origen Nom ens origen
24-10-2018 Aprovació inicial del Pressupost per l'exercici 2019

El Consell Plenari del Consorci, en sessió ordinària del dia 11 d’octubre de 2018 va aprovar inicialment el pressupost, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l’ens per a l’exercici de 2019.

 

L’expedient d’aprovació inicial del pressupost, de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball per l’exercici 2019, romandran de manifest al públic a la Intervenció del Consorci pel termini de quinze dies a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província.

Durant l’esmentat termini qualsevol persona interessada el podrà examinar i presentar contra aquest i davant el Consell Plenari, les reclamacions que estimi convenients, tal com disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 20.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.

En el supòsit que no es presenti cap reclamació el pressupost es considerarà definitivament aprovat. En cas contrari el Consell Plenari disposarà d’un termini d’un mes, comptat des del dia següent en el que finalitzi l’exposició pública, per a resoldre les reclamacions presentades.

Les reclamacions es consideraran denegades, en qualsevol cas, si no es resolguessin en l’acte d’aprovació definitiva.

 

Enllaç edicte Pressupost 20-11-2018 3PS/19 No
26-04-2018 Llista d'admesos al reconeixement del dret a la percepció del complement de carrera “NT”

3RH-CP/18 NT
El Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral va aprovar en sessió ordinària de data 19 d’abril de 2018 el reconeixement del dret a la percepció del complement de carrera “NT-nivell transició” al personal del Consorci, així com els requisits i procediment per al seu reconeixement en els termes previstos a l’acord assolit per la Mesa General de Negociació de matèries comunes (MGNmc) de la Diputació de Barcelona
En compliment d’allò previst al punt IV dels acords aprovats pel Consell Plenari, el procediment per al reconeixement del dret a la percepció del complement de carrera “NT” s’iniciarà d’ofici des de la Direcció del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
Un cop comprovada la concurrència dels requisits de cadascun dels empleats i empleades, es procedeix a la publicació al Tauler d’Anuncis de la llista provisional – mitjançant el seu número d’empleat - del personal susceptible del seu cobrament segons els requisits establerts en el dit Acord:
Personal admès al procediment de reconeixement del dret a la percepció del complement de carrera “NT-nivell transició”
Treballador
SE04-14
TAP-01
A544-19
TG02-07
SE04-03
A502-20
SE04-09
A partir de l’endemà de l’exposició de l’esmentada llista es concedirà un període de 10 dies hàbils per a la possible presentació d’al·legacions i reclamacions, les quals es resoldran dins dels 15 dies hàbils següents a la finalització del termini per a la seva presentació.
A Alella, 25 d’abril de 2018
La directora,
Isabel Cabrera Barbero

Carrera professional 15-05-2018 3RH-CP/18 NT No Consorci del Parc de la Serralda Litoral
24-04-2018 Exposició pública dels Comptes Anuals de l'exercici 2017

Havent-se informat favorablement els Comptes Anuals de l’exercici 2017 del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, en sessió ordinària del Consell Plenari de 19 d’abril de 2018, l’expedient se sotmet a exposició pública durant el termini de quinze dies hàbils, a fi que durant aquest termini i de vuit dies més els interessats puguin formular observacions, inconvenients i defectes.

 

Pel cas que durant aquest termini no se’n formuli cap, l’informe s’entendrà elevat a definitiu i l’expedient serà sotmès a aprovació reglamentària pel Consell Plenari del Consorci en els termes previstos a l’article 212.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Enllaç edicte Comptes Anuals 30-05-2018 3PS/18-CA17 No Consorci del Parc de la Serralada Litoral
07-06-2017 Exposició pública dels Comptes Anuals de l'exercici 2016

3PS/16-CA16

CONSORCI DEL PARC SERRALADA LITORAL

ANUNCI

Havent-se informat favorablement els Comptes Anuals de l’exercici 2016 del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, en sessió ordinària del Consell Plenari de 23 de maig de 2017, l’expedient se sotmet a exposició pública durant el termini de quinze dies hàbils, a fi que durant aquest termini i de vuit dies més els interessats puguin formular observacions, inconvenients i defectes.

Pel cas que durant aquest termini no se’n formuli cap, l’informe s’entendrà elevat a definitiu i l’expedient serà sotmès a aprovació reglamentària pel Consell Plenari del Consorci en els termes previstos a l’article 212.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

El president,

Andreu Bosch i Rodoreda

Enllaç edicte Comptes aNUALS 3PS/16-CA16 No Consorci del Parc de la Serralada Litoral
23-11-2016 Aprovació definitiva del presupost i plantilla 2017

3PS/17

ANUNCI

Contra l’acord adoptat el proppassat  18 d’octubre de 2016 pel Consell Plenari del Consorci, d’aprovació inicial del pressupost de l’entitat, de la plantilla de personal i relació de llocs de treball per a l’exercici del  2017 no s’ha presentat cap reclamació raó per la qual s’entén definitivament aprovat.

A continuació, d’acord amb el que disposa l’article 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el resum per capítols del pressupost i la plantilla per l’exercici 2017

 

PRESSUPOST  - EXERCICI 2017

Pressupost d'Ingressos

 

CAP. III

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

50,00

CAP. IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

750.229,21

CAP.V

INGRESSOS PATRIMONIALS

500,00

 

Total Ingressos

750.779,21

Pressupost de Despeses

 

CAP.I

DESPESES DE PERSONAL

523.405,58

CAP.II

DESPESES CORRENTS

126.709,22

CAP.III

DESPESES FINANCERES

800,00

CAP.IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

22.040,00

CAP.VI

INVERSIONS

77.824,41

 

Total despeses

750.779,21

 

PLANTILLA DEL PERSONAL – EXERCICI 2017

(Art. 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol)

                                                                                                                                                                            ___

Consorci del Parc de                                                 Grup                                               Places       Vacants

la Serralada Litoral                                                                Subgrup

                                                                                                                                                                            ___

FUNCIONARIS

                                                                                                                                                                            ___

Escala Administració Especial

Subescala tècnica                                                               A1                           1

                                                                                                                                                                            ___

LABORALS INDEFINITS

                                                                                                                                                                            ___

Tècnics superiors                                                                               A1                           2                             1

Tècnics mitjans                                                                   C1                           1

Auxiliars administratius                                                      C2                           1                             1

Auxiliars- guarda forestal                                                    C1                           7                             4

Auxiliars- guarda forestal (*)                                                              C2                           3                             2

* A extingir

                                                                                                                                                                            ___

LABORALS TEMPORALS

                                                                                                                                                                            ___

Auxiliars - guarda                                                                C2                           1                             1

Auxiliars - guaita                                                                  C2                           8                             8

                                                                                                                                                                            ___

Total                                                                                                                     24                           16

 

Alella, 17 de novembre de 2016

El president,

Andreu Bosch i Rodoreda

Enllaç edicte pressupost 3PS/17-def No
25-10-2016 Aprovació inicial del pressupost, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball del Consorci per a l'exercici 2017

El Consell Plenari del Consorci, en sessió ordinària del dia 18 d’octubre de 2016 va aprovar inicialment el pressupost, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l’ens per a l’exercici de 2017

 

L’expedient d’aprovació inicial del pressupost, de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball per l’exercici 2017, romandran de manifest al públic a la Intervenció del Consorci pel termini de quinze dies a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província.

Durant l’esmentat termini qualsevol persona interessada el podrà examinar i presentar contra aquest i davant el Consell Plenari, les reclamacions que estimi convenients, tal com disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 20.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.

En el supòsit que no es presenti cap reclamació el pressupost es considerarà definitivament aprovat. En cas contrari el Consell Plenari disposarà d’un termini d’un mes, comptat des del dia següent en el que finalitzi l’exposició pública, per a resoldre les reclamacions presentades.

Les reclamacions es consideraran denegades, en qualsevol cas, si no es resolguessin en l’acte d’aprovació definitiva.

Alella, 19 d’octubre de 2016

El president,

Andreu Bosch i Rodoreda

Enllaç edicte Pressupost 17-11-2016 3PS/17 No
29-07-2016 Exposició pública del Compte General 2015

CONSORCI DEL PARC SERRALADA LITORAL

ANUNCI

Havent-se informat favorablement el Compte General de l’exercici 2015 del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, en sessió ordinària del Consell Plenari de 21 de juliol de 2016, l’expedient se sotmet a exposició pública durant el termini de quinze dies hàbils, a fi que durant aquest termini i de vuit dies més els interessats puguin formular observacions, inconvenients i defectes.

Pel cas que durant aquest termini no se’n formuli cap, l’informe s’entendrà elevat a definitiu i l’expedient serà sotmès a aprovació reglamentària pel Consell Plenari del Consorci en els termes previstos a l’article 212.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Alella, 22 de juliol  de 2016

El president,

Andreu Bosch i Rodoreda

Enllaç edicte Compte General 26-08-2016 3PS/16-CG15 No Consorci del Parc de la Serralada Litoral