Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa de recollida d'escombraries 28-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 20-12-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 27-12-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 18-12-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 17-06-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 03-09-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 05-06-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 19-09-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 05-09-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 31-12-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 30-12-2008 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per la utilització de les instal·lacions esportives i piscina i altres serveis municipals 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis esportius 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa del cementiri municipal 28-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 21-08-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per la utilització de la Sala Fitness municipal 21-08-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per a realització d'activitats jurídico-administratives de competència local 30-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per la concessió de llicències d'autotaxi i vehicles de lloguer 03-11-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 16-09-2005 Enllaç
Tarifes de la llar d'infants Els Belluguets 16-09-2005 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora del Preu públic pel programa Mou Salut 12-11-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 31-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal de les Contribucions especials per les obres del tercer desglossat del reformat del projecte d'urbanització dels carrers Terri i Gaudí 16-10-2002 Enllaç