D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Borsa de treball de places de Tècnic superior-director tècnic 28-10-2016 Enllaç
Tècnic superior en patrimoni natural i en regulació de l'ús públic 04-04-2007 Enllaç
Auxiliar administratiu 08-07-2003 Enllaç
Tècnic superior (enginyer forestal) 06-05-2003 Enllaç