D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Oficial 1ª 17-04-2007 Enllaç
Cap dels serveis tècnics 17-04-2007 Enllaç
Tècnic de grau mitjà de gestió de residus 17-04-2007 Enllaç
Oficial 2ª 18-01-2006 Enllaç
Oficial 1ª 18-01-2006 Enllaç
Peó recepcionista 18-01-2006 Enllaç
Tècnic mitjà 30-11-2004 Enllaç
Educador ambiental 24-05-2017 Enllaç
Peó maquinista 19-05-2017 Enllaç
Borsa de treball de places de Tècnic de recollida selectiva 13-04-2015 Enllaç
Borsa de treball de places de Peó recepcionista 13-01-2015 Enllaç
Auxiliar administratiu 21-10-2013 Enllaç
Tècnic mitjà 02-11-2012 Enllaç
Peó recepcionista 22-01-2010 Enllaç
Recepcionista 07-05-2009 Enllaç
Peó recepcionista 01-05-2008 Enllaç
Educador ambiental 01-05-2008 Enllaç
Administratiu amb funcions de secretari de gerència 18-04-2007 Enllaç
Auxiliar administratiu d'administració i economia 18-04-2007 Enllaç
Oficial 2ª 17-04-2007 Enllaç
Administratiu 12-09-2003 Enllaç