D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Tècnic mitjà 31-07-2017 Enllaç
Tècnic - coordinador consorci 11-11-2008 Enllaç
Tècnic consorci 11-11-2008 Enllaç
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
Procediment de selecció per a la contractació laboral temporal d'una persona com a tècnic mig 1 24-07-2017 28-07-2017 concurs - oposició Laboral temporal Edifici del Museu Darder Edicte bases i convocatòria publicat al BOP
Sol·licitud
Edicte admesos
Promoció Interna 1 01-12-2016 20-12-2016 Concurs - oposició Fix C1 02-06-2017 Edifici del Museu Darder - EIE Anunci Convocatòria
Bases Promoció interna
Edicte admesos i data de les proves
Anunci aspirants proposats
Tècnic mig per a la col·laboració amb els serveis tècnics 1 04-07-2016 08-07-2016 Concurs - oposició Laboral temporal a temps parcial 14-07-2016 Edifici del Museu Darder - EIE Bases reguladores
Edicte
Sol·licitud
Decret admesos i exclosos
Edicte resultats