Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

- Obres menors i majors 

  - Sol·licitud

  - Documentació a aportar  en obres majors i menors en general

- Devolució de domini públic

  - Sol·licitud

- Activitats

  - Sol·licitud activitats amb règim de comunicació

  - Comunicació de canvi de titular de l'activitat

  - Comunicació d'obertura

  - Declaració responsable del tècnic competent

  - Comunicació prèvia d'espectacles públics i activitats recreatives

  - Sol·licitud de llicència ambiental i d'espectacles públics i activitats recreatives

  - Certificació tècnica del compliment de tots els requisits que estableix la normativa vigent

  - Comunicació prèvia d'inici d'activitats d'habitatge d'ús turístic

  - Certificat tècnic per a la posada en funcionament d'activitat o modificació substancial, sotmesa a Declaració responsable.

- Primera ocupació

  - Sol·licitud

- Parcel·lació, segregació, agregació o divisió horitzontal

  - Sol·licitud

  - Documentació que cal aportar

- Tall de carrers

  - Sol·licitud

  - Protocol

- Certificats urbanístics

  - Sol·licitud

  - POUM