D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Enginyer industrial 11-04-2006 Enllaç
Administratiu 15-06-2017 Enllaç
Auxiliar de Policia Local 13-02-2017 Enllaç
Subaltern 20-01-2010 Enllaç
Subaltern 04-12-2008 Enllaç
Educador social 30-01-2008 Enllaç
Auxiliar administratiu 04-10-2006 Enllaç
Auxiliar de policia (vigilant) 06-11-2004 Enllaç
Auxiliar administratiu 06-11-2004 Enllaç